Thursday, 20 June 2024

เทคนิคปักชำกิ่งไผ่แบบใหม่ ออกรากเยอะ พร้อมวิธีการปลูกและการดูแล

ต้นไผ่เป็นพืชที่เกิดขึ้นง่าย สามารถปลูกง่ายและก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ง่ายเช่นเดียวกัน และหากเราต้องการปลูกไผ่เพื่อสร้างร ายได้แล้วล่ะก็สามารถหาพันธุ์ที่ต้องการมาปลูกได้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้ได้เลยหากแต่ว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อกิ่งพันธุ์ให้สิ้นเปลืองแล้วล่ะก็ ก็ต้องทำโดยการข ย า ยพั น ธุ์ไผ่ที่มีอยู่แล้ว วิธีการข ย า ยพั น ธุ์ก็มีวิธีการที่เกษตรกรทุกท่านทราบกัน มีหลายวิธีด้วยกัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. กิ่งไผ่สำหรับปักชำเลือกอายุที่ไม่เกิน 1 ปี
2.แผ่นพลาสติกใส
3. ถังน้ำ 200 ลิตร
4. ดินสำหรับปลูก
5. ถุงปลูก
6. สายรัดหรือเชือก

วิธีการทำ
1.เริ่มจากนำกิ่งไผ่ที่มีอายุเหมาะแก่การชำ(อายุประมาณ 1 ปี) โดยสังเกตได้จากปมร ากจะมีขนาดเท่าเม็ดสาคู ตัดให้มีขนาดประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วใส่กิ่งลงในถังเติมน้ำสะอาดหล่อเลี้ยงร ากไว้เล็กน้อย
เพื่อเพิ่มความชื้น
2.จากนั้นให้นำแผ่นพลาสติกใสคลุมถังน้ำไว้แล้วนำสายรัดหรือเชือกมารัดให้รอบปากถังให้แน่น โดย 1 ถัง จะบรรจุกิ่งไผ่ประมาณ 100 กิ่ง หรือน้อยกว่านั้น
3.ตั้งถังเพาะชำทิ้งไว้ประมาณ 20 วัน เมื่อเปิดถังออกดูจะพบว่ามีร ากไผ่ขึ้นมากมายตาร ากก็เปล่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4.ในขั้นตอนสุดท้ายให้นำกิ่งไผ่ลงปลูกในถุงปลูกโดยปรุงดินสำหรับปลูกดังนี้ ดิน ปุ๋ยคอก แกลบ ในอัตร าส่วน 1:1:1 อย่างละเท่าๆกันโดยระหว่างชำให้ตั้งถุงปลูกไว้ในที่ห่างไกลแสงแดด เมื่อร ากงอกเต็มถุงแล้วก็
นำไปลงปลูกต่อได้

การเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นที่จะปลูกควรตัดโค่นไม้ใหญ่ออก เพร าะจะไปแย่งอาหารจากไผ่ ถ้าได้พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจะดีมาก เพร าะไผ่เป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ไผ่ทั่วไปไม่ชอบน้ำขังแต่สำหรับไผ่กิมซุง/ตงลืมแล้งน้ำท่วมขังก็ไม่แห้งหี่ยว ได้ทดลองโดยจมอยู่ในน้ำนานถึง 4เดือนก็ไม่เป็นอะไร (แต่ไผ่ต้องปลูกเกิน 6 เดือนแล้ว) เริ่มการเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถหยาบด้วย ผาน 3 ตากแดดให้ดินแห้งเพื่อกำจัดเชื้อร าและวัชพืชบางชนิด ทิ้งไว้ สัก 5-7 วัน ไถละเอียดด้วยผาน 7 อีกครั้ง เป็นอันใช้ได้ หรือหากใครไม่รีบร้อน ไถผาน 3 แล้ว หว่านปอ พอต้นโตออกดอกแล้ว ไถกลบด้วย ผาน 7 เพื่อเทือง เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนเป็นปุ๋ยพืชสด และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ปอเทือง 1 ไร่ สามารถให้ผลผลิตปุ๋ย เทียบเท่าปุ๋ย สามตัน

วิธีปลูก

1.ไผ่จะใช้ระยะปลูก ระยะระหว่างแถว 4 เมตร ระยะระหว่างต้น 4 เมตร จะใช้ต้นพั น ธุ์ อยู่ที่ 100 ต้นต่อไร่ จะเก็บหน่อไม้อยู่นานได้ 5 ปีถึง 7 ปี กว่ากอจะชนกัน
2.แต่หากเกษตรกรใช้ระยะปลูก คือ ระยะระหว่างแถว 6 เมตร ระยะระหว่างต้น 4 เมตร จะใช้ต้นพั น ธุ์ 66 ต้น จะเก็บหน่อได้นานขึ้น ประมาณ 7 ปี ถึง 10 ปี กว่ากอจะชนกัน
3.หลุมปลูกไผ่ จะขุดหลุมที่ระยะ 30x30x30 เซนติเมตร ถ้าพื้นที่เป็นดินร่วนถึงร่วนปนทร าย (แต่ถ้าเป็นดินลูกรังปนหินควรจะขุดให้กว้างกว่านี้เป็น 50x50x50 และหาดินดำ แกลบ ขี้เถ้าแกลบหรือปุ๋ยคอกเก่า คลุกหลุมก่อนปลูก)
4.ถ้าหากเกษตรกรจะรองก้นหลุมก็ควรจะใช้ ขี้เถ้าแกลบไม่ควรจะใช้ปุ๋ยคอก เพร าะถ้าปลูกในฤดูฝนหากฝนต กหนักจะทำให้ร ากไผ่ที่กำลังออกมาใหม่ ๆ เน่ าได้ทำให้ต้นไผ่กิมซุ่งเหลือง ชะงักการเจริญเติบโต กว่าจะโต ก็นานขึ้น

