Friday, 23 February 2024

เทคนิคบังคับมะม่วงนอกฤดู โดยไม่ใช้สา รเ ค มีจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์

คุณจิน พาลี เกษตรกรดีเด่นด้านการทำไร่นาสวนผสม 2551 ทำการเกษตรในเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เน้นการปลูกไม้ผลเป็นหลัก เช่น มะม่วงและมะกอกฝรั่ง โดยจะทำมะม่วงนอกฤดูโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมีบ่อที่ขุดไว้ใช้น้ำและเลี้ยงปลาตลอดทั้งสวน ตามแนวคันบ่อจะปลูกไม้ผล เช่น มะนาว ส้ม กล้วย เป็นต้น ปลาที่เลี้ยงจะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปมาเลี้ยง

เพียงแค่ให้มูลห มูก็ทำให้ปลาเจริญเติบโต เลี้ยงห มูไว้ในสวนเพื่อนำมูลไปใช้เป็นปุ๋ยคอกใส่พืชผักและไม้ผลในสวน และยังคิดค้นบ่อทำน้ำหมักuี้ห มูไว้บำรุงข้าว บำรุงพืชผัก และใช้ฉีดพ่นสวนมะม่วงและมะกอกน้ำ สามารถบังคับให้มะม่วงและไม้ผลอื่นๆ ที่ปลูกไว้ ออกก่อนฤดูกาลปกติ ด้วยการใช้น้ำหมักมูลสุ กร เป็นตัวช่วยบำรุง และเร่งการออกดอก ติดผล จึงทำให้ไม้ผลแทบทุกชนิดที่สวนข ายได้ร าคาดีกว่าที่

ซึ่งก่อนที่จะไปทำการบังคับให้มะม่วงออกผลผลิตนอกฤดู เกษตรกรจำต้องทำการหมักน้ำมูล ห มูไว้ใช้เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้มะม่วงออกดอก ออกผล เสียก่อนด้วยขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้การเตรียมบ่อหมักมูล ห มูเพื่อนำน้ำหมักมูล ห มูไปใช้ประโยชน์สร้างโรงเรือนเลี้ยงห มูแบบเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นคอกจะทำลาดเอียงลงด้านหลัง เพื่อความสะดวกในการล้างคอกน้ำจะได้ไหลไปด้านหลัง จากนั้นจะทำเป็นคูน้ำเชื่อมระหว่างคอกห มูกับบ่อเก็บกักมูลขนาด 1×1 เมตร และทำคูเชื่อมบ่อเก็บกักมูลกับบ่อเก็บกักน้ำหมัก(บ่อขนาด 3×3 เมตร สูง 1 เมตร) โดยใช้ตะแกรงกันระหว่าง2 บ่อ เพื่อกั้นไม่ให้กากตะกอนมูล ห มูไหลลงไปบ่อเก็บกักน้ำหมัก

ให้ไหลผ่านได้เฉพาะน้ำ บ่อเก็บกักน้ำเสี ยจากคอกสุกรจำส่งกลิ่นเ ห ม็ นรบกวน ให้แก้ปัญหาด้วยการเติมกากน้ำตาล EM และผลไม้สุกที่ร่วงหล่นในสวนมาหมักรวมกัน โดยบ่อขนาด 3x3x1เมตร(กว้างxย าวxสูง) จะได้น้ำหมักประมาณ 2000 ลิตร จะเติมกากน้ำตาล และ EM อย่ างละ 5.5 รองรับการเลี้ยงห มูได้ประมาณ 10 ตัว น้ำหมักที่ได้สามารถนำไปใช้ได้เลย สำหรับเกษตรกรที่ไม่ได้เลี้ยงหมู สามารถซื้อมู ล ห มูสดๆ มาหมักได้ด้วยวิธีการดังนี้ วัสดุและอุปกรณ์ 1.น้ำล้างคอกสุกร/ขี้หมูสด 100 ลิตร 2.ผลไม้สุก 10 กก. 3.กากน้ำตาล 1 กก.

