Thursday, 7 December 2023

เทคนิคปลูกกะหล่ำดอก สำหรับมือใหม่หัดปลูก

การเตรียมดิน
กะหล่ำดอกชอบดินที่มี ค่า PHประมาณ 6-6.8 ในการเตรียมดิน เตรียมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้เพาะกล้าขุดลึกประมาณ 15 เซนติเมตร แปลงปลูกขุดพลิกดินลึก 20 เซนติเมตร พลังจากขุดพลิกแล้ว ตากดินประมาณ 7-10 วัน เก็บวัชพืชให้เกลี้ยง พรวนดินให้ก้อนเล็ก ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายดีแล้ว ลงไปคลุกเคล้าไปทั่ว

การเพาะกล้า
กะหล่ำดอก เป็นผักที่มีทรงพุ่มใหญ่ การปลูกแต่ละต้นจึงต้องใช้ระยะที่ห่างพอสมควร ดังนั้นจึงควรเพาะกล้าเสียก่อนแล้วจึงย้ายไปปลูกในแปลงปลูกจริง เพื่อจะได้ประหยัดเมล็ดพันธุ์ประหยัดปุ๋ยและเวลาในการดูแลในช่วงที่อยู่ในระยะต้นกล้าแปลงเพาะขนาด 5-10 ตารางเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 100-150 กรัม สำหรับแปลงปลูกขนาด 1 ไร่ หากเกษตรกรต้องการปลูกในเนื้อที่จริงเท่าไรก็คำนว ณลดเพิ่มจากอัตราส่วนดังกล่าวและเนื่องจากกะหล่ำดอกชอบอากาศค่อนข้างเย็น เพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอกของเมล็ดจึงอยู่ประมาณช่วง 7.2-29.4 องศาเซลเซียส

วิธีปลูก
หลังจากกล้ามีอายุได้ประมาณ 25-30 วัน หรือเมื่อต้นสูงประมาณ 1 คืบ ก็ถอนย้ายปลูกในแปลงปลูกได้ การถอนกล้าที่จะปลูกอาจจะถอนไว้ในตอนเช้าก่อนแดดจัด แล้วเอาใส่เข่งเอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ในที่ร่มหรือหากมีแรงงานมากจะถอนกล้า แล้วนำมาปลูกเลยในตอนเย็นประมาณบ่าย 3-4 โมงเย็นก็ได้ กล้าที่ถอนจะต้องปลูกให้หมดในวันนั้น ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืน ต้นที่ไม่แข็งแรง หรือ เป็นโรคไม่ควรนำมาปลูก วิธีปลูกคือใช้นิ้วชี้ขุดดินตรงจุดที่จะปลูกเป็นรูปักต้นกล้าลงไป กดดินโคนต้นให้พออยู่ไม่ถึงกับแน่น ระยะปลูกระหว่างต้นห่าง 50 เซนติเมตร ระหว่างแถวห่าง 60 เซนติเมตร หลังจากปลูกเสร็จแล้วเอาฟางคลุมบาง ๆ เพื่อให้ต้นกล้าตั้งตัว ได้เร็วขึ้นและช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินรดน้ำให้ชุ่ม

หลังจากปลูกแล้ว เมื่อพบต้นกล้าเสียให้สังเกตดูอาการด้วยว่าต้นกล้าเสียเพราะเชื้อโรคหรือเปล่า หากพบว่าเป็นโรคเพราะเชื้อรา เมื่อถอนต้นไปทำลายทิ้งแล้วให้ใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา รดลงไปในบริเวณนั้น หากเสียเพราะสาเหตุธรรมดาก็ปลูก กล้าใหม่ลงซ่ อมในบริเวณนั้นได้

การให้น้ำ
ในระยะตั้งตัวของระบบร า ก ใหม่ๆ หลังการย้ายปลูก ไม่ต้องการใช้น้ำมากนัก เพียงให้ดินมีความชุ่มชื้นสม่ำเสมออย่างเพียงพอก็พอ สังเกตดูว่าดินแ ฉะ เกินไปหรือ เปล่า ถ้าแ ฉ ะเกินไปก็ลดปริมาณน้ำที่รดแต่ละครั้งให้น้อยลง เพราะถ้าแฉะ เ กิ นไป จะทำให้ต้นผักเกิดโ ร ค เ น่ า เละได้ง่าย การให้น้ำให้วันละ 2 เวลา เช้า-เย็น เมื่อผักโตขึ้นก็ต้องการน้ำมากขึ้นเพราะมีการระเหยน้ำอย่างรวดเร็ว ช่วงที่เกิดดอกจะขาดน้ำไม่ได้และต้องการ น้ำ มากขึ้นเพื่อให้การเจริญเติบโตของดอกเป็นไปอย่าง สม่ำเสม อ และได้ดอกที่สมบูรณ์

การปฏิบัติดูแล
เพื่อให้ได้ดอกที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้อง การของตลาด ในช่วงเกิดดอกนอกจากดูแลเรื่องแมລงซึ่งจะรบกวนดอกกะหล่ำและทำความเสียหายให้มาก หากปล่อ ยให้เกิดการทำ ล า ย แก่ ดอกกะหล่ำได้ จึงควรมีการฉีดย าป้ อ ง กัน กำ จั ด ในช่วงเกิดดอกระยะแรก ๆ เพราะเมื่อดอกมีขนาดใหญ่ขึ้นใบจะโน้มบังดอก ทำให้ก ารฉี ดพ่นยารั กษาดอก ไม่ไ ด้ผล

กะหล่ำดอก

เมื่อดอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-7.5 เซนติเมตร ช่วยรวบปลายใบ ผูกเชือกไว้หลวม ๆ คลุมดอกไว้ดอกจะขาว ถ้าปล่อยให้โดนแดดมาก ๆ ดอกจะออกเหลืองซึ่งขายได้ราคาไม่ดี สำหรับพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะใบคลุมดอกเองโดยธรรมชาติก็ไม่จำเป็นต้องรวบใบมาผูกไว้

การใส่ปุ๋ ย
ปุ๋ยที่ใส่แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ปุ๋ยรองพื้นกับปุ๋ยแต่งหน้า
1. ปุ๋ยรองพื้น ใส่ก่อนปลูกต้นกล้า ในตอนเตรียมดินใส่ปุ๋ยขี้เป็ดผสมกากถั่วหรือปุ๋ยอินทรี ย์ในอัตรา 300 กก./ไร่
2.ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่ปุ๋ยสูตร 12-18-8 หลังจากย้ายปลูกได้ 2 สัปดาห์ ในอัตรา 200 กก./ไร่ สำหรับช่วงที่ออกดอกใส่ปุ๋ย ที่มี Pมากกว่า N

ที่มา thaikasetsart