Wednesday, 29 November 2023

อนุโมทนาสาธุ !ท่านพระอาจารย์ยุทธนา อริโย บริจาคข้าวสาร 12 ตัน รวม 1,200 ครัวเรือน ช่วยเหลือชาวบ้าน

อนุโมทนาบุญ ท่านพระอาจารย์ยุทธนา อริโย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน) ได้ให้บริจ าคข้าวสารเพิ่มเติมรวมแล้วประมาณ 12 ตัน ประมาณ 1,200 ครัวเรือน

โดยเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ และได้รับผลกระท บกับสถานการณ์ในปัจุจุบัน โดยจะได้รับการดูแลช่วยเหลือ จัดระเบียบ จากหน่วยงานราชการต่างๆเช่น กรรมการปกครองเทศบาลตำบลบ้านค้อ, อสม.หมู่บ้าน บ้านเนินทอง , บ้านโนนลาน, บ้านซำจาน บ้านคำบอน และบ้านทรัพย์เจริญฯลฯ

ปล. ข้าวสารนี่ได้รับเมตตามาจากวัดอัมพวัน ตั้งแต่สมัย พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)จนถึงท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และญาติโยมร่วมนำมาบริจ าคถวาย ให้กับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ฯลฯ

ซึ่งขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ให้กำลังกายและกำลังใจ และอย่าลืมรั กษ าศีล สวดมนต์เจริญสติภาวนากันด้วยน่ะ” ท่านพระอาจารย์ยุทธนา อริโย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น ท่านกล่าวฝากไว้ ขออนุโมทนาสาธุกับทุ กท่าน

ทานที่แปลว่า การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง

ทานคือการให้ สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ ขออนุโมทนาบุญ