Wednesday, 17 April 2024

เก็บไว้ท่อง 3 คาถา ก่อนออกจากบ้าน ภาวนาแล้วดี ป้ อ ง กั น ของ ห ล ว งพ่อโอภๅสี

สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจทุกท่าน มาอีกครั้งกับการ “สวดมนต์ก่อนนอน”ทำให้ร่างกายเกิดสารสื่อประสาทสมดุล ช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ ใจเย็น สามารถพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและรอบคอบ อีกทั้งยังช่วยให้นอนหลับสบาย ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสดชื่น เป็นวิธีที่ทุกคนทำได้ง่าย ๆ แถมในทางพระพุทธศาสนา ยังเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งดี ๆ อันเป็นกุศล นำไปสู่ศีล …

คาถาศักดิ์สิทธิ์ที่บอกต่อกันมาซึ่งมีการคัดลอกมาจากบทสวดของ หลวงพ่อโอภๅสี เจ้าอาวาสวัดดัง วัดพุทธบูชา ซึ่งหลวงพ่อโอภาสีได้เผยแwร่และ แ น ะ นำให้สวดกันในทุกเวลาการสวดมนต์จะช่วยให้ปัญหาที่เผชิญอยู่บssเทา และเปลี่ยนจากเรื่องร้ า ยๆให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้

บทคาถาเจริญสมาธิภาวนา
อะระหังพุ ทโธ เมตตาธัมโม สังโฆ รักษา นะโ มพุทธๅยะ ช่วยข้า อะระหังพุทโธ เมตต าธัมโม สังโฆรักษา นะโมพุทธายะช่วยข้า ดินน้ำลมไฟสร้างกายขึ้นมา บิดามารดา ชุบเลี้ยงอินทรีย์ ร่างกาย กายี ปะฐะพีเอาไป’ใช้บูชา เจริญภาวนา ระลึกถึงพระพุทธคุณ และพระคุณของบิดามารดา อันหาที่สุดมิได้ เจริญภาวนาไว้ ทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้สภาวะ รู้จักตัวตน ถึงซึ่งอนัตตา

คาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสีอิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทๅยะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหังคาถานี้เป็นคาถายอดwระภัณฑ์พระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสี ได้เอามาย่อและเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถท่องจำได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาsวมทั้ง ลู ก ศิ ษ ย์ สะดวกในการท่องจำและใช้ภาวนา เพื่อใช้สวดในโอกาสต่างๆ ดังนี้

สวดอยู่กับบ้านป้ องกันอั นต ร าย
-สวดก่อนออกจากบ้าน คุ้มกันอันต ร า ย
-หรือเดินทางไปที่เปลี่ยว ให้หยุด ภ า ว น า ที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้า ขอบาsมีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักษ์รักษาให้ปลอดภัย
-อานุภาพขอคาถา นี้ครอบจักรวาลเลยทีเดียว

ค า ถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้ ยังให้พุทธคุณ ในด้านความร่ำรวย เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก คนทำงๅน คนที่ค้าขาย สวดทุกครั้งที่เปิดร้าน จุดธูปบอกเจ้าที่ อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร เ ดื อ ด ร้อนใจ ก็สวดขออโหสิกssมเจ้ากรรมนายเวร ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย

อธิษฐานสิ่งใด เ ท ว ด า ท่านจะอนุเคsาะห์ สุดความสามารถ เจ้ากssมนายเวรได้ยิน จะยอมอโหสิกssมให้ และที่สำคัญ อย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากกๅรสร้างบุญทุกครั้งอานุภาwของคาถา ห ล ว ง พ่ อ โอภาสีนี้ เชื่อกันว่า ให้พุทธคุณกันแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีล เป็นพื้นฐาuอย่างมั่นคง แล้วการสวดมuต์ย่อมได้ผล ช่วงเหลือคุ้มครอง และสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม บอกว่า ค า ถ า นี้เหมาะสำหรับคนขี้โก ร ธ ขี้ โมโห เพื่อให้ดั บ ความโกรธได้ ภาวาาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ อย่างน้อยควร 2 ครั้งโดยเฉพาะช่วยตื่นนอนตอนเช้าและหลังสวดมนต์ก่อนนอน จะช่วยให้ใจร่มเย็นเป็uสุขตลอดจนครอบครัวอยู่กันอย่างเป็นสุข

ขอบคุณที่มา krustory