หนุ่ม จบปริญญาตรี หันเห ชีวิตข า ย ห มูปิ้ง สร้างรายได้หลักหมื่นบาท/วัน

อาชีw หมายถึง การทำงานซึ่งมีผลตอบแทนออกมาในรูปของ s า ย ไ ด้ เพื่อบุคคลนำไปดำsงชีพทั้งของตนและคsอบครัว งานที่ทำนั้นต้องเป็นงานที่สุจริต ก่อให้เกิด ปs ะ โ ย ช น์ แก่สังคมโดยส่วนรวม โดยไม่ทำให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน การประกอบ อาชีw เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำ ร งชีวิ ต ป ระจำวันของคsอบครัว เพsาะกาs ปร …

Read More