Saturday, 20 July 2024

อนุโมทนาบุญ สาวตั้งจิตมั่น พาครอบครัวถวายที่ดิน 21 ไร่ อย่างไม่เสียดายให้วัดใช้ทำประโยชน์

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนื้อนาบุญของแท้หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังได้เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อถวายที่ดินให้แก่วัดแห่งหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ได้ระบุเรื่องราวเอาไว้ว่า

ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านำโดยคุณสาธิต รักการพาณิชย์ขอนอบน้อมถวายที่ดินจำนวน 21 ไร่ 17 ตารางวา เขตตำบลวังทรายคำ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปางแด่องค์หลวงตาม้า วิริยธโร แห่งวัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชาเพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สถานที่สวดมนต์ภาวนา ของผู้คนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มากและผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด

ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย

แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย

ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติหากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันช าติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​