Monday, 26 February 2024

ไอเดียร์หัวใส “ปลูกผักอินทรีย์ในกระถาง”ขายที่บ้าน และออนไลน์…

เกษตรกรประสบปัญหาที่ปลูกผักเลย ปิ๊งไอเดียร์ปลูกผักในกระถางเพื่อ ปลูกผักกินเอง เหลือก็ขายสร้างรายได้ โดยใช้พื้นที่ในบ้านเป็นพื้นที่เพาะปลูก ปลูกในกระถางเเบบอินทรีย์ เปิดขายที่บ้าน และออนไลน์ด้วย

เกษตรก้าวหน้าอ่านบทความของ เกษตรกรใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ใช้พื้นที่ภายในบ้านกว่า 1 ไร่ จัดสรรเป็นพื้นที่ปลูกผักสลัด เเละพืชสมุนไพรต่างประเทศ โดยนำพืชผักใส่กระถาง เก็บส่งขายให้กับลูกค้าทั้งขาจร และขาประจำ ที่สั่งซื้อผ่านเฟซบุ๊ก และโทรศัพท์

สำ ห รั บ ก า ร ป ลู ก ผั ก ส ลั ด อิ น ท รี ย์ ใ น ก ร ะ ถ า ง

มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ได้แก่ เตรียมดิน 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน และปุ๋ยคอก 1 ส่วน มาผสมกัน จากนั้นนำต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงในถาด มาลงกระถาง ดูเเลและระวังวัชพืช ศัตรูพืช โรค เเละเเมลง ให้น้ำตามความต้องการของผักแต่ละประเภท ก็จะมีผักสลัดอินทรีย์เอาไว้ขายสร้างรายได้ หรือบริโภคในครัวเรือนแล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลูกจนถึงรอบ เก็บขายประมาณ 45-30 วัน ส่วนราคาจำหน่ายผักสลัดอินทรีย์อยู่ที่ขีดละ 15 บาท หรือกิโลกรัมละ 150 บาท และยังมีต้นกล้าสมุนไพรต่างประเทศ และยอดสดสมุนไพรต่างประเทศ รวมถึงยังมีพืชผัก และต้นไม้ประดับต่างๆ ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้ออีกด้วย

ส่วนการที่เกษตรกรรายนี้เลือกการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพราะต้องการความปลอดภัยแก่ตัวเอง และครอบครัว โดยเฉพาะแม่ที่มีอาการป่วยอยู่ จึงไม่อยากให้มีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรเกิดขึ้น และเชื่อว่าลูกค้าจะพิจารณาความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

ล่าสุด เมื่อประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา ได้มองเห็นโอกาสจากบ้านไม้หลังเก่าของตัวเองว่าในปัจจุบันหลายคนกำลังนิยมความเป็นธรรมชาติ จึงต่อยอด “กระแสร์ทิพย์ฟาร์ม” ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บ้านหลังเก่า ให้เป็นสวนผักคาเฟ่ ขนาดเล็ก ชื่อว่า “บ้านบ้าน” เพื่อเอาไว้รองรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อผักสลัด และต้นไม้ ได้มีพื้นที่นั่งพัก ชมบรรยากาศภายในฟาร์ม