Friday, 1 March 2024

4 พระ ค า ถ า ท่ อ ง ทุกวันก่อนเปิดร้าน เ งิ นทองไหลมาเทมา

ขายของเงียบ ค้ๅขายไม่ดี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อค้ๅแม่ขายต้องกังวลเป็นอย่างมาก เพราะการค้ๅขายนั้นต้องใช้ทุน มาก
และกว่าจะหาทุน มาเปิดร้านได้ก็ยากลำบากแล้ว ยังต้องมาเจอขายไม่ดีอีก ดังนั้นความเชื่อที่ว่าต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ช่วยจึงเกิดขึ้น

อาชีพค้ๅขายไม่ว่าเราจะไปในสถานที่ไหนๆ ก็มักจะมีอาชีพนี้อยู่เต็มในทุกพื้นที่ การปร ะกอบอาชี พใดๆก็แล้วแต่นั้น
ทำเพื่อมาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว สำหรับวันนี้เราได้ นำบทสวดเป็นคาถาสำหรับพ่อค้ๅแม่ค้ๅเพื่อที่จะเอาไว้ขายของได้ดี

มีเงินทองไหลมาเทมาพ่อค้ๅ แม่ค้ๅโดยหลังจากที่ได้จัดเตรียมร้านขายของเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยหากเราได้สังเกตดูเราจะเห็นได้ว่า
พ่อค้ๅแม่ค้ๅนั้นจะได้นำอาหาร ไหว้เจ้าที่เจ้า ทางของร้านตนเองในทุกๆวัน หรือจะเป็นการยกมือ

สวดมนต์สวดค า ถ าต่างๆ เพื่อที่จะมีความเป็นมงคล ให้กับร้าน ให้กับตัวเจ้าของ ช่วยในการเรียกลูกค้ๅให้เข้ามาซื้อเข้ามาสนใจใน ร้านของเรา ได้มี 4 พร ะ คาถา จากพระอาจารย์ ชื่อดัง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการค้ๅขาย ซึ่งมีพระคาถาด้านล่างนี้

  1. พระคาถาที่ช่วยในการเรียกเงินทอง แนะนำให้พ่อค้ๅแม่ค้ๅทั้งหลายอาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาดสะอ้าน จากนั้นนั่งสมาธิเตรียมน้ำสะอาดใส่ไว้ในขัน

แล้วให้ตั้งนะโม 3 จบจากนั้นให้ต่อด้วย พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา ชัมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ

  1. พระคาถาช่วยเสริมความ ร่ำ รวย จะเป็นการช่วยเสริม โชค ลาภ สิ่งที่ดีเข้ามา วิธีการคือ ให้ภาวนากับ น้ำสะอาด ที่เราได้เตรียมเอาไว้ จากนั้นให้นำน้ำมาประพรมให้ทั่วทั้งบริเวณร้านค้า ที่อยู่อาศัย ตามความเชื่อว่ากันว่าจะช่วย

ในเรื่องของ เ งิ น ทองให้ไหลเข้ามา อย่างไม่ขาดสาย ทำได้อย่างเป็นประจำจะช่วยทำให้มั่งมี และเสริมความมั่นคงให้กับตนเอง ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคังทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธังอะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ

  1. พระคาถาหลวงพ่อปาน วัดบางน มโคพระคาถานี้พ่อค้ๅแม่ขาย ที่อยู่แถวจังหวัด พระนครศรีอยุธนิยมกันมาก สำหรับพระคาถ านี้ จะช่วยดลใจให้ลูกค้ าให้คนที่พบเห็นเข้ามาสนใจ และซื้ อของในร้าน ให้ท่ อ งอยู่เป็นประจำ ในทุกวันจะมีสิ่งที่ดี

เข้ามามี เ งิ น ท อ ง ไ ห ล ม า โดยจะท่องก่อนนอน หลังจากตื่นนอน หรือตอนตั้งร้านขายของเสร็จ ตอนใส่บาตร ซึ่งจะท่องในช่วงเวลาไหนก็ได้แล้วแต่

ความสะดวก นะโม 3 จบ พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม ท่ อ ง 1 จบ

  1. พระคาถา เ งิ น ล้านเป็นคาถาของ หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คาถาที่ได้จากฐาน ได้อนุญาตให้ลูกหลาน
    และพุทธบริษัท ใช้ได้เป็นสาธารณะ ซึ่ง หลวงพ่อท่านได้คาถาบทนี้ โดยตรงจากองค์ สมเด็จฯ องค์ปฐม ตั้งแต่ปี 2517 เป็นเวลา 4 ปี จึงจะได้ครบถ้วน เพื่อช่วยบรรเทา สภาวะเศรษฐกิจของในช่วงเวลาที่แย่ ทั้งการก่อสร้างของวัดท่าซุง

จะต้องเร่งรัดให้เสร็จทัน ฉลองวัดในปี 2532 จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ค า ถ านี้ช่วย ตั้งนะโม 3 จบ นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

คาถาปัอุปสรรค พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

คาถา เ งิ นแสน มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

คาถาลาภไม่ขาดสาย มิเตภาหุหะติ

คาถา เ งิ น ล้าน พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สัมปะติจฉามิ

คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

โดยท่ อ งบทนี้ทั้งหมดจำนวน 9 จบเป่าใส่ลงไปในขันน้ำ จากนั้นให้นำน้ำในขัน มา ทำการประพรมให้ทั่วทั้งร้านค้ า ก่อนที่จะทำการเปิด ข า ยของในทุกๆวัน จะช่วยเรียกลูกค้ า ให้สนใจให้เข้ามาซื้ อของ ทำให้มีกำไรมีเ งิ น ทองไหลมาเทมา อ ย่ า ง ไม่ข า ดมือ

ขอบคุณที่มา todayline postsod horoscopedaily99

เรียบเรียงโดย เฟจธรรมเกษตรก้าวหน้า