Friday, 1 March 2024

สูตร ปลูก ฝรั่งไร้เมล็ด ให้ต้นงาม ผลดก กรอบ รสหวาน 1ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ฝรั่ง ถือ เป็นไม้ผลที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมรับประทานชนิดหนึ่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ลักษณะลำต้นเป็นไม้ทรงพุ่ม สูง 3-5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน และทนต่อความแล้ง และน้ำขังได้เล็กน้อย แต่โดยทั่วไปมักชอบเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย สภาพพื้นที่มีการระบายน้ำดี สามารถให้ผลผลิตได้ประมาณ 1 ปีหลังปลูก ผลสามารถเก็บได้ในช่วง 4-5 เดือน

ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษา

ฝรั่งไร้เมล็ด การปลูกและ การดูแลเหมือนฝรั่งทั่ว ๆ ไป ระยะปลูก 3 x 4 หรือ 4 x 4 พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประมาณ 100 ต้น ปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ที่ลุ่มควรยกร่องน้ำ ส่วนที่ดอน ป ลู ก แบบสภาพไร่ได

ฝรั่งจัดเป็นไม้ผลไม้ที่ทนน้ำท่วมขังได้โดยไม่ตาย และ ท น แ ล้ ง ได้พอสมควรแต่อย่างไรก็ตามฝรั่งยังต้องการดินที่มีอิทรีย์วัตถุสูง คือ ชอบปุ๋ ย ค อ กปุ๋ ย หมัก เพราะจะได้ผลที่ใหญ่และรสชาติดีดังนั้น เ ก ษ ต ร ก รได้เตรียมหลุมปลูกที่ดีแล้วฝรั่งจะเจริญเติบโตช่วงปีแรกเร็วมาก

แล้วใช้จ อ บฟันลงไปให้เต็มหลุมทั่วไว้อย่างน้อย 3 เดือน แล้วนำกิ่งพั น ธุ์ มาปลูก ก่อนปลูกควรแน่ใ จ ว่าปุ๋ ย ที่มหักสลายตัวแล้ว ไม่เกิดความร้อน โดยการทดลองเอามือคุ้ยดินผสมในหลุม ถ้ามี สี ดำ และไม่มีค ว า ม ร้ อ น ก็สามารถนำกิ่งพั น ธุ์ลงปลูกได้เลย

วิธีนี้หลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน ฝรั่งจะโตเต็มที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตได้ หากไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าวได้แนะนำให้ขุดหลุมขนาด 30 x 30 ซม. แล้วหาซื้อ ปุ๋ ย หมักที่มีขายทั่วไป ใส่ผสมลงไป อาจใส่ปุ๋ ย เ ค มีประมาณ 1 ช้อนแกง รองก้นหลุมแล้วกลบดินทับอย่างน้อยหนึ่งฝ่ามืออย่าให้ปุ๋ ย สัมผัสกับ ร า ก โดยตรง หลังจากปลูกควรปักไม้ยึดลำต้น รดน้ำให้ชุ่ม

ขั้นตอนดูแลรักษาในช่วง 6 เดือนแรก
การให้น้ำควรดน้ำให้สม่ำเสมอเพราะฝรั่ง ช อ บ น้ำ แ ต่ ไม่ชอบแฉะในระยะ 6 เดือนแรก หากไม่มีฝนควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น โดยมากในสวนแบบยกร่องมักจะรดน้ำวันละครั้ง เมื่อต้นโตแล้วการรดน้ำก็เว้นระยะได้ 6 เดือน แรกให้น้ำป ร ะ ม า ณ สั ปดาห์ละไม่เกิน 4 ปีป ต่อต้น ใน

ฤดูแล้ง ระยะที่ใกล้ออกดอก ไม่ควรให้น้ำมากเพราะการให้น้ำมากเกินไปในระยะออกดอกจะไปชลอการออกด อ กและติดผล ส่วนระบบการให้น้ำในเกษตรกรที่มีสวนขนาดใหญ่

สวนฝรั่งที่ปลูกในดอนอาจจะมีการให้น้ำระบบมินิสปริงเกอร์ ฝรั่งที่ปลูกในที่ลุ่มก็ อ า จ จ ะ ใช้วิธีการรดน้ำระหว่างร่อง ควรพรวนดินเดือนละ 2 ครั้ง

การใส่ปุ๋ ยเร่งผล
นอกจากการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วการใส่ปุ๋ ย ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำ ส ว น ฝรั่ง ดังนั้นเกษตรกรควรมีการให้ปุ๋ ย แก่ฝรั่ง ควรเน้น ปุ๋ ย ค อ กเป็นหลักเพราะจะช่วยเรื่อง ค ว า ม ห ว า น ใส่เป็นประจำทุกเดือน อัตราต้นฝรั่งอายุ 1 ปีขึ้นไปใส่ต้นละ 2 กำมือ ส่วนฝรั่งที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ใส่อัตราต้นละ 1 กำมือ

โดยทางดินควรใช้สูตรที่มีตัวหน้าสูง เช่น สูตร 32 – 10 – 10 , 25-7 – 7 ผสมกับปุ๋ ย สูตรเสมอ เช่น สูตร 15 – 15 – 15 หรือ 16 – 16 – 16 ให้ทุก 2 เดือน โดยให้ต้นละ 1 – 2 ช้อนแกง และค่อย ๆ เพิ่มอัตรามากขึ้นตามขนาดและอายุของฝรั่ง สำหรับปุ๋ ยที่ให้ทางใบนั้น ควรให้พวกฮอร์โมนและอาหารเสริมไปด้วยน่ะค่ะ