วิธีการทำ นำมาหมักไว้ ประมาณ 7-15 วันก็สามารถนำไปใช้ได้ การนำไปใช้บำรุง/บังคับการออกดอก หลังจากเก็บผลผลิต ตัดแต่งกิ่งดูแลรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ยต้นจนแตกใบใหม่จะใบมะม่วงเริ่มแก่ ทำการราดน้ำหมักมู ลห มูทิ้งประมาณ 50 วัน ในอัตรา แล้วใช้นำหมักมู ลห มู 1 ลิตร ผสม น้ำ 50 ลิตร ฉีดต้นมะม่วงที่แต กใบแก่แล้ว เพื่อดึงดอก และเร่งการติดผล (สามารถใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด) อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในช่วงเย็นแทนการพ่นส ารเ ค มี โดยจะฉีดติดต่อกันจนมะม่วงติดผลจึงหยุดฉี ดโดยปกติเกษตรกรจะใช้ส าร เ ค มีฉีดพ่นเพื่อดึงดอกมะม่วง ประโยชน์ของน้ำหมักมู ลห มูทำให้มะม่วงติดผลดก คุณภาพดี สามารถฉีดบังคับให้ออกก่อนหรืออกนอกฤดูได้ทำให้ผลผลิตที่ได้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดส ารเ ค มี การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับผัก

1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรแช่เมล็ดพั น ธุ์ก่อนปลูก ซึ่งจะทำให้เมล็ดผักงอกเร็วและเจริญตั้งตัวได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่ได้แช่ วิธีการ ใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตราส่วน 1 ลิตร เติมน้ำให้ได้ 20 ลิตร แล้วนำเมล็ดพั น ธุ์พืชที่ปลูกแช่น้ำนี้เป็นเวลา 6-12 ชั่วโมง ก่อนหว่าน หรืออาจผึ่งลมให้เมล็ดพันธุ์แห้งก่อน แล้วนำไปปลูก ซึ่งขึ้นกับเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิด

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ คือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น พืชจะมีสีเขียวเข้ม ใบมีขนาดใหญ่ หนา และยาวขึ้น กาบใบหรือก้านใบแข็งและมีลักษณะตั้งขึ้น พืชมีน้ำหนักใบและลำต้นมากขึ้นอย่างชัดเจน วิธีการใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตรผสมน้ำ 10-20 ลิตร ผสมส ารจั บใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละครั้ง

3.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดให้พืชทางดิน ก่อนหว่านเมล็ดพั น ธุ์หรือในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ โดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร รดทางดิน

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ผล
1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างใบและทรงพุ่มใหม่ได้เร็ว ทำให้พืชออกดอกออกผลได้เร็วขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้นและมีรสชาติดีด้วยโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตร พร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น เดือนละ 1-2 ครั้ง จนกระทั่งพืชมีการสร้างทรงพุ่มเต็มที่ให้หยุดฉีด เพื่อให้พืชสร้างดอกและผลต่อไป

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรรดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร เดือนละ 1-2 ครั้งในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบหรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่าง ๆ

การใช้น้ำสกัดมูลสุกรกับไม้ดอก
1.ใช้น้ำสกัดมูลสุกรฉีดพ่นทางใบ จะทำให้พืชมีการสร้างดอกได้เร็วขึ้น ดอกมีความสมบูรณ์ ขนาดใหญ่ สีเข้มสดใส ก้านดอกแข็ง ยืดอายุการเก็บได้นานขึ้นอีกทั้งต้นที่เก็บเกี่ยวไปแล้วไม่โทรมยังสามารถให้ดอกได้เร็วขึ้นโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกร 1 ลิตร ผสมน้ำ 10-20 ลิตรพร้อมสารจับใบ 3-5 ซีซี ฉีดพ่นทางใบในช่วงเวลาเช้าหรือเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2.ใช้น้ำสกัดมูลสุกร รดทางดินโดยใช้น้ำสกัดมูลสุกรเจือจางด้วยน้ำ 10 เท่า รดทางดิน ต้นละ 1-2 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือจะใช้น้ำสกัดมูลสุกรเข้มข้นให้พร้อมกับการให้น้ำแบบระบบต่าง ๆ ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ

ท่านใดสนใจร ายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่คุณจิน พาลี บ้านตาแบน ม. 9 ต.ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ โทร 0874517542

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :จิน พาลี อายุ : 62 ปี ที่อยู่ : 44 หมู่ที่9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
แหล่งที่มา https://www.rakbankerd.com