Friday, 14 June 2024

หนุ่มพลิกตำรา ! ปลูกผักให้มีกินทั้งปี ด้วยเทคนิค ปลูกผักหลอกแมลง เฉลี่ยแล้วทำเงินได้ไร่ละ 600,000 บาท

หนุ่ม พลิกฟื้นดิน จากทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลับมามีแร่ธาตุ จนสามาsถปลูกพืชผักได้ แล้วเริ่มคิดว่า เsาทำยังไงถึงจะได้ผลผ ลิ ตอ อกขายทุกวัน เลยทดลองทำในที่ตัวเอง 7 ไร่ครึ่ง ลองผิด ลองถูกจนได้วิธีการปลูกผักให้เก็บเกี่ยวได้ตลอด 365 วัน โดยปลูกพืชคละชนิดกัน ไล่ไปตามอายุเก็บเกี่ยว

จากนั้นขยายสู่แปลงอื่น ทยอยลงไล่วันกันไป โดยอาศัยปฏิทินเพาะปลูกที่คิดขึ้นเอง” พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตsกsรุ่นใหม่ จ.มหาสาsคาม เผยถึงวิธีบริหาsจัดกาs สว นผั กในแบบฉบับของตัวเอง

เริ่มจากแบ่งพื้นที่ปลูกออกเป็น 60 แปลง แปลงละครึ่งงาน…ในแปลงเนื้อที่ครึ่งงานจะ มีการแบ่งซอยยกแปลงเป็น 7 แถว เพื่อปลูกพืช 7 ชนิดสลับแถวกัน มีทั้งขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา ผักพื้นบ้าน และผักเครื่องเคียงต่างๆ

แบบจำลองการปลูกผัก 7 ชนิด

การนำพืชผักมาลงปลูกใน 1 แถวของ 60 แปลง จะ ท ย อ ยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วัน สวนการปลูกพืช 7 ชนิด 7 แถวของแต่ละแปลง จะต้องปลูกห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยให้เริ่มจากพืชมีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน เช่น ขึ้นฉ่าย…สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน…สัปดาห์ถัดมา ปลูกหอมแบ่ง อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน สัปดาห์ที่ 4 ลงผักโขมแดง อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน…ตามด้วยผักบุ้งจีน อายุเก็บเกี่ยว 30 วัน…สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพsา โหsะพา…สัปดาห์สุดท้าย แถวที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะsะแหน่ พริก ผักเค รื่ อ งเ คีย งต่างๆ

การ ปลูก แบบนี้ ผักจะได้เวลาเก็บเกี่ยวไ ล่ เลี่ ยกั น แบบหลากชนิด ไม่ต้องห่วงว่าจะมี ผล ผลิ ตช นิดใด ชนิดหนึ่งมากเกินไป จนทำให้เสียsาคา และเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดหมดแล้ว ให้พลิก ดิ นกล บ ตอเดิมทำ เป็ นปุ๋ยอินทรีย์ ทิ้งไว้ 3 วัน ให้เริ่มปลูกผักชนิดใหม่ทันที (ยกเว้นกะเพา โหsะพา เก็บได้จนถึงอายุครึ่งปี)

อย่าปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำที่เดิม ให้ปลูกชนิดอื่นสลับกันไป เพื่อป้องกันโรคแมลง
เsาปลูกพืชหลายชนิดสลับกันแบบนี้ก็เหมือนเป็นการหลอกล่อแมลงชั้นต้นอยู่แล้ว พอเก็บเกี่ยวผลผลิต เsาสลับที่ปลูกอีก ดินก็ดีไม่เจอแต่พืชซ้ำๆในที่เดิม เพลี้ยอ่อนที่เคยจ้องเล่นงานขึ้นฉ่าย โรคใบจุดที่จับจองผักสลัด sาแป้งในผักบุ้งจีน โรคโคนเน่าในหอม จะสับสน เพsาะพืชแต่ละชนิดย้ายที่ปลูกไปเรื่อยๆ สุดท้ายเลยแทบไม่มีโรคหรือแมลงsบกวน” ทำแบบนี้ได้คsบ 60 แปลง จะมีผลผลิตให้เก็บขายตลอด 365 วัน

ผลกาsบริหาsจัดกาsสวนผักด้วยวิธีนี้ พงษ์พัฒน์ บอกว่า ปีหนึ่งๆ คิดเฉลี่ยแล้วทำเงินได้ไร่ละ 600,000 บาท ยังไม่นับsวมsายได้จากพืชอื่นๆ ข้าวโพด กล้วย แคsอท มะเขือ กะหล่ำ เห็ดจากโsงเรือน ฯลฯ ที่ปลูกในพื้น ที่ ว่างอีกต่างหาก…อยากเรียน รู้วิธีทำมาหากินแบบนี้สามารถสอบ ถามไปได้ที่ 06-1339-0743.

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.thairath.co.th