Monday, 20 May 2024

เสริมความรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทำก่อนสิ้ นปี เสริมดวง มีกินมีใช้ ตลอดปี

แล้วให้ทำการปั ด กวาดเช็ดถูทั้งนอกและในศ า ล พระ ภูมิ ศ า ล พระ ภูมิ ศาล ตา และ ย า ย ให้สะอาด ทำให้เหมือนกับว่าเป็นบ้ า น ของเราหลังจากนั้นทำการเตรียมธูปทั้งหมด 16 ด อ ก แล้วนำสิ่งของที่เตรียมมานั้น ใส่ถาดวางไว้ข้างหน้า พร้อมที่จะถวาย จุดธูป 16 ด อ ก แล้วกล่าวดังต่อไปนี้

ขั้นตอนพิธีตั้งนะโม 3 จบ แล้วพูดว่าเจ้าที่ เทวะดานัง ปิยะสุตวา ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา สีธาสุตถี พระวัน ตุเม ข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ ศา ลพระหรหม ศาล ตากับ ย า ย บัดนี้ ข้าพเจ้าชื่อ และ นามสกุล ของต้นเอง เกิดวันที่เท่าไหร่ ปีอะไร ให้ชัดๆ

ข้าพระจ้าขอภวายข้าทา สบริวาร ชาย 5 หญิง 5 เพื่อนเป็นคนรับใช้ดูแลศา ล ขอถวายนางรำ 1 คู่ เพื่อความบันเทิง ขอถวายช้าง 1 คู่ ม้า 1 คู่ เพื่อการเดินทางข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอฐิษฐาน ขอให้สิ่งต่างๆ ที่ข้าพระเจ้าได้ถวายไปนั้นจงส่งผลให้ข้าพระเจ้ามีบริวารที่ดี มีผู้ใหญ่เอ็นดู หนุนนำช่วยเกื้อ กุ ล กันขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้ข้าพระเจ้าไม่ว่าจะเดินไป ทิศทางใด ตำบลใด ที่ไหน มีแต่ความปลอด ภั ย ทั้งไปและกลับตลอดปีด้วยเทอญ

พร้อมกับปักธูปลงกระถาง

จะช่วยเสริมความเป็นมง ค ลให้กับตัวเองได้ตลอดทั้งปี สิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นกับทุกๆท่าน ทำตามอย่างถูกต้อง หากบ้ า นใครไม่มีศ า ลก็สามารถที่จะจัดวางของที่ใด ก็ได้ให้ทำบริเวณกลางแจ้งสำหรับบ้ า นใดที่มีศ า ลใดศ า ลห นึ่ ง ถวายเท่านั้นก็เพียงพอ โดยท่านอาจารย์ แนะนำให้ทำก่อนช่วงเวลาสิ้นปี จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนักแล หลังจากที่ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสวด บทอโหสิ ก s s ม เชื่อกันว่าเป็นบทที่ที่ ศัก ดิ์สิทธิ์กับตนเองมากๆ

บทอธิษฐานขออโหสิ ก s s ม สมเ ด็ จ พระพุฒาจารย์ โต พรหม รังสีกายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เมก ร ร มใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภ พชาติใด ก็ตาม ขอให้เจ้าก s s มนาย เ ว s ทั้งหลาย จงโปรด ย ก โ ท ษให้เป็นอ โ ห สิก s s มแก่ข้าพเจ้า เลย

เพื่อจะได้ไม่มี ก ร ร มต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่ง อ ภั ย ทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า พ้ นจากความ ทุ ก ข์ ยาก ลำ บากเข็ญ ใจความ ทุ ก ข์ อย่า ได้ใกล้ ความ เจ็บ ไข้ อย่า ได้มีโดยหลังจากที่ท่องสวดเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ก็ทำการกรวดน้ำให้เป็นเรียบร้อย เพียงเท่านี้ก็เป็นอันจบพิธีสำหรับการกราบไหว้ ทำจิตใจให้สงบเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขใจ

เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า