Monday, 20 May 2024

เทคนิคการทำสาวมะละลกอ ( ต้นเตี้ย ) ออกดอกเยอะ ติดลูกดก

มะละกอจัดว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างบ้านเราเป็นอย่างมาก เพราะมันสามารถใชเป็นวัตถุดิบให้กับอาหารไทยได้หลายเมนู เหรือจะรับปทานกันเเบบสุกๆก็ทำได้ เเต่วันนี้ เกษตรก้าวหน้า ขอนำเสนอเทคนิคการทำให้มะละกอออกลูกดกจนกิ่งเเทบหัก

วิธีการตัดยอดเพิ่มผลผลิต : เนื่องจากมะละกอจะออกลูกชิดกับยอดแต่จะมีบ้างที่ออกกลางลำต้น ดังนั้นการเพิ่มยอดให้ต้นมะละกอจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น มีส่วนลดการระบาดของโรคและแมลงได้ เกษตรกรตัดต้นมะละกอทำสาวทุกปีจะตัดวงจรโรคและแมลงได้ ที่สำคัญพบว่าต้นมะละกอที่มีการทำสาวทุกปีจะมีการติดดกเหมือนกับต้นมะละกอปลูกใหม่ ซึ่งผิดกับต้นมะละกอที่ไม่เคยทำสาวเลยจะมีการออกดอก และติดผลน้อยลง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะละกอในเชิงพาณิชย์ จะสามารถกำหนดการให้ผลผลิตด้วยวิธีการทำสาวกำหนดให้ต้นมะละกอมีผลผลิตขายได้ในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยมาจนถึงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อเกษตรกรได้เก็บผลผลิตมะละกอรุ่นแรกไปแล้ว ควรจะทำสาวด้วยการตัดต้นมะละกอแล้วเลี้ยงยอดใหม่ ซึ่งหลังจากตัดต้นไปแล้วเพียง 3 เดือน ยอดใหม่ที่แตกออกมาจะเริ่มออกดอกและติดผลตรงตามสายพันธุ์เดิมและเก็บผลมะละกอดิบได้ในเดือนที่ 4 หลังจากตัดต้น

เทคนิคในการทำสาวให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร (เผื่อลำต้นมะละกอจะต้องผุเปื่อยเน่าลงมาอีกประมาณ 1 คืบ) มีเกษตรกรหลายรายมักจะเข้าใจผิดด้วยการเอาถุงพลาสติกมาครอบต้นส่วนที่ตัดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นเน่าธีการนี้ไม่ถูกต้อง

ที่สำคัญการ เอาถุงพลาสติกมาคลุมรอยแผลที่ตัดจะมี ผ ล ทำ ใ ห้ ลำ ต้ น เ น่ า ม า ก ก ว่ า เนื่องจากน้ำที่ระเหยจากลำต้นจะไปเกาะติดที่พลาสติกจนขังเต็มอยู่ในลำต้น ไม่มีที่ระบายน้ำออกส่งผลให้ลำต้นเน่าในที่สุด แต่ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติถึงแม้จะมีฝนตกจนมีน้ำขัง น้ำจะแห้งหรือระเหยไปเองเพราะแผลจะโดนแดดโดยตรง แต่เกษตรกรจะต้องช่วยเจาะรูให้น้ำมีทางระบายออกจากลำต้นด้วย

ในการทำสาวเพื่อจะให้มีการแตกยอดใหม่ที่ดีควรทำใน ช่ ว ง ฤ ดู ฝ น หลังจากตัดต้นมะละกอเสร็จแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องทายาเชื้อราหรือปูนแดงบริเวณรอยแผล เนื่องจากธรรมชาติส่วนที่เป็นรอยแผลจะผุเปื่อยไปจนถึงบริเวณที่ยอดตาใหม่จะแตกออกมา

หลังจากตัดต้นมะละกอเพื่อทำสาวเสร็จเกษตรกรจะต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 หรือสูตรตัวหน้าสูง เช่น 32-10-10 และใส่ปุ๋ยคอกเก่าร่วมด้วย มีการให้น้ำอย่ างสม่ำเสมอ

หลังจากนั้นจะมียอดมะละกอแตกออกมาใหม่หลายยอด ให้ เ ก ษ ต ร ก ร คั ด เ ลื อ ก ย อ ด ที่ ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด เ ห ลื อ ไ ว้ เ พี ย ง ย อ ด เ ดี ย ว เท่านั้นเพื่อไม่ให้ยอดเจริญแข่งกัน กิ่งที่เราไม่ต้องการให้ทำการการตอน เพื่อนำไปปลูกเป็นมะละกอต้นเตี๊ยต่อไป

ข้อควรระวัง ห้ามใส่ปุ๋ยมาก หรือใส่บ่อยเกินไปเพราะจะทำให้รากและโคนเน่า ถ้าไม่เน่าก็จะทำให้ต้นมะละกออ่อนแอเกิดโรคใบหงิกได้ง่าย หรือเกิดโรคใบเหลืองได้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการปลูกมะละกอ เป็นวิธีง่ายๆ ที่สามารถปลูกได้ทุกที่ และการทำสาวให้ตัดต้นมะละกอให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร ทำให้ลูกดกได้ผลจริง ลูกดก ก็อย่ างลืมลองไปทำดูนะครับ