Tuesday, 21 May 2024

อดีตข้าราชการ เดินตามรอยพ่อ สู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่มีห นี้ มีแต่ความสุข

หลังศึกษาจบด้านช่างกล คุณยวง เขียวนิล สอบเข้ารับราชการ แต่ทำงานเนิ่นนาน 10 ปีก็ไม่รวย เหลือบเห็นเพื่อนทำธุรกิจส่วนตัวแล้วรุ่ง จึงเลือกเดินตาม เปิดร้านเหล็กดัด มุ้งลวด และกระจกจากเป้าหมาย “รวย” กลายเป็น “ห นี้” ข ายที่ข ายทางจนหมดหอบเงิ นก้อนที่เหลือจากการใช้ห นี้ เปิดธุรกิจผลิตโครงหลังคาเหล็ก เดินทางจากบ้านไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่สุดท้ายคือ บอบช้ำซ้ำซากเดินทางกลับมาขอปันพื้นที่ 4 ไร่ของแม่ยาย ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หวังทำนาสร้างหนทางเกษตรกรรม แต่ กลับเลือกทางผิด กลายเป็นคนติ ดสุ ร า จนเป็นพิ ษสุ ร าเ รื้ อรั ง

“วันๆ กินแต่สุ ร า ใครห้ าม ก็ไม่ฟัง ขนาดแม่ห้ ามยังไม่ฟัง กินสุ ร า ตั้งแต่ปี 2531 กระทั่งปี 2534 กลายเป็นพิ ษสุ ร าเรื้ อ รั ง และร่างกายทรุ ดหนักในปี 2537 ตอนนั้นคิดว่าถ้าไม่เลิก คงเสี ยชีวิ ต จึงหั กดิบ แต่ กลับแย่ ภรรยาจึงต้องพาไปหาหมอ ใช้เวลารักษา และพักฟื้นอยู่ 1 ปี เลิ กได้แบบเด็ดข าด”เมื่ออาการกลับมาดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ภรรยาได้รับช่วงมรดกที่ดินรวม 44 ไร่ จึงตั้งใจสู่การเป็นเกษตรกรเต็มตัว

“ผมเดินทางไปพบเกษตรอำเภอ สอบถามถึงการทำเกษตรกรรมว่ามีอะไรทำได้บ้าง ก็ได้รับคำตอบกับคำว่า ไร่นาสวนผสม ขณะเดียวกัน ก็ได้ยินว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตอนนั้นนึกในใจว่าพระองค์ท่านมาทำอะไรกับภาคการเกษตร แต่ผมสนใจคำว่า ทฤษฎี เพราะนั่นหมายถึงได้ผ่านการทดลองมาแล้ว จึงขอเอกสารมาอ่าน จวบจนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน จึงกลับมาถอดบทเรียน เดินสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งพระองค์ท่านคิดให้เสร็จแล้ว เราแค่เดินตามเท่านั้น”น้ำมา ปลาว่ายออกน้ำลด ปลาเต็มบ่อ

แม้เงิ นไม่มีติดกระเป๋ามากนัก ก็ไปแบบค่อยๆ ก้าว เริ่มต้นจากวาดแผนผังลงบนกระดาษ สร้างบ่อน้ำขนาด 3 ไร่ ขยายพื้นที่ทำนา ทำสวนในส่วนที่เหลือภาพความสวยงามเกิดขึ้นในพื้นที่และในใจเกษตรกรคนกล้า แต่ทว่าความเครียดก็เดินทางมาพร้อมกับภาวะน้ำท่วมใหญ่ในปี 2538 นาข้าว พืชผล เ น่ าเ สีย ปลาเลี้ยงไว้ในบ่อพากันว่ายน้ำออก“ตอนนั้นเครียดมากจนไม่ลอยกระทง พาลว่าพระแม่คงคาทำเกินกว่าเหตุ แต่เชื่อมั้ย พอน้ำเริ่มแห้งเท่านั้นแหละ ผมประจักษ์แจ้งเลย ปลาจากหลายๆ แห่งมารวมอยู่ในบ่อ วิดปลาข ายได้เ งิ น 60,000 บาท ผมเห็นถึงอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่ทรงคิดถึงเรื่องภูมิคุ้มกัน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้เหลือปลาอยู่ในบ่อ”

เมื่อมีเงิ นทุนก็เริ่มต้นกลับมาเดินตามรอยพ่ออีกครั้ง กระทั่งได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ ในปี 2540 ได้เป็นเกษตรกรดีเด่นของภาคกลาง ปี 2541 ได้รับรางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2542 รับรางวัลหมอดินดีเด่น ปี 2543 เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้า ปี 2544 รับรางวัลครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2545 รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และอีกมากมายหลายรางวัล

ปัจจุบัน พื้นที่ 44 ไร่ ถูกแบ่งออกเป็นนาข้าว 20 ไร่ สวนพืชผลนานาชนิดรวม 20 ไร่ บ่อน้ำ 3 ไร่ ที่เหลือแบ่งเป็นโซนที่อยู่อาศัย พร้อมกับเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน กับศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไทรน้อย (ศูนย์ศรียวง)เดินตามรอยพ่อสุขดี ไม่มีห นี้สินคุณยวง ได้กล่าวถึงร ายได้ในส่วนนาข้าวปีละ 300,000 บาท จากพืชผักผลไม้อีกนับแสนบาท สร้างคุณภาพชีวิตอันดีให้กับสองชีวิต“การทำเกษตรแบบผสมผสาน ทำให้ได้ผลผลิตทั้งร ายวัน ร ายเดือน และร ายฤดูกาล แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความสุข ฉะนั้น ถ้าอยากอยู่ดีมีสุขให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เงิ นกู้ ไม่ใช่กู้ เพราะสุดท้ายแล้วไม่ควรมีห นี้”กับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ คุณยวง ว่า สามารถทำได้ทุกอาชีพ แต่ถ้าต้องการก้าวสู่ภาคเกษตร แต่ติดขัดเรื่องที่ดินทำกิน หรือเงิ นทุน

“มีเวลา 3 วัน งบก็น้อย พื้นที่ก็น้อย ปลูกถั่วงอกซิ ถ้ามีเวลา 7-15 วันเพาะเห็ด ซื้อเห็ดมา 20 ก้อน ก้อนละ 7 บาท ทั้งหมด 140 บาท เห็นมั้ยใช้เงิ นกู้ได้ ไม่ต้องกู้เลย วิธีมีอยู่แล้ว ขอเพียงตอนนี้ต้องน้อมนำคำว่า พอเพียง เข้าไปอยู่ในใจให้ได้ก่อน”เกษตรกรที่ชื่อ ยวง เขียวนิล คือตัวอย่างของผู้เดินตามรอยพ่อจนประสบความสำเร็จ และนำความสำเร็จมาบอกเล่าสู่ผู้อื่น จนเกิดเป็นการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะความสุข…แบ่งปันได้เสมอ

สนใจต้องการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เดินทางไปได้ที่ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอไทรน้อย (ศูนย์ศรียวง) หมู่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (081) 929- 9159

แหล่งข้อมูลอ้างอิงsentangsedtee.com เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า