Monday, 24 June 2024

แม้ จ ะ ไม่ มี เ หมือนใครๆ แต่ คุณยายวัย 76 ปี ขอสู้ด้วยสองมือที่มี เพื่อจ่ายค่ารักษาพ ย า บ า ลให้หลาน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ที่เมืองเกาสง เขตภาคใต้ของเกาะไต้หวันมีคุณย่ าวั ย 76 ปีคนหนึ่ง ชื่อ เฉินฟ างโจวเ ซี ย ะ พึ่งสองมือของตนเอง “ข า ยลูกชิ้ นป ล า” ยังชี พ ลูกชายคนโตของเขาจากไปเมื่อปีที่แล้ว เหลือเพียงเขากับหลานชาย 2 คนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่สิ่งที่ไม่ค าดคิดก็เกิดขึ้น

เมื่อหลานชายวั ย 18 ปีเกิดอุบั ติเ ห ตุ นอนหมดสตินานกว่า 2 เดือนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารายได้ของครอบครัวก็ข าดแ ค ล น เพื่อหาเงินมาจ่ายค่ าย าคุณย่ าจึงต้องลุ กขึ้นมาหารายได้ด้วยการข ายลูกชิ้ นป ล า ในวันที่สื่อไปสั มภ าษณ์นั้นคุณย่ าเปิดเผยว่า

หลานชายสุดที่รักเพิ่งเรียนจบในปีนี้ โดยปกติหลานชายเรียนไปด้วยและหางานทำพาร์ทไทม์ด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่ายของที่บ้าน แต่นึกไม่ถึงว่าขณะเดินทางกลับบ้านของวันหนึ่งก็เกิดอุบั ติเ ห ตุเดิมทีอาก ารโ ค ม่ าในระดั บ 4 แต่ภายหลังตกลงมาอยู่ที่ระดั บ 3”คุณย่ าไม่ยอมแพ้ ทำงานขายลูกชิ้ นทุกวันเพื่อนำเงินไปจ่ายค่ ารักษ าให้หลานชาย แม้ว่าจะลำบ ากมาก

แต่ก็ต้องกั ดฟั นสู้ต่อไป เพื่อหวังเพียงให้หลายชายฟื้ นคืนมาทันทีที่เรื่องราวของคุณย่ าท่านนี้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้ผู้คนพากันวิพ ากษ์วิจ ารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณย่ าท่านนี้ พร้อมแสดงความจำน งอย ากจะช่วยเหลือคุณย่ าแต่คุณย่ ายืนยันป ฏิ เ ส ธไม่ขอรับเงินบริจ าค ให้เ ห ตุผลเพียงว่า “หากรับเงินบริจ าคจะเป็นห นี้บุญคุณที่ใช้อย่ างไงก็ไม่หมด”

ทำให้ชาวเน็ตพากันไม่บริจ าคเงิน แต่ใช้วิธีรวมตัวกันสั่งซื้อลูกชิ้ นกับคุณย่ าแทน ส่วนเพื่อนบ้านก็พากันมาขอซื้อด้วยเช่นกันงานนี้ทำเอาคุณย่ าเหนื่อຍส ายตัวแทบข าด เพราะต้องจัดลูกชิ้ นลงในหี บห่อเพื่อจัดส่งในแต่ละวันก็จะยุ่งเกี่ยวกับการข ๅยลูกชิ้ นเป็นอย่ างมาก มีลูกค้าบางคนเดินทางจากแดนไกลเพื่อมาซื้อลูกชิ้ นของคุณย่ าด้วยตนเอง และก็มีบางคนรวบรวมกันสั่งซื้อกว่า 100 กิโลกรัม

ปัจจุบันคุณย่ าข า ยดิ บข ายดี โทรศัพท์โทรเข้ามาสั่งจองมากมายจนแทบไม่ได้หยุดพักผ่อนเห็นถึงความรักและความเมตต าก็ถึงกับน้ำต าไหล ซ า บซึ้ งใจจริง ๆยังมีชาวเน็ตบางรายก็เริ่มเรียกร้ อ งใ ห้ “ลูกชิ้ นป ล า” ลดราคาลง ตอนนี้ฝู งช นที่เต็มไปด้วยพลังแห่งรัก ได้ห ลั่ งไหลเข้ามาอย่ างต่อเนื่อง บางคนก็เข้ามาช่วยงานในการรวบรวม จัดแบ่ง ใส่หี บห่อบ้างก็มาให้กำลังใจคุณย่ า

เพื่อหวังว่าหลายชายจะฟื้ นขึ้นมามีสติในเร็ววันปัจจุบันคุณย่ ามีเวลาตอนเช้า 8.00 น.และตอนค่ำ 18.00 น.ในการเยี่ยมหลานชาย เพราะฉะนั้นจะไม่อยู่บ้าน หากใครกลัวว่าจะมาเ สี ยเที่ยว

แนะนำให้โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ มีลูกค้าหลายรายบอกว่า เบอร์โทรของคุณย่ าโทรติดย ากมากอันนี้เนื่องมาจากมีลูกค้าโทรเข้ามสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก คุณย่ ายังเปิดเผยอีกว่า “ต้องขอบคุณทุกน้ำใจที่สั่งซื้อตอนนี้โทรศัพท์ดังแทบไม่ได้หยุด”เพื่อนบ้านคุณย่ าบอกว่า

ลูกชิ้ นป ล าที่คุณย่ าไปรับมาขๅยนั้นมีชื่อเสียงมาและเป็นรสช าติโบราณที่หาซื้อย ากมาก ซึ่งร้านนี้ทำขๅยมานานอย่ างน้อย 60- 70 ปีได้ นอกจาก ลูกชิ้ นป ล าแล้วยังมีลูกชิ้ น ป ล าหมึก, เห็ด, รสดั่ งเดิมซึ่งเป็นนิยมขๅยดีเช่นกัน”อย่ างไรก็ขอให้หลานชายคุณย่ ากลับมาแข็งแ ร งโดยไวนะคะ