5.เวลาปลูกที่ดี คือเดือนพฤษภาคม เมื่อได้กล้าไผ่กิมซุ่งมาก็ทำการปลูก ควรจะปลูกให้ดินที่ปากถุงเสมอดินเดิมที่ปลูก ไม่ควรจะปลูกต่ำกว่าดินเดิมที่เตรียมไว้ เพร าะถ้าฝนต กหนักจะทำให้ร ากไผ่ที่งอกมาใหม่ ๆ เ น่ าได้จากน้ำฝนที่ขังนาน ๆการดูแลรักษา ควรทำการบำรุงรักษาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

การให้น้ำ ช่วงแรก (โดยเฉพาะ 1-3 เดือน) ต้นไผ่ต้องการน้ำมาก ควรให้น้ำวันเว้นวัน แต่ถ้าปลูกไผ่ในฤดูฝน อาจไม่จำเป็นต้องให้น้ำถี่ก็ได้ (เพร าะฉะนั้นเร าควรจะปลูกไผ่กันในฤดูฝนเพื่อลดต้นทุนต่าง ๆ )เว้นแต่ กรณีฝนทิ้งช่วงนาน จึงให้น้ำช่วย แต่หลังจากหมดฝนแล้ว ผู้ปลูกต้องคอยรดน้ำให้เสมออย่าปล่อยให้ขาดน้ำนาน เพร าะในปีแรกต้นไผ่ยังไม่ค่อยแข็งแรงนักถ้าไม่มีน้ำ อาจเสียได้โดยง่าย หลังจากต้นไผ่อายุเกิน6-8 เดือน ไปแล้ว จะแข็งแรงและทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี

การใส่ปุ๋ย ในช่วงต้นปีแรก (1-3 เดือน) ใส่ปุ๋ยคอกที่คลุกเคล้าไปกับดินที่ปลูกได้พอ แต่ในระยะต่อ ๆ ไป จำเป็นต้องมีการพรวนดินรอบ ๆกอและใส่ปุ๋ยคอก 1 เดือน/ครั้ง ครั้งละประมาณ 2-3 กก. ในระยะนี้อาจจะเห็นว่าหน่อที่แ ต กจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและจะมีขนาดโตขึ้นทุก ๆ ปี ถ้าความชุ่มชื้นและดินอุดมสมบูรณ์ดีพอเพียง แต่ถ้าจะให้ผลรวดเร็วควรจะให้ปุ๋ยเคมี 46-0-0 เร่ง ประมาณ 2-3 กำมือ/กอ/เดือนจะทำให้ไผ่เกิดหน่อปริมาณมากตลอดปี เดือนที่ 7 จะทำการตัดแต่งกอและพรวนดินเพื่อกำจัดวัชพืช ปกตินิยมพรวนดินอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ก่อนที่ดินจะแห้ง เพร าะถ้าดินแห้งจะพรวนดินยาก ในกรณีที่ต้องการเร่งการออกหน่อ (กรณีพิเศษ) จะใส่ในช่วงต้นเดือน ก.พ.ถึง พ.ค. ปุ๋ยที่นิยมคือใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลัก ในอัตร า 2-3 กก/กอ/เดือน หรืออาจใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัต ร า 200 กรัม/กอและปุ๋ยสูตร 46-0-0 200 กรัม/กอ (เร่งหน่อเพื่อข าย ก่อนหน่อไม้ไทยจะเริ่มออกหน่อ)

การไว้ลำและการตัดแต่งกอไผ่ เมื่อปลูกได้ประมาณ 3-4 เดือนจะเริ่มแต กหน่อได้ประมาณ 2-3 ลำ ในระยะแรกนี้จะไม่มีการตัดหน่อเลย ปล่อยให้เป็นลำต่อไป การดูแลกอไผ่ในช่วงนี้จะทำการตัดลำต้นที่เล็กออกไป ไม่ต้องเสียดาย ให้เหลือไว้เฉพาะลำที่ใหญ่ ลำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้วตัดทิ้งให้หมด วิธีการตัด ต้องตั ดให้จมดิน อย่าให้มีตาเหลืออยู่อีก (ไม่ต้องการให้ขยายพันธุ์อีก) กิ่งแขนงเล็ก ๆ บริเวณโคนต้นที่ขึ้นเกะกะของลำแม่ควรตั ดแต่งให้โล่ง (แสงแดดส่องถึงพื้นได้) เพื่อสะดวกในการให้น้ำและดูแล เมื่อต้นไผ่อายุได้ประมาณ 7-8 เดือนจะมีหน่อแทงขึ้นมาอีก 5-6 หน่อ ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตัดหน่อ ปล่อยให้ไผ่เป็นลำต่อไป แต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นดินอุดมสมบูรณ์ดี หน่อออกเยอะเร าควรตัดข ายไปบ้าง

แหล่งที่มา : ช่องยูทูป Piak1125 เรียบเรียงข้อมูล : Postnoname,Me panya