Sunday, 25 February 2024

เศรษฐีใจบุญ !!ไม่ลืมบ้านเกิด ควัก 2ล้าน แจกเงินคนชร านับหมื่นคน ทั้งอำเภอ ทำมาแล้ว 26ปี

เป็นเรื่องที่น่ายินดี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนวานิชวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบ M6O ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่และใกล้เคียงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

โดยมี ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานคณะกร รมการดอกบัวคู่ จำกัด ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีผู้สูงอายุจากอำเภอบัวใหญ่และอำ เ ภอใกล้เคียงจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นคน เดินทางมารับทุน คนละสามร้อยบ าท และนอกจากนี้ยังได้แ จ กค่าขนมให้กับน้องๆ ที่ติดตามผู้สูงอายุมาด้วยอีกคนล่ะห้าสิบบ าท

พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยังได้จัดให้มีโรงท านแจ กน้ำดื่มและข้าวกล่องบรรย ากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก สำหรับกิจกร รมการแจ กทุนผู้สูงอายุของดอกบัวคู่ จำกัด ได้เริ่มจัดขึ้นเป็นประจำทุ กปีตั้งแต่สมัย ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์

อดีตประธานกร รมการดอกบัวคู่ได้ริเริ่มจัดโครงการแจ กทุนผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ติดต่อกันทุ กปี สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 26 ที่ห่วงใย แ ละเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุในบ้านเกิดและยังเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมทุ กปี และจัดขึ้นทุ กปีโดยได้รับการชื่นชมจากสังคมตลอดมา โดยไม่เพียงแ ค่มอบทุนเท่านั้น ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ของดอกบัวคู่ ให้กับผู้สูงอายุอีกคนละหนึ่งห่อ ให้ทุ กคนไว้ใช้ในครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม ทางด้านผู้สูงอายุ ที่ได้มาร่วมงานแจ กทุนเป็นประจำ ต่างพากันชื่นชมความมีน้ำใจงาม และใจบุญสุนท านของ ดร.สุนันทา ว่าเป็นคนดีที่จิตใจงาม เมื่อทำงานรวยเป็นเศรษฐีแล้วไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน

การมา แ จ กทุนแต่ละครั้งถึง แ ม้บางคนอาจจะมองว่าน้อยแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีงานส่วนนี้ก็สามารถช่วยทำให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ และยังทำให้การค้าข ายในท้องถิ่นพอได้คึกคักขึ้นมา ในภาวะเศร ษฐกิจซบเซาอย่างนี้ ถือว่าเป็นการช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อย


“เราเรียนรู้ที่จะให้คนอื่น ไม่ใช่เพราะเรามีเหลือมากมาย แต่เพราะเราเรียนรู้ว่า ‘การไม่มี’ เป็นอย่างไร”