Monday, 27 May 2024

“ไม่ว่าจะนายจ้ าง ”หรือ“ลูกจ้ าง ”ทุกคนต่างอยู่ในสถานะที่พึ่งพาอาศัยกัน อย่าคิด ว่าพวกเขาเป็นลูกน้องที่จ้างมาให้ทำต ามคำสั่ งเท่านั้น

ที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และมีพนักงานรุ่นบุ กเบิ ก ชื่อ จาง เทียนชี เขาคนนี้เข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท มีอายุการทำงานม ากกว่า 20 ปี จึงทำให้เขานั้นรู้รายละเอี ยดต่างของการทำงานเป็นอย่ างดี ด้วยประสบกา รณ์ที่สูง เข้าใจงาน รู้วิธีแก้ปัญห าแทบทุกอย่ างในฝ่ายผลิ ตของบริษัท เรียกว่าหาตัวจับย าก เป็นคนที่สำคั ญกับบริษัทเป็นอย่ างม าก และเถ้ าแก่ก็รู้เ รื่ อ งนี้ดี แต่ลักษณะนิ สั ยเขา จะเป็นคนที่ซื่อ ขยันทำงานตรงไปตรงมา ตลอดระยะเวลาการทำงานของเขา เขาเป็นคนที่ทุ่ มเทให้กับบริษัทม าก มีคว ามรับผิ ดชอบ อดทนต่องาน และไม่ค่อยลางานเลยงานของเขาคือการดูแลฝ่ายผลิ ต

ซึ่งเขาเป็นหัวหน้างานในฝ่ายงานผลิ ต สอนงานพนักงานมาหลายรุ่น เรียกได้ว่าเป็นกำลังหลักของฝ่ายผลิ ตเลยก็ว่าได้ เพราะพนักงานของฝ่ายผลิ ตทั้งหมด ถู กฝึกมาจาก จาง ทั้งหมดแต่ด้วยเพราะนิ สั ยที่ไม่ทะเ ย อทะย าน และพอใจในสิ่งที่เป็น ทำให้เขาที่ทำงานมาแสนนานเป็นได้ หัวหน้างาน ในขณะที่ลูกน้องของเขาที่ฝึกมาเองกับมือถึง 3 คน ได้เลื่อนขั้นไปเป็นถึงตำแหน่งรองผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายต่อมาแม่ของจาง ได้ล้ ม ป่ ว ยอย่ างหนักต้องเข้ารับการรั กษ าที่โรงพย าบาล ทำให้จางเป็นกั ง ว ลและห่วงแม่ม าก จึงขอเถ้ าแก่ลางาน 3 วัน เพื่อที่จะกลับไปดูแลแม่ของเขา และเมื่อแม่อาการดีขึ้นก็จะรีบกลับมาทำงานต่อทันที

แต่เถ้ าแก่กลับตอบไปว่า… “อาทิตย์หน้านี้ จะมีลูกค้ารายใหญ่มาดูโรงงานและการผลิ ต เขาต้องการสั่ งออเดอร์ล็ อตใหญ่ ผมอย า กให้คุณเป็นคนดูแลคุ มงาน และต้อนรับลูกค้า เพราะคุณเชี่ ยวช าญในด้านนี้ และทำได้ดีที่สุ ดแล้ว”จาง จึงตอบไปว่า “เ รื่ อ งนั้นไม่ต้องห่วงครับ ผมมีรุ่นน้องที่ผมฝึกมาอย่ างดี อาลี กับ อาหลิน สามารถทำงานทุกอย่ างแทนผมได้เป็นอย่ างดีแน่นอนครับ แม่ผมอายุม ากแล้ว ผมไม่ค่อยได้มีเวลากลับไปเยี่ยมท่านเลย อีกอย่ างปีนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้วันลาเลย ผมขอลาไปเยี่ยมดูแลท่านเถอะครับ” เมื่อจางพูดจบ เถ้ าแก่จึงต้องตอบตกลงให้ลางานไปอย่ างจำใจ

