Friday, 14 June 2024

เทคนิค การปลูกชมพู่ ให้หวานกรอบ อร่อย น่ารับประทาน 90 วัน เ ก็ บ เกี่ยวได้

การปลูกชมพู่ เป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ดูแลรักษาง่าย บางครั้งสามารถทนน้ำท่วมขังได้ดี บางครั้งสามารถทนแล้งได้ดี และมีแมลงรบกวนน้อยกว่า

ขั้นตอนการเตรียมแปลง และหลุมปลูกต้นชมพู่
แปลงปลูกใน ครั้งแรกจะต้องไถพรวน และ กำ จัด วั ช พื ชออกให้หมด จากนั้น ให้ขุดหลุมปลูก กว้างประมาณ 50 เซนติเมตร และลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร แล้วตากหลุมไว้ประมาณ 5-7 วัน โดยมีระยะปลูก หรือระยะหลุม ประมาณ 8-10 x 8-10 เมตร ทั้งนี้

ขั้นตอนการปลูก
หลังจากหลุมนาน 5-7 วันแล้ว ให้หว่านรองก้นหลุมด้วย ปุ๋ ย ค อ ก พร้อมคลุกผสมกับ หน้าดินให้เข้ากัน จากนั้น นำกิ่ง พั น ธุ์ ลงปลูกในหลุม พร้อมกลบหน้าดินให้พูนขึ้นเล็กน้อย ก่อนปักด้วยไม้ไผ่ และ รั ด ด้วย เ ชื อ กฟาง และอาจนำฟางข้าวหรือเศษใบไม้มา คลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นให้หน้าดิน

การให้น้ำแบ่งได้ระดับดังนี้
ระยะเริ่มปลูกใหม่ๆ
การให้น้ำ ควรให้น้ำวันละครั้ง หรือ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จนกว่าต้นชมพู่จะตั้งต้นได้ แต่หากในฤดูฝนที่มี ฝนตกเกือบทุกวันก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำ

ระยะหลังต้นชมพู่ ตั้งต้นได้
หลังที่ต้นติด และตั้งต้นได้ การให้น้ำจะเว้นระยะการให้เป็น 3-5 วัน/ครั้ง การให้น้ำจะให้ตามปกติขณะที่ต้นชมพู่ยังไม่ติด ด อ กออกผล ถ้าหากเป็นช่วงฤดูแล้งจะต้องให้น้ำอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน ต่อ 1 ครั้ง โดยสังเกตความ ชื้นของดินเป็นหลัก การให้น้ำแต่ละครั้งจะให้ เต็มแอ่งที่ล้อมรอบต้นชมพู่

จนกว่าต้นชมพู่จะออก ด อ ก แล้ว จึงให้น้ำแห้งไปประมาณ 10-14 วัน เพื่อเป็นการทำให้ ต้นชมพู่ออก ด อ ก ในช่วงนี้ถ้าหากดินมีความชื้นจากการได้รับน้ำฝน ก็จะทำให้ต้นชมพู่ออก ด อ ก น้อย และไม่พร้อมกัน หลังจากที่ ต้นชมพู่ออก ด อ ก แล้วจึงจะให้น้ำอย่างปกติและเต็มที่ทุกวันหรือ 3-5 วัน/ครั้ง

จนกว่า ด อ ก จะเริ่มบานเมื่อต้นชมพู่ติดผล ในระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน ต้นจะขาดน้ำไม่ได้จนกว่าต้นจะให้ผลแก่ และจะงดให้น้ำก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 5-7 วัน เพื่อเป็นการเพิ่มความหวานให้กับผลได้

การควบคุม วั ช พืช มีดังนี้
ในระยะปลูกใหม่ควรใช้จ อ บถากเดือนละครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ วั ช พื ช ส่วนหลังจากปีที่ 2 แล้ว ให้เว้นระยะห่างการกำวั ช พื ช เป็น 2-3 เดือน/ครั้ง จนต้นมีทรงพุ่มใหญ่ค่อยกำ จั ด วั ช พื ช ปีละครั้ง ก็เพียงพอ

