Saturday, 18 May 2024

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม 8 ข้อที่ควรรู้

เชื่อว่าหลายๆคนที่มีประกันสังคมยังคงไม่ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะต้องได้รับตามเงื่อนไขของผู้ประกันตน โดยเฉพาะหลายๆคนยังไม่รู้ว่า ประกันสังคม ช่วยออกจ่ายค่าเทอมลูกผู้ประกันตนด้วย สามารถเช็คเงื่อนไขเลย โดยให้ข้อมูลสิทธิที่คนไม่ได้ทำประกันสังคมไม่มี ระบุว่า

ประกันสังคม เป็นการออมเงินภาคบังคับที่รัฐบาลสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันในการใช้ชีวิต มีความมั่นคงให้ครอบครัวและมีเงินเก็บส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมใช้เพื่อการเกษียณจริงๆ แล้วประกันสังคมมีกันทั่วโลกนะครับ แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหม จ่ายไปมีประโยชน์อะไรบ้าง เราลองมาเช็คดูกันว่าสิทธิประกันสังคมทั้ง 8 อย่าง มีอะไรบ้าง

1. เจ็บป่วยเบิกได้ รักษาพยาบาลฟรี ตามโรงพยาบาลที่ระบุเลือกไว้ในบัตร (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) กรณีผู้ป่วยใน ค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลรัฐบาล เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท ในส่วนของค่าห้องและค่าอาหาร โรงพยาบาลเอกชน เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท (ICU 4,500)

2. ทำฟันได้อีก ผุ อุด ขูดหินปูนได้ 900 บาท/ครั้ง/ปี

3. ทุพพลภาพมีชดเชย เงื่อนไข: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนทุพพลภาพ ในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

4. จากไปมีเงินให้คนข้างหลัง รับค่าทำศพ 50,000 บาท รับเงินสงเคราะห์เสียชีวิตเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 ของเงินเดือนถึง 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาส่งเงินสมทบ)

5. มีลูกช่วยจ่ายค่าคลอด เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ผู้ประกันตนหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)

6. ลูกเรียนช่วยค่าเทอม เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ (สูงสุด 3 คนต่อครั้ง)

7. ตกงานมีเงินให้ เงื่อนไข: จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป ต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณี ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย สิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินชดเชย 50% ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน คำนวณจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท) ในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน ได้รับเงินชดเชย 30% ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 90 วันคำนวณจากฐานเงินเดือน 15,000 บาท)

8. เกษียณไปมีค่าขนม

ประกันสังคมก็มีประโยชน์ ตาม รายละเอียดที่แจ้งไว้เบื้องต้นตามที่ระบุนี้นะคะ หากใครที่เข้าเงื่อนไขตามที่ประกันสังคมกำหนด สามารถเบิกตามรายละเอียดได้เลย

ขอบคุณ ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท