Friday, 12 July 2024

เปิดรับสมัคร เกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูภาคการเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถตรวจสอบ หรือยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

แหล่งที่มา : สำนักข่าว
ที่มา:: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์