เปิดเรื่องราว เมื่อชาวบ้านพบ อุโบสถเก่า อายุกว่า 100ปี โผล่กลางเขื่อนอุบลรัตน์

เปิดเรื่องราวที่น่าสนใจมาก ๆ ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นต่างพากันตื่นต า ตื่นใจเมื่อพบเห็นม ร ด กล้ำค่ าอุโบ ส ถเก่าแ ก่อายุกว่า 100 ปี ที่เคยจ มอยู่ใต้น้ำโผล่กลางเขื่อนอุบลรัตน์

ครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี ซึ่งอุโบ ส ถเก่าแ ก่อายุกว่าร้อยปีที่เคยจ มอยู่ใต้น้ำภายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มาตั้งแต่ปี 2508 ได้ป ร ากฏให้เห็นได้ชัดเจนขนาดนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากภั ยแ ล้ ง

ทำให้เขื่อนมีน้ำกักเก็บน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา สภาพของอุโบ ส ถเก่าแ ก่อายุกว่าร้อยปี ที่ป ร ากฏขึ้นเหนือน้ำภายในอ่ างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งที่นี่เคยเป็นศ าสนสถาน และที่ตั้งของหมู่บ้านโ ค กใหญ่ ต.โ ค กใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ก่อนที่ชาวบ้านจะอ พ ย พขึ้นไปตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2508 หลังจากที่มีการก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ทำให้ที่ตั้งหมู่บ้านเดิม รวมทั้งอุโบ ส ถหลังนี้ไม่ป ร ากฎให้ชาวบ้านได้เห็นชัดเจนแบบนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ภายหลังจากที่ปริมาณน้ำภายในอ่ างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ได้ลดระดั บลงอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง อุโบ ส ถที่เคยจ มอยู่ใต้น้ำ ก็กลับมาป ร ากฏให้เห็นเด่นชัดอีกครั้งในรอบ 40 ปีชาวบ้านที่นี่บอกว่า ระดั บน้ำในเขื่อนปีนี้ลดลงไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาแม้บางปีจะประส บปั ญหาฝนทิ้งช่วง แต่ก็ไม่ยาวนานเมื่อเทียบกับปีนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าระดั บน้ำในเขื่อนน้อยลงคือ

การป ร ากฏของอุโ บ ส ถหลังนี้ ที่นับวันก็ยิ่งเห็นได้เด่นชัดขึ้นเป็นภาที่หาดูได้ย ากมากเมื่อได้เห็นม ร ด กล้ำค่ าอุโบ ส ถ เก่าแ ก่อายุกว่า 100 ปี ที่เคยจ มอยู่ใต้น้ำโผล่กลางเขื่อนอุบลรัตน์ มาตั้งแต่ปี 2508 ครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปี ได้ป ร ากฏให้เห็นได้ชัดเจนขนาดนี้