Friday, 14 June 2024

!!!.3 สูตร จากสะเดา กำจัดแมลง และ โรคของพืช เร่งดอก แบบไร้สาร

ก า ร กำ จั ด แ ม ล ง แ ล ะ ป้ อ ง กั น เ ชื้ อ ร า แ ม ล ง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พืช ผักสวนครัว ผลไม้ และ ผลผลิตที่เราปลูกเกิดความเสียหาย ครั่นจะใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงก็อาจจะทำให้มีสารตกค้างและเป็นผลเสียต่อร่ายกาย ฉนั้นวันนี้เรามาดูวิธีทำ น้ำสกัดชีวภาพสมุนไพรกำจัดแมลงและป้องกันเชื้อรา แบบไร้สารพิษ ไม่เพิ่งสารเคมีกันดีกว่าครับ เกษตรก้าวหน้า มี 2 แบบ น้ำหมักกำจัด โรคพืชรวมถึงแมลงหนอน มีดังนี้

สู ต ร ที่ 1 เ ป็ น ก า ร ทำ ส า ร ส กั ด ไ ล่ แ ม ล ง แ ล ะ ป้ อ ง กั น เ ชื้ อ ร า

วิธีการทำน้ำยากำจัดแมลง โดยมีวัตถุดิบและส่วนผสม

1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ดสะเดาบด (สะเดา-พืชไล่แมลงหลักๆที่ต้องมีในส่วนผสมเสมอ)

2. กากน้ำตาล

3. หัวตะไคร้หอม

4. ใบกระเพรา

5. หัวข่าแก่

6. ใบฝรั่ง

7. เปลือกต้นแค

8. เปลือกลูกมังคุด

9. ใบน้อยหน่า

วิ ธี ก า ร ทำ
นำส่วนผสมที่ 1 – 8 จำนวนพอสมควรเท่าๆ กัน สับหรือหั่นรวมกันในอัตรา 3 ส่วน (3 กิโลกรัม)
ผสมคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล 1 ส่วน (1 กิโลกรัม) ใส่ถังพลาสติกหมักไว้ 7 – 10 วัน กรองเอาน้ำหมักไปใช้ในอัตรา 2 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นพืชในช่วงเย็นหรือเช้าที่ยังไม่มีแสงแดด ทุก 7 – 10 วัน / ครั้ง เพื่อไล่แมลงและป้องกันกำจัดเชื้อรา

สู ต ร ที่ 2 น้ำ ห มั ก ส มุ น ไ พ ร กำ จั ด แ ม ล ง สูตรไล่หอยและเพลี้ยไฟ

วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ส่ ว น ผ ส ม   ใบสะเดา พืชไล่แมลง
1. ใบสะเดาแก่หรือเมล็ด 2 กิโลกรัม
2. หัวข่าแก่ 2 กิโลกรัม
3. ตะไคร้หอมทั้งต้น 2 กิโลกรัม
4. หางไหลหรือต้นบอระเพ็ด 2 กิโลกรัม
5. น้ำสะอาด 1 ปี๊บ (20 ลิตร)

วิธีการทำ

โดยการหั่นสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด เป็นชิ้นเล็กๆ รวมกันตำหรือบดให้ละเอียดแช่น้ำ 1 ปี๊บ กรองเอาน้ำยาเข้มข้นสูง 1 ลิตร ผสมน้ำ 1 – 2 ปิ๊บ นำไปฉีดต้นไม้ ป้องกันกำจัดเพลี้ย หนอน แมลงต่างๆ ควรฉีดห่างกัน 3 – 5 วัน อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป

นอกจากนี้เศษที่เหลือจาการทำนำไป เป็นธาตุอาหารที่ต้นไม้พืชผักต้องการได้ สามารถนำมาใช้ทำปุ๋ยได้เป็นอย่างดี โดยส่วนของใบและกิ่งสะเดายังช่วยปรับปรุงดินได้ดีอีกด้วย ในประเทศอินเดียได้นำต้นสะเดามาปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อช่วยในการปรับปรุงดินและได้ผลเป็นอย่างดี

สู ต ร ที่ 3   น้ำ ห มั ก ชี ว ภ า พ เร่งโต เร่งดอก

สำหรับ เร่งดอก เร่งโต ให้เตรียม ใบสะเดา 3 กิโลกรัม, สุรา 40 ดีกรี,น้ำ 50 ลิตร และ ถังขนาดใหญ่ที่มีฝาปิด จากนั้นให้นำใบสะเดามาตำให้แหลกแช่ด้วยสุรา 40 ดีกรี เทให้ท่วมใบสะเดาแล้วปิดฝาให้มิด หมักทิ้งไว้ 21 วัน จากนั้น ให้เทน้ำเติมลงไป 50 ลิตรทิ้งไว้อีก 10 วัน

This image has an empty alt attribute; its file name is images-1-2.jpg

จะได้น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้งาน วิธีใช้ก็ง่ายดาย นำน้ำหมักที่ได้ไปกรองเอาเศษตะกอนออก จากนั้นนำน้ำหมักอัตราส่วน 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร นำไปฉีดพ่นต้นไม้ทุกๆ 1 สัปดาห์ก่อนออกดอก 1 เดือน