Wednesday, 17 April 2024

หลักการง่ายๆ 3 อย่าง ทำแล้วไม่อยากขัดสนเรื่องเงิน

จากที่เรารู้ๆ กันอยู่ว่า เงินเป็นตัวชี้วัดถึงความสุขสบายในชีวิตของเรา แต่ทำไมเราไม่คิดจะเป็นเจ้านายมัน แล้วใช้งานมันเหมือน ที่มันทำล่ะ

1. หั ด เ รี ย น รู้ ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น
แม้จะเป็นเงินก้อนเล็กๆ ก็ตามที แนวคิดนี้เอาไป ส อ น เ ด็ ก น้ อ ย ๆ ได้เลยนะครับ อย่างเช่น การสอนให้เขาออมเงินที่เขาได้ไป

โรงเรียนตัวอย่าง ลูกได้เงินไปในจำนวน 20 บาท ข้าวกลางวันฟรีค่ารถมีรถรับส่งให้กินขนมสัก 15 บาท และเหลือเงินอีก 5 บาท

มา ห ย อ ด ก ร ะ ปุ ก ทุ ก วั น เป็นต้นและให้เขาได้รู้จัก บริหารจัดการเงินด้วยตนเอง ซึ่งการฝึกตั้งแต่เยาว์วัย นั้นจะก่อเกิดผลที่เติบโต

ออกมารู้จักการบริหารเงินและ ว า ง แ ผ น ก า ร เ งิ น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ป็ น นิ สั ย ตั ว เ ร า เ อ ง ก็เช่นกัน หากเรามีรายได้น้อยก็เก็บออมน้อยไปตามวิถี

กำลังเงินที่เราเก็บได้อย่าใช้คำว่าเงินเดือนน้อยอยู่ ถ้าเก็บก็คงเก็บเงินได้น้อยให้ได้เงินเดือนเยอะก่อน แล้วค่อยเก็บเงิน ซึ่ง

เป็นการคิดที่ไม่ควรอย่างมาก

2. หั ด คิ ด ก่ อ น จ่ า ย
อย่าง ฟุ่มเฟือยเกินกำลังอยาก ให้คุณนึกภาพ ถึ ง ถั ง น้ำ ข น า ด ใ ห ญ่ ถั ง ห นึ่ ง แล้วจู่ๆ ถังปริแตกเป็นรอยรั่วออกมาในจุดเล็กๆ คุณ

คุ ณ อ า จ จ ะ ม อ ง ว่ า มั น ไ ม่ สำ คั ญ ที่ จ ะ ปิ ด ก็เลยปล่อยมันเลยตามเลยไปซะ หลังจากนั้นเจ้ารูนั้น ก็ถูกแรงดันน้ำดันออกมา จนรูขยายใหญ่

ไปเรื่อยๆ โดยไม่หยุด หรือว่าถึงแม้คุณพยายามจะอุดแต่รูก็ใหญ่มากขึ้นกว่าคุณจะปิดได้น้ำในถังแทบ จะแห้งไปจนหมดตอน

นั้นละ คุณถึงจะพยายามควบคุมดูแลเจ้าถังน้ำที่มีรูแตกร้าวและต้องทนกินน้ำทีละนิดที่เหลืออยู่ไปอย่าง ได้กินบ้าง ไม่ได้กิน

บ้าง เพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดก่อนจ่าย ว่าตนควรจะทำอย่างไรต่อไปควรจะอุดรอยรั่วหลังมันรั่วดี หรือควรจะป้องกันไม่ให้มันเกิด

รอยรั่วจนน้ำเหลือกิน พอใช้ แถมเก็บไว้ได้กินอีกนาน

3. รู้ วิ ธี ล ง ทุ น
ยิ่งเรารู้วิธีการลงทุนอย่างถูกวิธี เงินก็ยิ่ง ง อ ก เ ง ย ง ด ง า ม เ ชี ย ว ละขอแนะนำว่าถ้า อยากสบายๆ อย่าพยายาม ไป กูยืมเงินเขามา

เพื่อลงทุนเด็ดขาดเพราะอนาคตนั้น เราอาจจะลำบาก แย่ได้ เราควรให้เงินกลายเป็นทาสเราให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่าย

เงินที่ต้อง พยายาม ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่าย อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด และรู้จักเก็บออมรวมถึงการรู้จักนำเงินมาลงทุนเพื่อให้รายได้

พอกพูนขึ้นมาแค่นี้ก็จะ ทำ ใ ห้ เ งิ น ก ล า ย เ ป็ น ท า ส ข อ ง เ ร า ไ ด้ ไ ม่ ย า ก แล้วล่ะ แถมยังทำให้เรามีเงินเก็บออมมากขึ้น จนอาจจะร่ำรวย

ในวันข้างหน้าได้อีกด้วยนะ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล ป๊าดโท้ว, aanplearn