การใส่ ปุ๋ ยแบ่งได้ดังนี้
1.ระยะต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิต (อายุ 1-3 ปี)
2.ใช้ ปุ๋ ย สูตรเสมอ เช่น 15-15-15 ต้นละประมาณ 500 กรัม/ปี โดยแบ่งใส่ 2-3 ครั้ง
3.ในปีที่ 2-3 ใส่ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ปีละ 1 ครั้ง อัตรา 15-20 กิโลกรัม/ต้น และ ปุ๋ ย15-15-15 ปีละ 2 ครั้ง อัตรา 300-500 กรัม/ต้น/ครั้ง
4.หลังจากปีที่ 3 ที่ชมพู่เริ่มผลิด อ ก อ อ กผล
5.การใส่ ปุ๋ ย และปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ จะต้องใส่ให้เพียงพอที่จะ เลี้ยงต้น และผล ซึ่งหลังเก็บผล ชมพู่หมดแล้วให้ทำการ ตั ด แต่งกิ่งชมพู่ประจำปี ถ้ามีผลชมพู่ตอนนี้ต้อง ปลิดไป เพื่อให้ต้นชมพู่ได้พักต้น
6.หลัง ตั ด แต่งกิ่งแล้ว ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ใส่ ปุ๋ ย 15-15-15 ใส่ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ ร่วมด้วยทุกครั้ง
7.ใส่ ปุ๋ ยและปุ๋ ย อิ น ท รีย์ ทุกครั้งที่ออก ผลปีละประมาณ 3-5 ครั้ง โดยเริ่มใส่ตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายน ประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง

การ ตั ด แต่งกิ่ง
จะทำครั้งแรกเมื่อต้นชมพู่ยังมีขนาดเล็ก ในระยะนี้จะต้อง ตั ด แต่งให้ได้รูปทรงของลำต้น และกิ่งแตกออกให้ได้สัดส่วน การตัดแต่งกิ่ง จะทำหลังจากการปลูกต้นชมพู่ไปได้สักพัก จนต้นชมพู่ตั้งต้นได้ และเริ่มมีการแตกกิ่งออกมาถึงจะทำการ ตัดแต่งกิ่ง ส่วนการตัดแต่งกิ่ง ในระยะนี้ ต้นชมพู่จะมีรูปทรงที่แน่น มีกิ่งแตกออกมามากมาย

อุปกรณ์ในการห่อผล
กระเช้าสำหรับใส่ถุง และวัสดุอุปกรณ์ในการห่อ
ถุงกระดาษขนาด 8×12 นิ้ว
เชือกฟาง หรือ ต อ กสำหรับมัด ป า กถุง หรือที่ เ ย็ บกระดาษ

วิธีการห่อผล
ปลิดช่อผลม่ต้องการ โดยเฉพาะช่อผล ที่มีผลแน่นหรือช่อผลที่ออกกระจุ กชิดกันมาก เโดยให้เหลือผลไว้ 2-3 ผล/ช่อ จากนั้น นำถุง กระดาษสวมห่อ พร้อมดัดด้วยที่ เ ย็ บกระดาษ และควรระวังไม่ให้ถุงอยู่ติดกับผลชมพู่
ปริมาณการห่อต่อกิ่งขึ้น อยู่กับขนาดของกิ่ง ถ้าห่อน้อย ผลที่ได้จะมีขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์และรสชาติจะดี สีผลสวย

การเก็บผลชมพู่นั้น
การเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากที่ได้ห่อผลไปแล้วประมาณ 20-25 วัน แต่ต้นที่ออกในฤดูหนาว ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ หลังจากที่ห่อไปแล้วประมาณ 25 วัน ถ้าหากเป็นฤดูร้อนก็ให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ห่อผลไปแล้วประมาณ 20 วันส่วนฤดูฝนจะใช้เวลาประมาณ 17-20 วัน ถ้าหากจะนับอายุทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การ ออกดอกจนถึงการเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน