Thursday, 20 June 2024

ไอเดียทำนาข้าวในถุง การทำนารูปแบบใหม่ เก็บเกี่ยวง่ายได้ปริมาณข้าวสูง ผลผลิตต่อไร่มากกว่าการทำนาข้าวทั่วไป

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

มีไอเดียดีๆ การทำนาข้าวในถุงมาฝากจ้า ที่สหกรณ์ วัน วัน วัน จำกัด บ้านนาสาม ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ประสบผลสำเร็จในการทำนาข้าวปลอดการปลอมปนและเป็นข้าวอินทรี ย์100% ซึ่งเป็นการทำนาที่ไม่เหมือนใคร โดย น.ส.ณชณฆ์ ตรงใจ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม วัน วัน วัน และที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัดได้นำสมาชิกในกลุ่มปรับเปลี่ยนการทำนาแบบทั่วไป มาเป็นการ “ทำนาถุง” และจ า กการลองผิดลองถูกกว่า 3 ปี จ นประสบผลสำเร็จในการเพาะปลูก ได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่าการทำนาทั่วไป ถือเป็นนวัตก ร ร มการทำนาแบบใหม่ของชาวนาไทยยุค 4.0

สำหรับขั้นตอนการ “ทำนาถุง” ไม่ยุ่งย าก ใส่ดินลงไปในถุงดำหนาไม่เจาะรูขนาด 9 คูณ 18 นิ้ว ปากกว้าง 12 นิ้ว ที่เตรียมไว้ โดยใส่ดินเกือบเต็มถุงเผื่อดินยุบ ปากถุงพับให้แข็งดินที่ใช้เป็นดินจ า กทุ่งนาหรือดินที่มีสารอาหารธรรมชาติ หากไม่มีให้ใช้ดินผสมกากมะพร้าวจ า กนั้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพที่ทางสหกรณ์ผลิตขึ้นเองแล้วคลุกให้เข้ากัน จ า กนั้นนำมาใส่ถุงที่เตรียมไว้แล้วนำเ ม ล็ ดข้าวพั น ธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ผ่านการคัดอย่ างดี หยอดลงไปถุงละ 3 เ ม ล็ ด ใช้เวลา 3 วันเ ม ล็ ดข้าวจะงอกขึ้นมา 3 ต้นต่อถุง ทิ้งไว้ 15 วัน เมื่อเ ม ล็ ดงอกจึงรดน้ำและนำไปวางไว้ที่กลางแจ้งประมาณ 20 วัน แล้วเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้เร็ว

พร้อมหมั่นดูแลน้ำในถุงที่ปลูกต้องให้แช่สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร อย่าให้เยอะเกินไป โดยต้นข้าวจะแตกกอเติบโตดีมากและดูแลง่าย ใช้พื้นที่ปลูกได้ทุกแห่งแม้แต่บริเวณที่ว่างหน้าบ้าน เป็นการทำการเกษตรนวัตก ร ร มใหม่ ด้วยการหยอด ดำ เพาะ และปลูกในถุง ส่วนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน เช่นเดียวกับการทำนาข้าวทั่วไป

เริ่มต้นจ า กการรวมเครือญาติ และผู้ที่รักในการปลูกข้าว คือชาวนาที่ต้องการปลดแอกชี วิ ตตัวเองและปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี จ า กที่เราได้มีการลองผิดลองถูกในหลายรูปแบบ ทั้งนาหว่าน นาดำ นาโยน นาหยอด และทำการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด จ นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องข้าวปลอมป่นได้ ซึ่งในบ้านเรากำลังเป็นปัญหาทำให้คุณภาพผลผลิตตกต่ำ รวมไปถึงการใช้สารเ n มีมากขึ้น และปัญหาแ ม ล งศั ต รูพืช

ทางกลุ่มเลยลองมาปลูกข้าวโดยใช้ภาชนะในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นถัง บ่อปูน บ่อซีเมนต์หรือภาชนะที่เลิกใช้แล้ว จ นที่สุดมาหยุดที่ “ข้าวนาถุง” ซึ่งข้าวนาถุงประโยชน์ คือแก้ปัญหาข้าวปลอมป่นจ า กสายพั น ธุ์อื่นได้100 % ซึ่งที่เห็นเป็นการปลูกข้าวนาถุงเพื่อเป็นเ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวและเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ ประโยชน์ที่ 2 คือ เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์สามารถทำได้เลย และประโยชน์ที่ 3 คือ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่นาน้อย ที่ดินน้อย บ้านอยู่ในเมือง สามารถปลูกหน้าบ้านแทนไม้ดอกไม้ประดับได้ ถือว่าเป็นการทำนาข้าวที่ประหยัดและลดต้นทุนเรื่องเ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวได้ดีมาก

น.ส.ณชณฆ์ กล่าวต่อว่าขั้นตอนการปลูกข้าวนาถุงถือว่าง่ายมาก ขั้นตอนแรกคือการเตรียมถุง ซึ่งเป็นถุงดำหนาไม่เจาะรู ต้องสั่งจ า กโรงงานโดยตรงเป็นถุงที่ใช้สำหรับชำต้นไม้โดยตรงจ า กนั้นให้เตรียมดินและเ ม ล็ ดพั น ธุ์ ซึ่งทางกลุ่มได้ใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์จ า กศูนย์เ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิ กข 105 เพราะอัตราการงอกสูงถึง 98% จ า กที่ทดลองมา และทางกลุ่มมีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิต โดยไม่ใช้สารเ n มีเลย การปลูกเราสามารถใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ปลูกได้เลยและปลูกโดยการเพาะต้นอ่อนแล้วนำมาปลูกลงในถุง 1 ถุง ใช้เมล็ดพันธุ์แค่ 1-3 เมล็ดเท่านั้น ประหยัดเป็นอย่ างมาก ซึ่งข้าวที่ปลูกทั่วไป เช่น นาหว่านปกติใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวอยู่ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ นาดำ 10 กิโลกรัม นาหยอด 8 กิโลกรัม

แต่นาถุงที่ทำอยู่ 1 ไร่ ใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์เพียง 3 ขีดเท่านั้น ประหยัดมาก กลุ่มวันวันวัน ได้มีการทดลองปลูกข้าวนาถุงมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 ปีนี้ถือเป็นปีที่ดี ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มได้ผ่านการเข้าประกวดข้าวได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดมาแล้ว ปีนี้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมดูและประเมินการผลิตข้าวนาถุงได้อย่ างชัดเจ น

สำหรับผลผลิต ใช้พื้นที่ปลูก 1ไร่ต่อ 4,000 ถุง 1 ถุงได้ผลผลิตประมาณ 2-3 ขีด ซึ่งหมายความว่า 1ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 800-1200 กิโลกรัม ต่างจ า กทั่วไปผลผลิตข้าวหอมมะลิอยู่ที่ไร่ละ 400 กิโลกรัม เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ที่สหกรณ์ วันวันวัน จำกัด บ้านนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายธนาบูรณ์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เ ม ล็ ดพั น ธุ์ข้าวสุรินทร์ กล่าวว่าเห็นได้ว่าการปลูกข้าวในกระถางหรือในถุง ได้ข้าวที่บริสุทธิ์ ซึ่งทางสหกรณ์ วัน วัน วัน ได้มีการทดลองปลูกข้าวนาถุงจ นประสบผลสำเร็จ ซึ่งนอกจ า กจะได้ผลผลิตที่สูงขึ้นแล้วจะได้ข้าวที่มีคุณภาพและปลอดสารเ n มีอย่างแท้จริงด้วย

สำหรับสหกรณ์ วัว วัน วัน จำกัด นอกจ า กดำเนินการปลูกข้าวถุงและปลูกข้าวปลอดสารwิ ษหรือข้าวอินทรีย์ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดมาอย่ างต่อเ นื่ องแล้ว ยังดำเนินการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต ามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย โดยมีการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรอย่ างลงตัว ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสั n ว์และการอนุรักษ์ป่าในพื้นที่ ไม่ว่าวันนี้ คุณจะเจอเรื่องร้ ายๆ เข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหน จำไว้ว่าเมื่อมันเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เหมือนกัน

แหล่งที่มา mgronline เรียบรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า