เมื่อจางกลับมาถึงบ้าน มองเห็นแม่ที่นอนอยู่บนเตียง อาการแม่ของเขาแ ย่ม าก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย เขาจึงรู้สึ กเสี ยใจที่ผ่านมา เขาทุ่ มเทให้กับงานม ากเกิ นไป จนลืมแบ่งเวลามาเยี่ยมแม่ของเขา และในตอนที่เขาลามาเยี่ยมแม่เถ้ าแก่ได้โทรมาหาเขาถึง 4 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่โทรมาจะถามแต่เพียงว่า จะกลับมาเมื่อไหร่ ให้รีบกลับมานะ มาได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แต่กลับไม่เคยถามถึงอาการแม่ของเขาบ้างเลยทำให้จางได้แต่คิดน้ อ ยใจในตัวเถ้ าแก่ ที่เห็นคว ามสำคั ญของเขาในเ รื่ อ งงานอย่ างเดียว ไม่นึกถึงคว ามรู้สึ กเขาบ้างเลย และอาการแม่เขาก็ท รุ ดลงไปอีกทำให้เขากลับมาทำงานช้าไปอีก 1 วัน ลูกค้าที่นัดไว้ว่าจะมาดูงานก็มาเยี่ยมดูโรงงานในวันนั้น ซึ่งอาจางกลับมาถึง ลูกค้าก็มาถึงหน้างานก่อนแล้วเถ้ าแก่ให้รุ่นน้องของจางทั้ง 2 คน เป็นคนต้อนรับลูกค้า และเมื่อเถ้ าแก่เห็นจางกำลังเข้างานมาด้วยคว ามเร่ ง รี บ เถ้ าแก่กลับไม่สนใจเขาเลย และรุ่นน้องทั้ง 2คน จึงได้เป็นคนแนะนำงานให้กับลูกค้า

ซึ่งก็ทำได้อย่ างคล่ องแคล่ ว และลูกค้าก็ได้ถามขึ้นมาว่า “ผมอย า กจะได้เทคโนโลยีตัวนี้ โดยที่ล ดต้นทุ นลงอีก 2% จะทำให้ผมได้ไหม” รุ่นน้องทั้ง 2 คน มองหน้ากันสักแป๊บ แล้วก็ตอบตกลงลูกค้าว่าทำได้แน่นอนเถ้ าแก่รีบเสริมขึ้นมา “ได้แน่นอนครับ ช่างเทคนิ คของเราเป็นช่างฝีมือที่เก่งและชำน าญการเป็นอย่ างม าก รับรองว่าคุณจะได้งานที่มีคุณภ าพในราคาที่ย่ อ มเย าว์ หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับ”เมื่อจางที่ยืนฟังอยู่ข้างหลังได้ยินแบบนั้น จึงรีบค้ านขึ้นมาทันที “ไม่ได้นะครับถ้าฝื นทำแบบนั้น จะทำให้กระบวนการผลิตเกิ ดคว ามเสี ยห ายได้ ถึงขั้นผลิ ตภั ณฑ์บกพร่ อง และไม่สามารถนำไปขายต่อได้เลยนะครับ”เถ้ าแก่จึงรีบดั นจางออกไปจากวงสนทน า และพูดกับจางว่า “คุณจาง คุณน่ะ ไม่เข้าใจงานเทคนิ ค ไม่ต้องเข้ามายุ่ง” เมื่อจางโดนไ ล่และตะหว าดใส่ต่อหน้าคนม ากมาย จึงทำให้เขาหน้าแดงและรู้สึกอั บ อ ายเป็นอย่ างม ากและเมื่อลูกค้ากลับไป เถ้ าแก่ก็เรียกจางเข้าพบทันที จางพย าย ามอธิบ ายเหตุผ ลที่ไม่สามารถลดต้นทุ นให้ลูกค้าได้ เพราะมันจะส่งผ ลเสี ยต่อลูกค้า เป็นการไม่ซื่ อสัต ย์ต่อลูกค้าและจะทำให้บริษัทเสี ยเครดิ ตอีกด้วย

แต่เถ้ าแก่ก็ไม่ฟังเหตุผ ลของจางเลย เพราะเขาเห็นว่า รุ่นน้องทั้ง 2 คน สามารถทำงานได้ดีเทียบเท่ากับจาง เมื่อมีคนมาแทนที่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องง้ อจางอีกต่อไปเถ้ าแก่พูดว่า “ในเมื่อคุณหั กหน้าผมต่อหน้าลูกค้า ผมจะลงโ ท ษคุณด้วยการหั กเ งิ นเดือนเดือนนี้ และให้โบบั สของปีนี้ 50% เท่านั้น อีกอย่ างผมว่า รุ่นน้องของคุณมีคว ามสามารถม ากกว่าคุณนะ และผมคิดว่าเขาสามารถมาแทนคุณได้ไม่ย าก”เมื่อได้ยินแบบนั้น จางก็รู้สึ กผิ ดหวั งกับคำพูดของเถ้ าแก่ และเสี ยใจที่เขาทุ่ มเทแร งก ายแร งใจเพื่อบริษัทนี้มาเกือบ 20 ปี แต่พอเขาหมดประโย ชน์ เถ้ าแก่กลับผลั กไ สไ ล่ส่งเขาแบบไม่มีเยื่ อใย ทั้งที่เขาเคยคิดไว้ว่าจะอยู่ทำงานให้กับที่นี่จนเกษี ยณ แต่ตอนนี้เขาไม่ต้องการจะอยู่อีกแล้ว

