Thursday, 20 June 2024

ไม้เศรษฐกิจ กระถินเทพา ปลูกง่าย โตไว 2-5 ปี ก็ใช้งานได้

กระถินเทพาจัดเป็นไม้โตเร็วที่อยู่ในพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้น ฝนตกชุก มีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอากาศหนาวประเทศไทยมีปลูกมากในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคอีสาน เหนือ กลางและภาคใต้ ที่เป็นสวนป่าตามจังหวัดต่างๆ

ลักษณะของต้น
1. ลำต้น ลำต้นกลม ยาว เมื่อโตเต็มที่มีความสูงได้มากกว่า 30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 40 เซนติเมตร
2. เปลือกมีสีเทาหรือเทาสีน้ำตาล ผิวเปลือกหย าบ ขรุขระ เป็นสะเก็ด เป็นแผ่น เปลือกค่อนข้างหนา
3. กิ่ง มีลักษณะแตกเป็นทรงพุ่ม ไม่แตกแขนงมาก กิ่งมีขนาดเล็ก กิ่งอ่อนมีสีเขียวออกเทา
4. ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวแก่
5. ดอก เป็นลักษณะทรงกระบอกแบบหางกระรอก สีขาวออกครีม
6. ฝัก มีลักษณะบิดไปมาสีเขียวอ่อน เขียวแก่ และสีน้ำตามตามอายุฝัก
7. เมล็ด มีลักษณะสีดำ แบน เรียงตามความย าวของฝัก
8. เ นื้ อไม้ ส่วนของกระพี้มีสีเหลืองหรือครีมแก่ (เ นื้ อไม้ด้านนอกที่ลำเรียงน้ำ และเก็บสะสมอาหาร) ส่วนแก่นไม้มีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้มจนถึงดำตามอายุของต้นไม้

ลักษณะเด่นของกระถินเทพา
1. จัดเป็นไม้โตเร็วมีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นขายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ขึ้นไป
2. สามารถขึ้น และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินลูกรัง ดินทราย และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี
3. ทนต่อสภาพดินที่มีความเป็นกรด ดินเค็ม ได้ดี
4. ลำต้นตรงกิ่งแขนงเล็ก และน้อย
5. เ นื้อไม้สวยงามโดยเฉพาะเมื่ออายุไม้นานหลายปี
6. สามารถปลูกเสริมตามแนวคันนา หัวไร่ ท้ายไร่ ได้โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสี ย เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว
7. เมื่อตัดต้นจะไม่มีการแตกหน่อ แท งกอใหม่ ทำให้กำจัดตอได้ง่าย

การเพาะขยายพันธุ์
1. การเพาะขยายพันธุ์กระถินเทพานิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ดเท่านั้น
2. ให้เลือกเมล็ดจากต้นพั น ธุ์ที่มีลักษณะลำต้นตรง มีกิ่งน้อย ใบดก เจริญเติบโตเร็ว และไม่เป็นโรค
3. การเพาะอาจใช้กะบะพลาสติกเพาะเ มล็ดแล้วค่อยย้ ายกล้าอ่อนใส่ถุงเพาะพลาสติกดำอีกทีหรือใช้วิธีการเพาะเ ล็ ใส่ถุงพลาสติกดำเลยก็ได้
4. หลังจากใส่เมล็ดในกะบะหรือถุงเพาะเสร็จให้ทำการรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ช่วงเช้า-เย็น ดูแล และให้น้ำจนต้นกล้ามีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ก็จะสามารถนำปลูกในแปลงได้

การเตรียมแปลงปลูก
1. ไถดะเพื่อกำจัดวั ช พื ช และตากดินนาน 14 วัน ก่อนปลูก
2. ควรกำจัดวั ช พื ชในแปลงให้หมด โดยเฉพาะหญ้าวั ช พื ชในระยะก่อนออกดอก
3. วางแนวการปลูกด้วยเชือก พร้อมขุดหลุมปลูกในระยะที่กำหนด

ขั้นตอนการปลูก
1. การปลูกกระถินเทพานิยมปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเ ม ล็ ด
2. ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไม่ควรปลูกหลังฤดูฝนช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว เพราะโอกาสที่ต้นกล้าจะปลูกติด และตั้งตัวให้รอดในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปได้ย าก
3 .ปลูกได้ในระยะตั้งแต่ 2×1เมตร จนถึงระยะ 4×4เมตร หรือมากกว่า โดยมากปลูกในระยะ 2×1,3×3 เมตร เพื่อตัดเมื่ออายุไม้ 2-4 ปี ส่วนการปลูกในระยะตั้งแต่ 4×4 เมตร ขึ้นไป เป็นระยะปลูกที่เหมาะสำหรับการตัดฟันเมืออายุตั้งแต่4-5 ปี ขึ้นไปสำหรับตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้โดยเฉพาะ

การดูแลรักษา
1. การปลูกในช่วงแรกบางวันอาจฝนไม่ตก อาจจำเป็นต้องให้น้ำบ้างหากฝนทิ้งช่วงนานจนหน้าดินแห้ง แต่โดยส่วนมากการปลูกในฤดูฝนจะทำให้กล้ากระถินเทพาสามารถรอด และเติบโตเกือบทุกต้นโดยหลังจากที่ต้นกล้าผ่านหน้าแล้งไปแล้วต้นกล้าจะอาศัยน้ำฝ และความชื้นในดินก็สามารถเติบโตได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีก
2. การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยร่วมด้วยกับการไถพรวนหน้าดิน อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. โดยทั่วไปกระถินเทพาจะมีลักษณะกิ่งเล็ก และจะทิ้งกิ่งเองตามธรรมชาติ การตัดแต่งกิ่งอาจตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นที่แตกกิ่งยื่นออกจากทรงพุ่มมากเท่านั้น

การตัดไม้
1. อายุตั้งแต่ 2-5 ปี ขึ้นไป ตัดส่งโรงงานเ ยื่ อกระดาษ ตัดขายต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
2. อายุตั้งแต่ 5 ปี หรือน้อยกว่าหากมีแก่นไม้ สามารถตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้

ราคาไม้กระถินเทพา
1. ราคาขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และเ นื้ อไม้
2. ไม้อายุน้อย ขายเป็นต้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เอง ราคาหลัก 100-300 บาท
3. ไม้อายุน้อย ขายให้โรงงานกระดาษ ราคาเป็นตัน ตันละประมาณ 1000-2000 บาท ขึ้นอยู่กับหน้าไม้
4.ไม้อายุมากหลายปี เ นื้ อไม้ มีสีน้ำตาลเข้ม ตัดส่งโรงเลื่อย โรงงานแปรรูปไม้ ขายเป็นลูกบาศก์หรือต้น ต้นละประมาณ 3000-10000 บาท ขึ้นกับขนาดลำต้น

แหล่งที่มา https://puechkaset.com