Thursday, 20 June 2024

สูตรการทำ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยให้รากพืชแข็งแรง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการทำและใช้ จุ ลิ น ท รี ย์ สั ง เ ค ร า ะ ห์ แ ส ง ที่ให้เป็นประโยชน์โดยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆและในดินมีหน้าที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินมาใช้และย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ให้เล็กลงและเร่งปฏิกิริยาการเกิดปุ๋ยได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยความสามารถของมันตรงนี้เราสามารถนำประโยชน์มาใช้ใน ก า ร เ ก ษ ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ จะช่วยทำให้ต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยได้อย่างมากขึ้นและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้อีกข้างต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

อุปกรณ์ที่จะต้องมีก็มีดังนี้
1.ผงชูรส 1 กก.
2.น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด
3.กะปิ 2 กระปุกเล็ก
4.ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด 3 แผง

ขั้นตอนวิธีการทำ
ขั้นตอนที่ 1 ตอกไข่ลงไป 2 ฟองตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 2 ใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะกับปิดครึ่งช้อนโต๊ะช่วยเร่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ติดได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตักใส่ขวดน้ำในอัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะต่อขวดน้ำ 1.5 ลิตร

ขั้นตอนที่ 4 ใส่น้ำเปล่าลงไปจนเต็มและเขย่าให้เข้ากันตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อมันเริ่มเป็นสีแดงแปลว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้ว

วิธีการนำไปใช้
1. 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นทางใบทุกๆ 7 วัน
2. 100 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตรฉีดพ่นลงดินทุกๆ 7 วัน

ข้ อ ดี ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ นั้นคือเป็นแหล่งรวมของธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นช่วยเร่งการเจริญเติบโตปฏิกิริยาการย่อยสลายในดิน ทำให้พืชสามารถได้รับปุ๋ยมากยิ่งขึ้น ช่วยในการตรึงไนโตรเจนทำให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยถึง 30%

ทำให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลคาร์บอนและสารจำพวก sunford เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของต้น ไม้ทำให้รากพืชแข็งแรง และสามารถหาอาหารได้ดูดซึมอาหารได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มความแข็งแรงต้านโรคและแมลงได้เป็นอย่างดี