Monday, 20 May 2024

เห็นผลทันตา ชีวิตดีขึ้น ไม่ตกต่ำ อธิษฐานก่อนนอนเพียงวันละ 5 นาที

อธิษฐานเพียง 5 นาที หน้าพระพุทธรูป หรือ ส ว ด ก่อนนอนก็ได้ เห็น ผ ล รั บ ร อ งบทส วดมนต์แบบสั้น ๆ ก็สามารถเพิ่ม ศิริมงคลให้ตัวเอง แ ผ่บุญส่วนกุศ ลนี้ ไปถึงส ร ร พ สั ตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้อย่ างครบถ้วน

นะโม… 3 จบ

สั พพั ง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือพล า ด พ ลั้ ง ล่ วงเกิน บิดา และมารดาครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ ทุกๆ พระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ ทั้งหลาย และรวมถึงผู้มีพระคุณ… ท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ด้วยกาย วาจาใจ ก็ดี

ขอจงได้โปรด อโหสิก ร ร มแ ก่… ข้าพเจ้าด้วยเทอญ หากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัว ติ ด ต า มมาขออนุญาต มีคู่…มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วๆ ไป ขอ ถ อนคำอธิษฐาน ที่จะติ ด ต ามคู่ในอดีตขอจงต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ แ ก่..กันและกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตน ในทางที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีต ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น จงบรรด าลให้ ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดจนบริว ารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ล าภย ศ สุขสรรเสริญสติปัญญาอุปสรรคใดๆ หรือ โ ร ค ภั ยใด ขอให้ มล าย สิ้นหายไป

ขอให้ข้าพเจ้านั้น มีความสว่างทั้งทางโ ล ก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระ นิ พ พ านเทอญ และหากมีผู้ใดเคยสร้างเ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้าจะช า ติ ใ ด ภ พ ใดก็ตามข้าพเจ้ายินดี อโหสิก ร ร มให้ ความ พ ย า บ า ท ความอ า ฆ าตและ คำส า ป แ ช่งในทุกช าติขอให้ข้าพเจ้าพ้ นจากคำสา ป แ ช่ ง พ้ น น ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโ ล ก ทางธรรมด้วยเทอญ

เมื่อใดที่ใจของเรา ผู ก เ ว ร เมื่อนั้นมองไปทางใดก็พบเพียง ศั ต รู แต่หากเมื่อใดใจของเรามีเมตตามองไปทางใด เราจะเจอแต่มิตรไมตรีที่ดีๆ