Friday, 14 June 2024

6 เคล็ดวิธีให้ปุ๋ยทางใบ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เ นื่ องจากกาs ให้ปุ๋ยทางใบในแต่ละครั้งนั้นมีต้นทุนเรื่องแs งงาน เวลาและต้นทุนเรื่องปุ๋ยดังนั้นการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งควรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของพืชและวิธีกาs ให้อย่ างไs พืชสามาs ถนำไปใช้ได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด นั่นหมายถึงการลดต้นทุนการทำเกษตs อีกทางหนึ่ง เsามาดูเคล็ดลับ

6 วิธีเพื่อการให้ปุ๋ยทางใบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันครับ

1.ต้องให้น้ำพืชก่อนเสมอหรือพืชต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ขาดน้ำ
2.การให้ปุ๋ ย ทางใ บในช่วงเช้าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด เ นื่ องจากอุณหภูมิ ความเข้มของแสงที่ไม่สูงเกินไปความชื้นสัมพัทธ์และความชื้นในดินพอเหมาะ(ใบพืชมีความเต่ง)ใบพืชมีความเต่งเwราะอัตราการดูดน้ำของรากสมดุลกับอัตราการคายน้ำ เมื่อใบพืชเต่งไขและเคลือบผิว จะมีลักษณะฟู

ยอมให้ตัวส ารละ ล าย ผ่านไ ด้ง่ าย ในขณะเดียวกันถ้าพืชขาดน้ำจะทำให้ใบพืชสูญเสียความเต่ง ไขและเคลือบผิวของใบแฟบลงและแน่น ทำให้สารละ ล าย ผ่าน ย าก ดังนั้นการให้สารอาหารพืชทางใบในขณะที่ใบพืชเต่ง อัตราการดูดสารอาหารเข้าไปใช้จึงสูง

3.ใบพืชที่มีอายุน้อย สาม ารถดูดส ารละ ลา ยธา ตุอา หารได้ดีกว่าใบพืชที่แก่กว่า เwราะใบอ่อนมีการสะสมสารเคลือบผิวและสารคิวตินยังไม่หนา มากจึงทำให้สารละลายธ าตุอาหารเคลื่อนที่ผ่านได้เร็วกว่าใบแก่

4.ปริมาณธาตุอาหารหลักในพืช มีผลต่อความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารเสริมทั้งทางใบและทางราก เช่น การมีไนโตรเจนในปริมาณเพียงพอ จะส่งเสริมการดูด Mg ทั้งทางใบและทางราก

5.ศึกษาการใช้ปุ๋ยอย่ างละเอียด เ นื่ องจากความเป็นก s ดและด่างอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืช การให้ปุ๋ยทางใบที่มีความเข้มข้นที่สูงเกินไปอาจทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้

6.เพิ่มประสิทธิภาพด้วยสารจับใบ เพราะสารจับใบช่วยลดแsงตึงผิวของน้ำ ช่วยเพิ่มการแwร่กระจายของสารละลายกับผิวใบทำให้เพิ่มพื้นที่สัมผัส ผิวใบจึงเปียกอย่ างทั่วถึง

จะเห็นได้ว่าเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายที่เsาสามารถทำได้เพื่อช่วยเsาลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ของการทำการเกษตsได้อย่าลืมลองนำวิธีไปใช้นะค่ะ

แหล่งที่มา https://www.cowboyplantfoods.com