แนวคิดเกษตรกรนาหว้า สร้างมูลค่าให้ฟางข้าว อัดฟางก้อนเลี้ยงควา ยสวยงาม

“ฟางข้าว” นับเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก ภายหลังการ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวของพี่น้องชาวนา ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่นาของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเผาฟางข้าวเพื่อทำการเพาะปลูกข้าวหรือพืชฤดูแล้งในพื้นที่การทำนาเดิม ซึ่งทำให้เกิดมลพิ ษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่ก็มีเกษตรกรบางรายที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดนำฟางข้าวที่เปล่าประโยชน์มาอัดก้อนไว้สำหรับการเลี้ยงสัต ว์ ลดต้นทุนด้านอาหาร และช่วยสร้างรายได้จากการจำหน่ายฟางอัดก้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นายสอนชัย เพชรฤทธิ์ อีกหนึ่งเกษตรกรที่มีแนวความคิดใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ที่เริ่มมองเห็นโอกาสจากการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าว ด้วยการต่อยอดอัดก้อนฟางข้าวไว้เป็นอาหารสัต ว์และมีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้เสริม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน

นายสอนชัยฯ เปิดเผยว่า ตนเองเป็นเกษตรและทำอาชีพการเกษตรมามากกว่า 10 ปีแล้ว และมองเห็นว่าชาวนาทั่วไปเมื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จ ก็ทำการเผาฟางข้าวทิ้งเพื่อในบางพื้นที่ต้องการที่จะทำนาปรังหรือปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น ข้าวโพด แตงโม ฟักทอง เป็นต้น ทำให้เกิดมลพิษและไม่ก่อให้เกิดรายได้ใดๆตนเองซึ่งเลี้ยงคว า ยสวยงามอยู่แล้ว จึงมองว่าน่าจะเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าวได้ ด้วยการนำมาอัดก้อนจำหน่าย หรือนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัต ว์ ช่วยลดต้นทุนการผลผลิตได้เป็นอย่างดี


สิ่งสำคัญในการอัดฟางก้อน จะต้องเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ เพราะฟางข้าวที่ได้จะไม่มีเศษดิน หิน ต่างๆปนมา ทำให้เวลานำไปให้คว า ยกินดีจะมีสุขภาพที่ดี สำหรับฟางข้าวที่อัดก้อนแล้วจะมีราคา ประมาณ 35 – 45 บาท/ก้อน และจะมีราคาสูงมากในช่วงฤดูฝน ประมาณ 40 – 50 บาท/ก้อน ซึ่งปีนี้มียอดสั่งจองจากกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ มากกว่า 5,000 ก้อน แต่ก็มีไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะตนเองก็เลี้ยงคว า ยสว ยงาม ทำให้ต้องเตรียมสำรองไว้เป็นอาหารในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วยเช่นกัน

นายสอนชัยฯ เล่าต่อว่า อยากให้พี่น้องเกษตรกรที่เผาฟางข้าว หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆในพื้นที่การเกษตร ได้มองเห็นประโยชน์และโอกาสที่จะสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหล่านี้ โดยเฉพาะฟางข้าวอยากให้เก็บนำมาอัดเป็นก้อนเลี้ยงสัต ว์ หรือหากมีเยอะก็นำมาอัดก้อนจำหน่าย ซึ่งมีความต้องการเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ตนยังได้นำฟางอัดก้อนมาเลี้ยงคว ายสวยงาม

ซึ่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ค ว ายเอง และเริ่มเข้าสู่เวทีการประกวดความสวยงามเกือบทั่วประเทศ และยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคว ายสวยงาม ระดับจังหวัดของจังหวัดนครพนม มาแล้ว ในขณะนี้ก็มีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อลูกคว าย และขอคำแนะนำในการเลี้ยงความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละตัวที่ฟาร์มก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นตามสายพันธุ์ เป็นที่ต้องการของตลาดคว ายสวยงาม ซึ่งแต่ละตัวต้องบอกว่าราคาหลักแสนขึ้นไป ทำให้ตนเองและครอบครัวมีรายได้เพิ่มจากการทำนาในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี

ด้านนายวิชา คำมุงคุณ เกษตรอำเภอนาหว้า เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอนาหว้า สำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า ได้มีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตร ในการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จากฟางข้าว เช่น การทำปุ๋ยหมัก ฟางอัดก้อน การเพาะเห็ดฟาง เป็นต้น

สำหรับพื้นที่อำเภอนาหว้าโดยส่วนใหญ่นอกจากจะมีการทำนาข้าว ยังมีการเลี้ยงปศุ สัต ว์เป็นจำนวนมาก ได้แก่ โค – กระบือ ซึ่งสิ่งจำเป็นและสำคัญคือแหล่งอาหารที่จะต้องเพียงพอกับความต้องการของสัต ว์เลี้ยง การที่เกษตรกรหันมาใช้ประโยชน์จากฟางข้าวด้วยการอัดฟางก้อนไว้เป็นอาหารสัต ว์ จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนด้านอาหารมากกว่า 30 % ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
77kaoded.com