เมื่อเลิ กงาน จางจึงโทรไปหาลูกค้า และเล่าคว ามจริงให้ฟังว่า “เถ้าแก่ผมรับปากว่าจะแก้ทางเทคนิ คให้ลดต้นทุ น 2% นั้นเป็นไปไม่ได้นะครับ มันจะทำให้ผลิ ตภัณ ฑ์ของคุณเสี ย ห ายได้”ลูกค้าจึงได้นัดจางมาพบที่บริษัทของเขา แลได้ยื่ นข้อเสนอไปว่า “ผมทราบดี เพราะผมก็อยู่กับวงการนี้มานาน คุณเองก็ดูจะเป็นคนเก่งมีคว ามสามารถดีเลยแหละ ตอนนั้นผม ต้องการจะทดสอบเทคโนโลยีของบริษัท และ คว ามซื่ อสัต ย์เท่านั้น ว่าบริษัทของคุณจะมีคว ามจริงใจให้กับลูกค้าม าก ไหน และผมเข้าใจเหตุผ ลที่คุณอธิบ ายมา”“ผมจึงอย า กชวนให้คุณมาทำงานกับผมแทน ผมกำลังทำโรงงานของตัวเอง และต้องการคนที่มีคว ามรู้คว ามสามารถ และซื่ อสัต ย์จริงใจแ บ บ คุ ณมาร่วมงานด้วย แต่ผมไม่ได้ให้คุณมาเป็น หัวหน้าแผนกหรอกนะ ผมจะให้คุณเป็นผู้จัดการดูแลโรงงานของผม ผมจะให้รายได้คุณม ากกว่าที่เดิม 5 เท่า ให้คุณเตรียมตัวแบบเงียบ อยู่ทำงานให้ได้เ งิ นโบนั สจากที่เก่าก่อนแล้วค่อยออกมา ส่วนเ งิ นเดือนและเ งิ นโบนัสที่คุณโดนหั ก ผมจะเพิ่มให้เอง ไม่ต้องห่วง”

เมื่อถึงวันที่โบนั สสิ้นปีออก จางก็ยื่ นใบลาออกทันที และเมื่อสินค้าล็ อตแรกที่ลูกค้าเจ้าอื่นได้สั่ งไว้ถูกผลิต รุ่นน้องทั้ง 2 ต่างคิดว่า พวกเขาทำผ ลงานได้อย่ างดีเยี่ยม แต่กลับถูกลูกค้าตีกลับและไม่เซ็ นต์รับของ เนื่องจากว่ามีข้อผิ ดพล าดในสินค้าแทบจะทั้งหมด และสินค้าล็ อตนี้ก็ทำให้เถ้ าแก่ต้องสูญเ งิ นที่จะได้ถึง 10 ล้าน ห ายวั บไปกับตาเถ้ าแก่จึงรีบโทรหาจางทันที เพื่อที่จะดึ งตัวจางกลับมาทำงานให้เขา ด้วยการเสนอเ งิ นค่าจ้ างที่ม ากกว่าเดิมหลายเท่า แต่เขาก็ไม่ได้สนใจและพูด ตั ดบทไปดื้ อ

เ รื่ อ งนี้สอนให้รู้ว่า…. “จ้ างด้วยเ งิ นก็ได้ งาน อย า กให้อยู่ด้วยกันนาน ต้องจ้ างด้วยใจ”ไม่ว่าจะนายจ้ าง หรือลูกจ้ าง ทุกคนต่างอยู่ในสถานะที่พึ่งพาอาศัยกัน อย่าคิด ว่าพวกเขาเป็นลูกน้องที่จ้างมาให้ทำต ามคำสั่ งเท่านั้น แต่พวกเขาคือชิ้นส่วนเม็ดรากที่แข็งแรง จะทำให้องค์กรนั้นเติบโตไปได้ไกล แต่ถ้าเม็ดรากอ่อนแอ ก็ไม่สามารถที่จะขย ายกิ่งก้ านสาขาไปได้ไกล อย า กให้เขาเคารพด้วยใจ เราก็ต้องเคารพเข า ด้วยใจเช่นกัน แล้วพวกเขาจะตอบแทนคุณแบบที่คุณทำกับเขาเอง

ขอบคุณที่มาจาก daidee