Friday, 14 June 2024

สูตรน้ำหมักจุลินทรีย์ บำรุงพืชผัก ช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

หลักการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าว
ดิน หมายถึง เคหวัตถุธรรมชาติ ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆ ผสมคลุกเคล้ากับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลกอยู่เป็นชั้นบางๆ เป็นวัตถุที่ค้้าจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช
ดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น้้า และอากาศ ที่มีสัดส่วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของดิน
สีของดิน สีของดินจะท้าให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณอินทรียวัตถุ ที่ปะปนอยู่และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดินท้าให้สีของดินต่างกันถ้ามีฮิวมัสน้อยสีจะจางลงมีความอุดมสมบูรณ์น้อย

วิธีใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สูตรบำรุงพืช
ใช้ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมจากการทำนาเคมี โดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สูตรบำรุงพืชในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ สาดลงนาที่มีน้ำขัง จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีขึ้นใช้เพียงฤดูเดียวดินที่แข็งจะร่วนซุย ความเป็นกรด-ด่างในดินลดลง สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 60 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

วิธีเพิ่มผลผลิตในนาข้าว
เพิ่มน้ำหนักรวง ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งตึง ได้น้ำหนักดี : ใช้แป้งข้าวหมาก 1 ลูก + ไข่ไก่ทั้งเปลือก 1 กิโลกรัม + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม หมักไว้ 1 เดือน จะได้ฮอร์โมนไข่ นำฮอร์โมนไข่ที่หมักได้อัตรา 50 ซีซี ไปผสมกับน้ำหมักจุลินทรีย์สูตรบำรุงพืช 50 ซีซี + น้ำเปล่า 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นนาข้าวในช่วงเช้าก่อนแดดออก และห้ามฉีดตอนลมแรงและอากาศชื้น ทุกๆ 20 วัน นับจากเริ่มหว่านข้าว จนกระทั่งข้าวมีอายุได้ 70 วัน จึงหยุดพ่น จะได้รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก เมล็ดตึง รวงก้ม (น้ำหนักรวงดี) ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย

หมายเหตุ : ถ้ามีฝนตกชุกให้ผสมน้ำยาล้างจานลงไปผสมในอัตรา 10 ซีซี จะช่วยทำให้ปุ๋ยจับใบได้ดีขึ้น
เสริมความแข็งแรงให้กล้าข้าว ช่วยให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้น : ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สูตรบำรุงพืช อัตรา 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร สาดลงในแปลงกล้าที่ทำการปล่อยน้ำออกจากนาให้เหลือความสูงที่ระดับ 10 เซนติเมตร ในช่วง 5 วันก่อนครบกำหนดถอนกล้าข้าวไปปักดำ จากนั้นเมื่อครบกำหนด 5 วันแล้ว ให้ลงมือถอนต้นกล้า จะพบว่าต้นกล้าถอนง่ายขึ้น ดินโคลนไม่ติดราก จึงประหยัดเวลา ไม่เปลืองแรง อีกทั้งต้นกล้าข้าวยังมีความแข็งแรงไม่ช้ำง่าย

ประโยชน์อื่นๆ
1ใช้บำรุงพืชผัก
2 ป้องกันโรคทางดินและกำจัดแมลงในแปลงปลูก
3 น้ำหมักจุลินทรีย์สูตรบำรุงพืช ใช้บำรุงพืชผักเป็นประจำ ทำให้ไม่พบปัญหาเรื่องผักเป็นโรค

ขอบคุณข้อมูล เกษตร อินเตอร์เชียงใหม่