Thursday, 18 July 2024

โอกาสไม่ได้มาอย่างง่ายๆจง”คว้าโอกาสให้มากขึ้น และหาข้ออ้างให้น้อยลง “

ใ น ทุ ก จั ง ห ว ะ ข อ ง ชี วิ ต   ย่ อ ม มี โ อ ก า ส ใ ห ม่ ๆ ห ยิ บ ยื่ น เ ข้ า ม า ใ ห้ เ ร า เ ส ม อ   ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ง า น   อ ย่ า ง เ ช่ น   ก า ร เ ลื่ อ น ตำ เ เ ห น่ ง   เ ป ลี่ ย น ง า น   ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม่ ๆ   ห รื อ ง า น เ ส ริ ม ที่ อ า จ ช่ ว ย ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ เ พิ่ ม เ ติ ม   เ เ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า โ อ ก า ส ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น จ ะ เ ป็ น ข อ ง เ ร า ไ ป เ สี ย ทุ ก ค รั้ ง   ห ล า ย ค ร า ว ที่ เ ร า ต้ อ ง เ จ็ บ ใ จ ที่ ไ ม่ อ า จ ค ว้ า โ อ ก า ส ดั ง ก ล่ า ว ไ ว้ ไ ด้

มีคนเคยบอกไว้ประโยชน์หนึ่ง ที่เกษตรก้าวหน้าจำได้เป็นอย่างดี 3 สิ่งที่ชีวิตเรไม่สามารถเรียกกลับมาได้ คำพูด เวลา และโอกาส

วันนี้เกษตรก้าวหน้าจึงขอพูดถึงการคว้าโอกาสเหล่านั้นครับ ก่อนจะคว้าโอกาสได้ ต้องมองให้เห็นโอกาสก่อนครับ บางครั้งโอกาสอาจเข้ามาง่ายๆ อย่างเช่นมีคนเสนอ หรือหยิบยื่นมาให้ เเต่บางครั้งก็อยู่ที่สายตาของเราเองว่าจะมองเห็นเรื่องธรรมดาๆให้กลายเป็นโอกาสได้หรือเปล่า 

อย่างเช่นการหารายได้เสริมที่สุจริตเเละเป็นที่ต้องการของตลาดพอดีซึ่งสามารถทำได้ในเวลาว่าง มองปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกๆวันเป็นโอกาสของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง หาช่องทางแก้ไขซึ่งสามารถสร้างรายได้ขึ้นมา

นอกจากการเปิดโอกาสให้ตัวเองเเล้ว ยังต้องอาศัยความกล้า ความเชื่อมั่นในตัวเองอีกด้วย เพราะทุกๆโอกาสนั้นย่อมมีความเปลี่ยนแปลงตามมาไม่มากก็น้อย จึงไม่จำเป็นที่คุณจะต้องนั่งรอให้โอกาสเดินเข้ามาหาเพียงอย่างเดียว เเต่ตัวคุณเองนั้นสามารถสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆเวลา หากคุณมองเห็นจังหวะดีเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นโอกาสใหม่ของชีวิตที่จะได้ลองลงมือทำ

ทั้งหมดนี้จึงต้องอาศัยการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ คอยฝึกปรือความสามารถ ทักษะต่างๆไว้ เเละเปิดตามองให้กว้าง วิเคราะห์ให้ดีว่าโอกาสไหนที่เหมาะสมควรคว้าไว้ เพราะเมื่อถึงเวลา จะได้ไม่พลาดเเล้วต้องมานั่งเสียใจภายหลังครับ

สุดท้ายแล้ว จงเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโอกาสที่กำลังจะเข้ามาเถอะ เตรียมเท่าที่จะทำได้ เพื่อไม่ให้โอกาสที่ผ่านเข้ามาต้องหลุดลอยไป เชื่อสิว่าไม่ได้มีแค่คุณที่มองหาโอกาส โอกาสมันก็ตามหาคนที่พร้อมเหมือนกัน และสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับโอกาส “ไม่ใช่ไม่เคยมีโอกาส” แต่เป็น “เคยมีโอกาสต่างหาก” อย่าเป็นเช่นนั้นเลย เพราะยิ่งเวลาล่วงเลยไปมากเท่าไหร่ความเสียดายและเสียใจจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น

“เมื่อโอกาสมาถึงรีบคว้าไว้ เพราะมันอาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต”