Friday, 12 July 2024

เปลี่ยนศูนย์เรียนรู้วัดสุทธิวราราม เป็นศูนย์พักคอย เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและผู้ป่ วยกลุ่มสีเขียว

วันเสาร์​ ที่ 17 กรกฎาคม​ 2564 เปิดศูนย์​ที่พักคอยผู้ป่ วย​ วัดสุทธิวรา​ราม เขตสาทร​ กรุงเทพ​มหานคร​ วัดสุทธิวราราม ร่วมกับ ฝ่ายสาธารณสงเคร าะห์ ของมหาเถรสมาคม สำนักงานเขตสาทร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาล​สงฆ์​ กรมควบคุมโ ร ค ทีมบุคลากร​ทางการแพทย์​จิตอาสาและภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย วัดสุทธิวราราม เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและผู้ป่ วยกลุ่มสีเขียว

การจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่ วย วัด​สุทธิ​วรา​ราม​ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม​ ที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลาดำเนินการ​ตั้งแต่วันแรกถึงวันเปิดทำการ ใช้เวลา 7 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเริ่มต้นจากทีมแพทย์​จิตอาสา วัด​สุทธิ​วรา​ราม​และขยายต่อในระดับเขตเพื่อรับกลุ่มผู้ป่ วยสีเขียว การนี้ พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหาคร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมเปิดศูนย์พักคอยวัดสุทธิวราราม​ รับรองพระภิกษุ​สามเณร​ จำนวน 22 เตียง ผู้ป่ วยชาย 34 เตียง ผู้ป่ วยหญิง 52 เตียง รวม​ทั้งหมด 108 เตียง และสำรองฉุ กเฉิ น​ 14 เตียง

โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม พร้อมคณะสงฆ์วัดสุทธิวราราม ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดื อดร้ อนในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบ าทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพ ร่ ร ะบ าดนี้ และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กทม. คณะสงฆ์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาส พร้อมพระลูกวัด ได้จัดเตรียมสถานที่ ที่พักคอย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่ วยเบื้องต้น ระหว่างการรอเพื่อส่งต่อไปรั กษาในโรงพยาบาล โดยศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร มีเป้าหมายเพื่อนำผู้ติดเชื้ อที่ไม่มีอาการ (สีเขียว) แยกตัวออกจากชุมชน และนำมาพักคอยดูอาการก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดการระบ าดในครอบครัวและชุมชน

โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข ประเมินอาการอย่างใกล้ชิด สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ สำนักงานเขตสาทรได้ทำการล้างทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ ดำเนินการติดตั้งเตียงกระดาษสนาม กล้อง CCTV และอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งเตรียมติดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่ วย

จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ป่ วย รวมทั้งการจัดเจ้าหน้าที่เขตสาทรดูแลความปลอดภั ยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ รองปลัด กทม. ได้กล่าวขอบพระคุณวัดสุทธิวราราม นำโดย ท่านเจ้าอาวาสวัดฯ ที่เมตตาให้ใช้พื้นที่วัดในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตสาทร และทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนช่วยดูแลรักษาผู้ป่ วยในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณที่มา : เพจวัดสุทธิวราราม