Tuesday, 21 May 2024

เจ้าสัวพันล้านสอนลูก “เคล็ดลับความรวย ” อ่านเถอะมีแค่ 4 ข้อนี้เอง

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนจีนที่มาอยู่ไทยถึงได้รวยเอ้า รวยเอา เรายังน่ำต๊อกอยู่ที่เดิม ไม่เจริญก้าวหน้าเสียที วันนี้เรามีเรื่องเล่าที่แฝงแง่คิดดีๆมาให้ท่านผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตกัน เชื่อว่าเรื่องราวนี้จะตอบปัญหาของใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียว

“อาตี๋…เตี่ย อย ากให้ลื้อทำตามที่ เตี่ย สั่งนะเคล็ดลับความ ร ว ย นั้นมีแค่ 4 ข้อเอง”

ข้อ 1. ไปทำงานอย่าโดนแดด
ข้อ 2. กินอาหารให้อร่อย
ข้อ 3. บัญชีไม่ต้องทำ
ข้อ 4. กลับบ้านดึกๆ

อาตี๋… ก็ทำตาม สองปีต่อมา สมบัติหลายพันล้านของเจ้าสัวที่ทิ้งใว้ให้ลูกชาย สูญเกลี้ยง

อาตี๋… จุดธุปส่งไลน์ไปต่อว่าเตี่ย..

เตี่ย… ผมทำตามที่เตี่ยบอกทุกอย่าง

แล้วทำไมถึงหมดตัว … เตี่ยทำให้ผมหมดตัวน๊ะ

เจ้าสัว… รีบไลน์ตอบกลับมาบอก อั้ยย่ะ..!!!

อั้ยย่ะ ลื้อ เข้าใจผิดหมด ฟังอั๊วให้ดีน๊ะ ไอ้ตี๋ ที่เตี่ยบอกลิ้อ ลื้อเข้าใจผิดทุกข้อเลย มานี้เตี่ยจะอธิบายให้ลื้อฟัง

ข้อ แรก เตี่ยบอกว่า ไ ป ทำ ง า น อ ย่ า โ ด น แ ด ด เตี่ย หมายถึง
พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น ลื้อ ต้ อ ง ไ ป ก่ อ น พ นั ก ง า น ม า เพื่อเค้า…จะได้เอาเป็นแบบอย่าง
ลูกน้อง..จะทำตามแบบเรา ไม่ใช่ตามที่เราสั่ง ลื้อ เข้าใจมั้ย.
ลื้อ เล่นไปทำงานเอาเย็นๆ ฉิกหาย ลูกน้อง..ก็พลอยขี้เกียจไปล่วย

ข้อที่สอง ที่เตี่ยบอกลื้อว่า กิ น อ า ห า ร ใ ห้ อ ร่ อ ย ๆ เตี่ย หมายถึง
ไม่หิว อย่ากิน ใ ห้ หิ ว แ ล้ ว ห า กิ น อ า ห า ร อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ กิ น อ ะ ไ ร มั น ก็ จ ะ อ ร่ อ ย
ไม่ใช่… ให้ลื้อไปกินหูฉลาม กินอาหารโรงแรม ทุกวันแม้แต่เวลาอิ่ม
ลื้อ ก็ไปกิง อย่างนี้ฉิกหายน๊ะ .. กินล้างผลาญ…

ข้อที่สาม เตี่ยบอกว่า บั ญ ชี ไ ม่ ต้ อ ง ทำ เตี่ย หมายถึง
เวลาที่ลื้อทำการค้าขายให้ ค้ า ข า ย แ ต่ เ งิ น ส ด ไ ม่ ข า ย เ งิ น เ ชื่ อ เลยไม่ต้องทำบัญชี… ไม่ใช่ลื่้อขายเชื่อ
แล้วยังไม่ทำบัญชี แบบนี้ก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง

ข้อที่สี่ ที่เตี่ยบอกให้ลื้อ ก ลั บ บ้ า น ดึ ก ๆ เตี่ย หมายถึง
เตี่ยบอกลื้อว่าให้ลื้อ ร อ พ นั ก ง า น ก ลั บ ห ม ด ก่ อ น จ ะ ไ ด้ ปิ ด ร้ า น ดู ใ ห้ ดี ๆ ปิ ด ไ ฟ ปิ ด น้ำ ปิ ด ป ร ะ ตู ห ม ด ห รื อ ยั ง ใ ห้ ร อ บ ค อ บ แล้วลื้อค่อยกลับ
ไม่ได้ให้ลื้อ ไปเที่ยวกินเหล้าทุกวัน… เที่ยวผู้หญิง เที่ยวเล๊าท์
แบบนี้… ไม่ล่มจมก็ไม่รู้จะว่ายังไง แล้ว อาตี๋ เอ้ย
ลื้อ ห า เ งิ น ใ ห ม่ เ อ ง ก็ ล ะ กั น อั๊ว ไปล่ะ..!! นางฟ้ามาเรียกอั๊ว แล้ว

ก็แหมนะ อาแปะเล่นทิ้งคำสอนกำกวมไว้ขนาดนี้เป็นใครก็เข้าใจผิดกันทั้งนั้น ว่าแต่บนสวรรค์มีสมาร์ทโฟนให้ใช้ด้วยเหรอ… หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นข้อคิดและแนวทางดำเนินชีวิตให้กับใครหลายคน ลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