Saturday, 20 July 2024

แค่เข้าใจหลักการ เพียง 3 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานก็ประสบความสำเร็จได้

ตนยึดหลักปลูกพืชที่โตเร็ว และเป็นพืชที่ตนเองและครอบครัวกินและใช้เป็นประจำ หรือที่ตลาดมีความต้องการ เพร าะจะทำให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่นายณรงค์ วิมา หมอดินอาสาประจำตำบลท่างาอ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ยกให้เป็น หมอดินอาสาตัวอย่ างที่ประสบความสำเร็จ ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ดอน ด้วยการใช้ประโยชน์พื้นที่เพียง 3 ไร่ ทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชี ว ภ า พ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมสนับสนุน ทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเร่ง พด.ต่าง ๆ ทำน้ำหมักชี ว ภ า พในการผลิตพืชผักปลอดภัยจากส าร 100%

หมอดินณรงค์ เล่าว่า ตนยึดหลักปลูกพืชที่โตเร็ว และเป็นพืชที่ตนเองและครอบครัวกินและใช้เป็นประจำ หรือที่ตลาดมีความต้องการ เพร าะจะทำให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ จะแบ่งออกเป็นพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่สามารถสร้ างร ายได้หลากหลาย เช่น พืชที่เก็บข ายได้เป็นร ายวัน ก็จะมี ดอกแค ดอกชมจันทร์ ดอกขจร ส่วนที่เก็บวันเว้นวันจะเป็นพวกมะเขือ หรือจะเป็น 4 วันเก็บครั้งหนึ่งก็คือชะอม เป็นต้น ซึ่งตนจะมีพืชผักเก็บไปข ายหมุนเวียนได้ทุกวัน โดยพืชแต่ละชนิดจะปลูกปริมาณไม่มากเกินไป ดูความต้องการของตลาดเป็นหลักเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดและร าคาผลผลิตต กต่ำ

แต่ก่อนเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่ างข้าวโพดหรือชะอมก็ปลูกแค่อย่ างเดียว ผลผลิต ออกมาพร้อมๆ กันสินค้าล้นตลาดมีปัญหาข ายผลผลิตไม่ได้ร าคา ร ายได้ก็ไม่ดี ก็เลยหันมาปลูกพืชผสมผสาน เพร าะถ้าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมีปัญหาตลาดก็ยังมีพืชอื่นทดแทนร ายได้อีกอย่ างพืชที่ปลูกเร าก็กินได้ทุกอย่ าง ไม่ต้องเสี ยเงิ นไปซื้อหา ที่สำคัญเร าทำเกษตรแบบปลอดภัยจากสา รต่างๆ ไม่ใช้สา รมากว่า 10 ปีแล้ว โดยใช้สารเร่ง พด.ของกรมพัฒนา ที่ดิน มาผสมกับวัสดุที่เหลือใช้ในสวนหรือในท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพสูตรต่าง ๆ เช่น สารเร่ง พด. 1 ทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้ างดิน สารเร่ง พด. 2 ทำน้ำหมักชี ว ภ า พเป็นฮ อ ร์โม นเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผล สารเร่ง พด.3 เป็นสารกำจัดเ ชื้ อ s าป้องกันโ s คร ากเ u่ า สารเร่ง พด.7 ทำสารขับไล่แ ม ล งศั ต รูพืชจากพืชส มุ uไ w ร เป็นต้น

หมอดินณรงค์ เล่าว่า ช่วงแรกที่จะหันมาทำเกษตรอินทรีย์ก็คิดว่าถ้าไม่ใช้สาร เ n มีจะดีเหรอ พืชผักจะให้ผลผลิตดีหรือไม่ แต่เมื่อได้รับความรู้จากการไปเป็นหมอดินอาสาของสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ประกอบกับการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และภูมิปัญหาของตนเอง ก็ได้ลองมาทำดูและก็เห็นหนทางรอดดินก็ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรก็ให้ผลดีต่อเนื่อง และที่เห็นเด่นชัดคือสภาพแวดล้อมดี สังเกตจากในดินก็จะมีไ ส้เดือน บนบกจะก็มีแ ม ล งต่าง ๆ โดยเฉพาะผึ้งหลวงมาอาศัยในพื้นที่ของตนเองจำนวนมาก ก็แสดงว่ามันมีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลจึงมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมาย

นายวัลลภ พงษ์ร าศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนา ที่ดินเขต 1 กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรในอนาคตจำเป็นต้องทำในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยที่ดินในการครอบครองของประชากรที่มีแนวโน้มลดน้อยลง ฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่เพียงไม่กี่ไร่ให้สามารถทำประโยชน์สร้ างร ายได้อย่ างต่อเนื่อง จึงเป็นวิถีทางที่สอดคล้องกับชีวิตในยุคอนาคต สำหรับหมอดินณรงค์มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ของตนเองว่าสภาพดินดอน ควรปลูกพืชสวนจึงจะดีเขาก็จะปลูกพืชตามความเหมาะสมไม่ฝืนธรรมชาติหรือปลูกตามคนอื่น

อีกทั้งยังเข้าใจตลาดคือจะปลูกหลากหลายชนิด ๆ ละปริมาณไม่มาก ดูตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ทำให้เขาสามารถสร้ างร ายได้ทั้งร ายวัน ร ายสัปดาห์ ร ายเดือน ร ายปี สร้ างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
ตนเองและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกประการ ไม่เพียงแต่สร้ างความสำเร็จให้กับตนเอง หมอดินณรงค์ยังถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรในละแวกบ้าน และสร้ างเครือข่ ายกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทน
สารต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรร ายอื่นได้นำแบบอย่างไปปฏิบัติฟื้นฟูพื้นที่ของแต่ละคนให้สามารถทำการเกษตรได้อย่ างปลอดภัยและยั่งยืน

หมอดินณรงค์ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ดินแปลงเล็กๆ แต่กลับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตที่คาดว่าเกษตรกรจะมีพื้นที่ถือครองคนละไม่มาก ถ้าใช้แนวทางการทำเกษตรผสมผสานให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ ก็เชื่อว่าพื้นที่ไม่กี่ไร่ก็สามารถทำประโยชน์สร้ างร ายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอน นายวัลลภ กล่าว

หากใครสนใจติดต่อหรือเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแห่งนี้ได้โดยตรงที่หมอดินณรงค์ วิมา หมู่ 4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทร.08-4012-7306 หรือที่


www.facebook.com/Narong Ta-ngam Wima
แหล่งที่มา https://www.dailynews.co.th/agriculture/243966,https://district.cdd.go.th/wangthong/