Tuesday, 21 May 2024

7 ประเภทของโฉนดที่ดินแต่ละแบบ คนที่ที่ดินควรรู้

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของโฉนดที่ดินในแต่ละแบบกัน เชื่อว่ามีหล า ยคนที่อาจจะยังไม่ทราบว่าโฉนดนั้น มีอยู่หล า ยประเภท หากเราไม่สังเกตุดีๆเราอาจจะถูกหลอ กซื้ อหรือข า ยได้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาต ามมาทีหลังเราควรรู้ไว้ก่อน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1. โฉนด น.ส. 3 หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยจะแบ่งเป็น น.ส.3 และ น.ส. 3 ข และ น.ส. 3 ก
1.1 ประเภท น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข ครุ ฑ สีดำ หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มันไม่ใช่โฉนดที่ดิน แบบเป็นทางการ เป็นเพียงเอก ส า ร ไม่มีภาพถ่ายทางอากาศ เอก ส า รนี้จะออ กให้โดย นายอำเภอท้องที่ ใช้เป็นหนังสือรับรองแสดงถึงสิท ธิ์ การครอบครอง แต่ว่าไม่มีก ร ร มสิท ธิ์ อ ย่ า ง เป็นทางการ หากจะซื้ อข า ยก็ต้อง รอประกาศจากท า ง ร า ช ก า ร 30 วัน ถ้าไม่มีใครคัดค้านอะไรถึงทำการซื้ อข า ยได้ และ อ ย่ า ลืมตรวจสอบด้วยว่าได้อยู่ในเ ข ต ห ว ง ห้ า ม ด้วยหรือเปล่า

1.2 ประเภท น.ส. 3 ก สัญลักษณ์คือครุ ฑ เขียว ก็จะดีกว่า น.ส. 3 ข อยู่สักหน่อยจาก น.ส. 3 โดยยกระดับขึ้น มาจะมีการรางวัดจากทางอากาศด้วย แล้วยังสามารถเอาไปจำนองได้ดี สามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยน เป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคตข้างหน้า หากคุณถือโฉนดแบบนี้อยู่แล้ว ไม่ทำประโยชน์และมีคน มา ยึดครองก็ถูกยึดไปได้ง่าย ๆ เช่นกัน

2. โฉนด น.ส. 2 หรือ ใบจอง
เป็นเอก ส า ร แสดงสิทธิแบบ ชั่ ว คราวทาง ร า ช ก า ร จะออ กให้ น.ส. 2 นั้นไม่สามารถซื้ อ ข า ย โอน ได้ หรือจะเอาไป จำ น อ งก็ไม่ได้ แต่ว่าสามารถโอนให้เป็น ม ร ด กต กทอ ดแก่ ท า ย า ทได้ ซึ่งที่ดินนี้หากไม่ ทำประโยชน์ ติ ด ต่อ กัน 3 ปี ทางการสามารถ ยึดคืนได้เหมือนเดิม

3. โฉนด น.ส. 4 ครุ ฑ แดง เป็นโฉนดที่ซื้ อข า ยได้และมีสิท ธิ์ ถือ ก ร ร มสิท ธิ์ ในที่ดินได้ ข า ย ซื้ อ โอน ได้หมดเลย โดยสัญลักษณ์ก็คือ ครุ ฑ สีแดงนั่นเอง แต่ว่าหากมีผู้อื่น มาสร้างบ้านอาศัยอยู่ อ ย่ า ง เปิดเผย หรือครอบครองนาน ติ ด ต่อ กัน 10 ปี ก็จะถือว่า ผู้ถือ ก ร ร มสิทธิโฉนดนี้หมดสิท ธิ์ ลงเลยนะ ฉะนั้นหากมีที่ดินโฉนด น.ส. 4 ก็ อ ย่ า ลืมหัน มาดูใสใช้พื้นที่ด้วยนะ
4. ประเภท น.ค. 3เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ ออ กโดยนิคมสร้างตนเอง จัดที่ดินเพื่อ การครองชีพเท่านั้น

5. ประเภท ภ.บ.ท. 5 หรือ เอก ส า ร สิท ธิ์ ที่ ร า ช ก า รออ กให้สำหรับประเภทนี้เป็น แบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ หรือเอก ส า รรั บรองการเ สี ยภาษีนั่นเอง แต่ไม่ใช่เอก ส า ร สิทธิ ซื้ อ ข า ย โอน ไม่ได้ แต่ว่าต กทอ ดเป็น ม ร ด กต่อไปได้ ถ้าซื้ อมาระวังจะ โ ด น โ ก งเอาง่าย ๆ เพราะซื้ อมาแล้ว อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ เอก ส า ร ที่ได้มาใช้ เป็นหลักฐานในชั้นศาลไม่ได้

6. ประเภท ส.ท.ก.เป็นประเภทหนังสือ สิทธิทำกินในเ ข ต ป่ าไ ม้ ซึ่งทางก ร ม ป่ า ไ ม้เป็นผู้ออ กให้ มีสิทธิในการครอบครอง เพื่อทำประโยชน์ แต่ว่าถือครองก ร ร มสิท ธิ์ ไม่ได้ ซื้ อ ข า ย โอน ไม่ได้ แต่ ก็ส่งเป็น ม ร ด กต กทอ ดได้ หากไม่ใช้ประโยชน์อะไร ติ ด กัน 2 ปี ทาง ร า ช ก า ร จะยึดคืน

7. ประเภท ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร มครุ ฑ สีน้ำเงิน คือสัญลักษณ์ เป็นประเภทที่ถือครองเพื่อทำประโยชน์ ใช้ในการทำเกษตร ก ร ร ม ไม่ใช่ก ร ร มสิท ธิ์ ในที่ดิน มีสิทธิแค่ครอบครองเพื่อทำกิน อ ย่ า ง เดียว ซื้ อ ข า ย โอน ไม่ได้ แต่มีสัญญาเช่าอยู่ที่ 99 ปี เช่าแบบระยะย า ว

ถ้าใครไม่รู้ทำการซื้ อข า ย ก็ระวัง จะโ ด น ห ล อ ก เอาได้ แต่ว่า สปก.นี้ส่งต่อให้ ลูกหลานทำกินต่อได้ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ ท า ง รั ฐ ยึดคืนก็จะเรียกร้องอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะคนที่จะเกี่ยวกับ อสังหาริมท รั พ ย์ จะต้องศึกร ายละเอียดให้ดี ดูให้ดีว่าแบบไหนซื้ อข า ยได้ต าม ก ฎ ห ม า ย เพื่อจะได้ไม่โดนหลอ กกันง่ายๆ การจะซื้ อข า ยที่ดินที่ไหน อ ย่ า ตัดสินใจอะไรง่าย ๆ อ ย่ า เห็นว่าที่ดินร า ค าถูกแล้วจะรีบคว้า เอาไว้ก่อนจะดูให้ดีว่าเป็นโฉนดแบบไหน

ที่มา กร ม ที่ดิน, showbizinfoo sit-smiling