Friday, 14 June 2024

ใครที่มีสามีแบบนี้ ถือว่ามีบุญมาก

สิ่งสำคัญในชีวิตอีกอย่าง คือ การมีคู่ชีวิตที่ดี จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดี ประส บความสำเร็จ การเลือกคู่ครองจะต้องใช้ความสามารถกันอย่างสุดกำลังหรือการเลือกคู่ครองเพราะว่าชีวิตจะมีความสุขหรือความทุ กข์นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้คนแบบไหนมาเป็นคู่ชีวิตวันนี้เราได้หยิบยกในหัวข้อที่ว่าสามีที่ดี 5 ประการเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะ

1 ยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยายกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาอย่างออกหน้าออกตาในสังคมถือว่ามีความสำคัญต่อผู้เป็นภรรยาเพราะภรรยาส่วนมากไม่ต้องการเป็นภรรยาแบบหลบๆซ่อนๆหรือเป็นภรรยาแก่แต่ต้องการให้สามียกย่องว่าเป็นภรรยาหรือเฉพาะเพื่อเปลี่ยนนามสกุลมาใช้ของสามีแล้วก็ยิ่งหวังที่จะให้สามีเป็นที่พักพิงและพึ่งพาได้

2 ไม่ดูหมิ่ นผู้ที่ดูหมิ่ นคนอื่นถือว่าไม่ให้เกียรติกันเป็นอย่างสูงผู้ที่ไม่ดูหมิ่ นน้ำใจภรรยาไม่ดูหมิ่ นในชาติตระกูลไม่ดูหมิ่ นรูปรักไม่ดูหมิ่ นสติปัญญาหรือเรื่องต่างๆถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติเพราะหากมีการดูหมิ่ นกันแล้วย่อมทำให้เกิดความแคลงใจบาดหมางใจและที่สุดคือการเสื่ อมศรัทธาในรักของอีกฝ่ายจนนำไปสู่การหย่ าร้ างของครอบครัว

3 ไม่นอกใจการนอกใจคือการประพฤติผิดในก ามทั้งที่เกิดแต่ในใจคิดจะทำและการกระทำไปแล้วในการร่วมในการของหญิงอื่นหรือไม่ก็ตามความประพฤติเช่นนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของพระยาอย่างสูงจนนำไปสู่การทะเล าะเบาะแว้งและการเสื่ อมในรักสุ ดท้ ายคือการหย่ าร้ างกันในที่สุดแต่หากสามีประพฤติด้วยรักเดียวใจเดียวย่อมนำมาซึ่งความรักที่ดำเนินต่อไปด้วยดี

4 มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านสังคมไทยมีจารีตให้ฝ่ายภรรยาดูแลงานบ้านงานเรือนเป็นหลักรวมถึงการดูแลขับสู้แขกเรือต่างๆที่มักเรียกกันว่าแม่บ้านจุดนี้สามีมอบให้เป็นยิงผู้ดูแลให้การสนับสนุนเงินทองให้แก่พระยาเป็นนิจอันเป็นค่าใช้จ่ายในงานบ้านงานเรือนต่างๆ

5 มอบของขวัญตามวาระโอกาสวาระโอกาสต่างๆที่เป็นวันสำคัญของการครองรักเช่นวันเกิดวันแต่งงานเป็นต้นสามีที่ดีพื้นฐานของขวัญมอบให้ด้วยของขวัญอันยิ่งทั่วไปมักปรารถนาเช่นเครื่องประดับเสื้อผ้าเป็นต้นการให้ของขวัญนี้ย่อมผูกสัมพันธ์ความรักของฝ่ายภรรยาได้

หากได้สามีดีก็นับว่าดี จะนำพาชีวิตเราไปในทางที่ดี ประส บความสำเร็จ ขออวยพรให้ได้พบคู่ครองที่ดีมีความสุขตลอ ดไปค่ะ