Friday, 14 June 2024

หลักการปลูกพืชกับ 6 สิ่งที่เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์”

การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนการเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต

ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญนั้น อยู่ที่การทำความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วสามารถขอเอกสารรับรอง มาตรฐานจากภาครัฐ หรือเอกชน จึงจะนับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน

เกษตรอินทรีย์ (Organic) คือ อะไร
เกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ฮอร์โมน ทั้งนี้ทุกอย่างที่ทำต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และรักษาความหลาหลายทางชีวภาพ

เกษตรปลอดภัย (GAP) หรือ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นระบบการผลิตที่เกษตรสามารถใช้สารเคมีทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี ในกระบวนการผลิตได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตผลที่เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วไม่มีสารเคมีตกค้าง ในผลิตผลนั้นหรือมีอยู่ในระดับต่ำที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งแตกต่างกับเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่อนุญาตให้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ ในกระบวนการผลิตเลย

เกษตรกรที่สนใจปลูกพืช”แบบอินทรีย์” มีหลักการเป็นเกษตรอินทรีย์และมีการปฏิบัติในการจะเป็นเกษตรอินทรีย์ อย่างเต็มตัวคือ

1. ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทุกชนิดในทุกขึ้นตอนการผลิต
organic สิ่งที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หรือฮอร์โมน รวมทั้ง ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ยารม ขณะเก็บรักษาข้าว เป็นต้น

2. ต้องมีการเว้นช่วงเวลาที่เรียกว่า “ระยะปรับเปลี่ยน”
organic เกษตรอินทรีย์เพื่อเปลี่ยนจากการผลิตแบบทั่วไป ไปเป็น”เกษตรอินทรีย์”ซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันตามชนิดพืช

3. ต้องสร้างสิ่งกีดขวางorganic 6สิ่งที่เรียกว่าเกษตรอินทรีย์มีการปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนวเพื่อเป็นกันชนป้องกันสารเคมีหรือมลพิษที่มาจาก ดิน น้ำ และอากาศ จากแปลงข้างเคียง หรือแหล่งมลพิษ ปนเปื้อนเข้ามาในพื้นที่

4. เลือกพันธุ์ปลูกในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์นึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทานต่อ โรค-แมลง และวัชพืช ความหลากหลายของชนิดพืชในแปลง ไม่ใช้พืชจีเอ็มโอ (พืชที่มาจาการตัดต่อสารพันธุกรรม) และควรเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มาจาการปลูกแบบอินทรีย์

5. ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีธรรมชาติorganic การขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติของเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น กิ่ง หน่อ หัว ใบ เหง้า ไหล โดยไม่พึงพาสารเคมี และสารปนเปื้อน

6. การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ต้องใช้วิธีธรรมชาติ”Organic SV IFOAM