Thursday, 18 July 2024

อานิสงส์ 9 ข้อที่ได้จากการใส่ บ า ต ร ในตอนเช้า

10 Feb 2022
46

การใส่บาตรเราสามารถทำได้ทุกวันในตอนเช้า เพราะในแต่ละที่จะมีพระออกเดินบิณฑบาต ผ่านหน้าบ้านในทุกเช้า โดยที่เราไม่ต้องไปที่วัด เราก็ ส า ม า ร ถ ทำบุญใส่บาตรได้ แล้วคุณรู้กันหรือไม่ว่า การที่เราใส่บาตรในตอนเช้านั้น เราจะได้อะไรจากการใส่บาตรบ้าง ถ้ายังนึกไม่ออก วันนี้เราจะพามาดู สิ่งที่จะได้จากการใส่ บ า ต ร กัน

1. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำร ว ยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผล อ ย่ า ง ต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นย า ก จนได้ อ ย่ า ง ถาวร

2. การใส่บาตรทุกวัน ทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้ ค ลุ ก เ ค ล้ า อยู่กับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองว่า ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ เพราะเมื่อตื่นขึ้นมา สิ่งแรกที่จะนึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้ก็เรียกว่าเป็น สั ง ฆ า นุสติ เพราะนึกถึงพระสงฆ์ และจาคานุสติเพราะนึกถึงสิ่งที่จะนำใส่บาตรพระ ถือเป็นบุญการเจริญพระ ก ร ร ม ฐานถึง 2 กองด้วยกัน

3. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลั บไปแล้ว อันเป็นการแสดง ค ว า ม กตัญญูต่อผู้มีคุณ
4. เป็นที่รักของผู้คนทั้ง ห ล า ยคนดีมี ปั ญ ญ า ย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย มีชื่อเสียงที่ดีงาม เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรม และ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมเข้าสู่ สุ ค ติ โลกสวรรค์

5. เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลัก ของการให้ทานที่ พ ร ะ พุ ท ธ เจ้าตรัสไว้ คือ เพื่อกำจัด ค ว า ม ตระหนี่ มุ่งสู่ความดี และความเสียสละ
6. เป็นการ รั ก ษ า ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของเรา
7. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณรต้องอยู่ด้วยการ บิ ณ ฑ บ า ต ร เลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มี อ า ห า ร ย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงใน
ยุคปัจจุบัน

8. เป็นแบบ อ ย่ า ง การส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ลูกหลาน มีแบบ อ ย่ า ง ในการทำความดีสืบต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัว อ ย่ า ง ไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัว อ ย่ า ง ดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำ แล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะสูญ สลายไปในที่สุด

9. การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธเป็นการหยุดวิ ก ฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น

ขอบคุณที่มา verrysmilejung เรียบเรียงโดยดพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า