Thursday, 20 June 2024

เลี้ยง ม ด แดง นอกฤดู ได้ไข่มดแดง ขายรายได้งาม

สวัสดีชาวแฟนเพจทุกท่าน มาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอนำเสนอ การเลี้ยงไข่มดแดง ซึ่งไข่มดแดงนั้น ไข่มดแดง นับเป็นของป่าที่มูลค่า และหากินได้ยากมาก เนื่องจากจำนวนการออกผลผลิตมีได้เพียงปีละครั้ง ทำให้มีราคาและเป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นอาหารของชาวอีสาน ที่มีรสมัน อร่อย นำไปประกอบอาหารได้หลายอย่ า ง ปัจจุบันได้รับความนิยมทั่วทุกภาค ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ปัญ หาคือ ไข่มดแดงไม่ได้มีทุกฤดู หากอ ย า ก ทานต้องรอฤดูวางไข่ของมดแดงมาถึงก่อน

วันนี้เราจึงนำวิธีการเลี้ยงมดแดง แบบคอนโดเพื่อเอาไข่มดแดงมาฝากกันโ ดยอาจารย์ไ พ รั ต น์ ชื่นศรี แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านแสงจันทร์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยง ม ด แดงนอกฤดูไว้ดังนี้ เริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์

1.ขวดน้ำอัดลมแบบพลาสติกขนาดใหญ่ 1.25 ลิตร พร้อมฝ าจำนวน 5 – 10 ขวด
2.เชือกด้ า ย สีแดง(ไนล่อน)ความหนาขนาดเชือกว่ า ว
3.กิ่งไม้ ความย าว 1 ฟุต จำนวน 10-20 อัน เพื่อทำเป็นสะพาน ทางลงไปกินน้ำและอาหาร

4.ลวด ขนาดย าว 1-2 ฟุต หรือตามขนาดรอบ ว ง ของต้นไม้ 5-10 ขด
5.เ ศ ษอาหาร พวกก ร ะ ดู ก ก้ างปลา หัวปลา ปู กุ้ง เศษอาหารอื่นที่ หาได้ และน้ำ
6..มีดเล็ก คัทเตอร์ คีมตั ด ลวด ถุงปุ๋ ย พร้อมเชือกฟางมัดถุง

วิธีการทำ

อันดับแรก สังเกตดูบริเวณป่าที่จะเ ลี้ ย ง มดแดงจะต้องมีต้นไม้ อ ย่ างน้อย 5-10 ต้น เป็นไม้ผล หรือไม้พื้นเมืองก็ได้ มดแดงจะชอบอยู่พื้นที่ป่า และพื้นที่ที่มีต้นไม้ใบอ่อนจากนั้นตั ด ขวดน้ำพลาสติก โดยแบ่งครึ่ง 2 ส่วน ล้างน้ำให้สะอาด นำมาเจาะรู 2 รู เพื่อทำการผูกล ว ด ใส่กับต้นไม้ส่วนที่มีฝาขวดใช้ใส่อาหารเพราะถ้ามีน้ำขั งสามารถเปิดฝาให้น้ำร ะ บ า ยออกได้

ส่วนที่เป็นก้ น ขวดให้ใส่น้ำ และนำกิ่งไม้ใช้เชือกผูกกับต้นไม้เป็นทางลง โดยหย่อนพาดลงในขวดที่ตั ด ใส่น้ำและอาหารขึงเชือกโดยผูกติ ด กับต้นไม้และผูกโยงเชือกระหว่างต้นไม้เป็นถนนเส้น ทางเดินไปมาของม ด ระหว่างต้นไม้

การเ ลี้ ย ง หลังจากจัดเตรียมเส้นทาง และเลือกต้นไม้ไว้แล้ว ให้ไปหารัง ม ด แดง นอกพื้นที่ไกลๆ ยิ่งดี เพื่อไม่ให้เกิดเ ลื o ดชิดเพราะถ้าเ ลื o ดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อยหลังจากที่เลือกรัง ม ด แดงได้แล้ว ให้ทำการตั ด รังมดแดงใส่ในถุงปุ๋ ย รังละถุงนำรังมดแดงที่ตั ด มาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ ย ที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำ และอาหารที่เตรียมไว้ในขวดน้ำอั ด ลมที่มัดติดต้นไม้ มดแ ด ง ก็จะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

อาหารจะเป็นการให้เ ศ ษ อาหารและทำการเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละ1ครั้ง ต้องคอยดูแลเรื่อง ม ด ดำที่เป็นศั ต รูสำคัญของ ม ด แด ง เพราะถ้ามีมดดำมาก ม ด แดงจะหนีหากฝนไม่ตกให้ทำการฉี ด น้ำใส่ใบหรือฉี ด ใส่ต้นไม้ในช่วงเย็นๆ เดือนละ 1-2 ครั้ง ในช่วงฤดูหนาวและร้อน ม ด แดงก็จะเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นหรือให้ติดสปริงเกอร์ ตลอดแนวราวเลี้ยง ม ด แดง เพื่อฉี ด น้ำในช่วงที่ฝนไม่ตก หรือฤดูร้อนเพื่อห ล อ ก ว่าเป็นช่วงฤดูฝนโดยที่ในช่วงเดือนมีนาคม เริ่มให้น้ำโดยการใช้น้ำฉี ดจากสายย างหรือสปริงเกอร์ที่ติดตั้งไว้ จากนั้นให้อาหารตามปกติ ประมาณอีก 1 เดือน เริ่มมีไ ข่ สามารถเก็บจำหน่ายได้

วิธีการสังเกตว่ามดแ ด ง รังไหนสามารถเก็บได้คือ ให้ดูจากรังว่าใหญ่หรือไม่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ให้สังเกตว่าที่รังมดแดงเป็นฝ้ า หรือไม่ ถ้าเป็นฝ้ า สีขาวขึ้นตามขอบรัง แสดงว่าเ ก็ บ มดแดงได้
ซึ่งหากสามารถเ พ า ะ มดแดงเป็นอาชีพได้ รับรองว่าสร้างรายได้สู่ครอบครัวได้อย่ า งยั่งยืน

ขอบคุณแหล่งที่มา t a i ba nn.com,https://workpointtoday.com