Wednesday, 17 April 2024

เด็กชาย ก ตั ญ ญู ขอ อ นุ ญ า ต ครูกลับบ้าน “ทุก 1 ชั่วโมง” เพื่อไปดูแลแม่ป่ วยติ ดเตี ยง

ในวัยเรียน หลายคนอาจจะกำลังตั้งใจเล่าเรียนอ่านหนังสือ เตรียมตัวเพื่อเข้าสอบในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป บางคนอาจจะออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนสมัยเด็กแต่ทว่าสำหรับเด็กชายคนนี้ เขาไม่มีเวลาไปเที่ยวเล่น เ ห มื อ น คนอื่นๆ เพราะต้องตรง ก ลั บ บ้านมาดูแลแม่ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้“ด.ช.ธี ร ภั ท ร์ กลิ่นลอง” นักเรียนชายผู้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศักษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี คือเด็กชายยอดกตัญญู อาศัยอยู่กับพี่สาว และแม่ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ทำให้ในตอนแรก น้องเลือกที่จะ อ อ ก จากโรงเรียน เพื่อนำเวลามาดูแลแม่ แต่ทางโรงเรียน ผอ. และครู ได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยเหลือ โดย อ นุ ญ า ต ให้น้องลากลับบ้านได้ ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อไปดูแลแม่ โดยเด็ก ช า ย มีเพียง จั ก ร ย า น คันเก่าๆ เกือบพัง ปั่นจากโรงเรียนไปถึงบ้าน เพื่อไปหาแม่ที่ติ ดเตี ยง และกลับมาเรียนต่อ เป็นแบบนี้ทุกวัน

เด็กชายต้อง ค อ ย ปิดไ ฟแทบจะตลอดเวลา จะเปิดไ ฟก็ต่อเมื่อต้องป้อนข้าวให้แม่ เพราะกลัวไม่มี เ งิ น จะจ่ายค่าไ ฟ ซึ่งทางพี่สาวก็ได้ทำงานรับจ้างช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ส่วนแม่เลิ กกับสามีนานแล้ว ได้รับเงิน ส วั ส ดิ ก า ร รัฐเดือนละ 200-300 บาทเท่านั้น

ซึ่งไม่ได้พอกับค่าใช้จ่ายเลย ให้หน่วยงานในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือดำเนิน ก า ร เรื่องสิทธิ์ต่างๆ ก็ไม่ได้ เพราะแม่ของน้อง ย้ า ย ที่อยู่ตามสามีมา แต่ยังไม่ได้ ย้ า ย สิทธิ์เข้ากับทางจังหวัดนี้

โชคดีที่มีครูและเพื่อนๆ เข้าใจน้อง คอยให้ อ า ห า ร กลางวันและอาหารเย็นฟรีๆ รวมถึงยังแบ่งปันอาหารเย็นให้เอากลับ บ้ า น ไปแบ่งกันกินกับคุณแม่ล่าสุด ด้วยพลังของโซเชียล เมื่อโพสต์ เ ผ ย แพร่ออกไปก็ได้มีธารน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือเด็กชาย ก ตั ญ ญู คนนี้และแม่เป็นจำนวนมาก

ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการ บ ร ร เ ท า ความเดื อดร้ อนในเบื้องต้น และ ร่ ว ม วางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

หากมีผู้ใจบุญท่านใดประสงค์ให้ความช่วยเหลือ สามารถให้ความ ช่ ว ย เหลือโดยส่งสิ่งของจำเป็นตามที่อยู่ของน้องในโพสต์ต้นฉบับ หรือผ่านทางบัญชี ข อ ง น้องโดยตรงที่มีครูเป็นผู้ดูแล “ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดีๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น”

ขอบคุณที่มา แ อน แอ น, พมจ.สิงห์บุรี เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า