Thursday, 18 July 2024

เปิด 3 สินเชื่อ ธ.ก.ส ช่วยเกษตรกร แก้ ห นี้ น อ ก ระบบ วงเ งิ น ไม่เกิน 50,000 – 100,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เดินหน้ามาตรการจัดการหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้คู่เงินทุน โดยให้เกษตรกรเข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกับศูนย์เรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการจัดการหนี้นอกระบบ อย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน สำหรับชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจ า กเกษตรกรลูกค้า คู่สมรส บุตร บิดามารดาของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในอุปการะของเกษตรกรลูกค้า วงเ งิ นกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บ าท เว้นแต่กรณีมีวัตถุประสงค์ในการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองไม่เกินรายละ150,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อกรณีเ สี ย ชี วิ ตรายละไม่เกิน 100,000 บ าท และการคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

2. โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเ งิ น Smart Cash สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อต ามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่ชำระหนี้ตรงต ามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุจำเป็นต้องใช้เ งิ นฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการก่อหนี้ นอกระบบของลูกค้า โดยสนับสนุนเ งิ นเครดิตหมุนเวียนผ่านบัตร ATM ต ามต้นเ งิ นกู้ที่ได้รับชำระหนี้ต ามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + (0 ถึง 3) ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือนนับจ า กวันกู้ นอกจ า กนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อกรณีเ สี ย ชี วิ ต รายละไม่เกิน 50,000 บ าท ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มีความต้องการสินเชื่อสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Familyและ

3. โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อต ามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจ า กการประกอบอาชีพเสริม โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจ า กสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน วงเ งิ นกู้รายละไม่เกิน 50,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยMRR เท่ากับร้อยละ 6.50) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2566

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต ามหลักความรู้นำ สินเชื่อต าม ธ.ก.ส. จึงได้สนับสนุนให้ลูกค้าผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพต่าง ๆกับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธ.ก.ส. ศูนย์เรียนรู้ 459 รวมถึงศูนย์พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพของส่วนงานอื่น ๆ เพื่อเติมเต็มศักยภาพของลูกค้า สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหรือปรับเปลี่ยนการผลิต ทำให้เกษตรกรและบุคคลในครัวเรือนก้าวผ่านวิกฤต สามารถสร้างอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนโดยปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบกับ ธ.ก.ส. จำนวน 50,634 ราย เป็นเ งิ น 5,085 ล้านบ าท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาข าทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 02 555 0555

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า