Monday, 24 June 2024

สาธุ ทำบุญปิดทอง 8 ตำแหน่งปิดทองความห ม า ยดี การงานดี ชีวิตรุ่งเรือง

การทำบุญปิดทองพระพุทธรูป เป็นการสร้างอานิสงส์ที่ดีสำหรับตัวเรามากๆ และการปิดทองนั้นจะต้องรู้ตำแหน่งที่จะทำการปิด เพราะในแต่ละจุดนั้นล้วนได้ให้ความห ม า ยได้ให้โชคที่ต่างกันออ กไป มีความต้องการในด้านไหนให้เราเลือ กปิดทองให้ถูกจุด ซึ่งจะได้รับผลอนิสงค์ที่ดีต ามมาได้ ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า

คนส่วนใหญ่ทำบุญมักจะเข้าวัด ใส่บาตร ถวายสังฆทาน รวมทั้งการปิดทองพระพุทธรูป ในวันนี้เราจะมาพูดถึงปิดทองพระพุทธรูป หล า ยๆคนได้ทราบกัน ว่าเวลาปิดทองนั้นเราต้องปิดตำแหน่งบ้างถึงดีต่อชีวิต

ตำแหน่งปิดทอง ความหมา ยดีปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้า อ ก )ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะเป็นที่ชื่นชอบและได้เป็นที่รักของคนที่พบเจอ มีความฉลาด มีสติปัญญาที่ดี การงานที่ทำจะมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่ของการงาน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ที่ดีให้กับตนเอง

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า)ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตมีความเจริญมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป การงาน การเ งิ น ครอบครัว ความรักจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ทั้งยังเป็นที่รักเป็นที่ยอมรับให้กับผู้ที่พบเห็นด้วย

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)ปิดทองในตำแหน่งนี้ได้มีความเชื่อว่า จะทำให้ตัวผู้ที่ปิดทองนั้น มีสติมีปัญญา มีความฉลาด มีความจำที่ดี ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของงานจะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่ า นไปได้ด้วยดีอยู่เสมอ เป้าห ม า ยที่ได้ตั้งเอาไว้ก็จะไปสู่ความสำเร็จได้

ปิดทองบริเวณพระบ า ท (เท้า)ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้น มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ด้านการเ งิ น การงาน ครอบครัว ที่อยู่อาศัย การเดินทางมีความสะดวกสบาย ชีวิตมีความสุขกับคนในครอบครัวอยู่เสมอ

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ)ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมในด้านของบุญบารมี เป็นที่น่ายกย่องให้กับคนที่พบเจอ ผู้คนรอบข้าง เดินทางไปไหน มาไหน มีคนเคารพ มีการเจรจาที่น่าฟัง เป็นที่รักและเป็นที่เอ็นดูของหล า ยๆคน

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้มีเ งิ นทองมีกินมีใช้อย่างไม่อ ดจะมีท รั พ ย์สินเข้ามาหาจะมีโชคที่เข้ามาหาอยู่เสมอ

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะ ดื อ)ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้ตนเองนั้นไม่พบเจอ กับในเรื่องราวของความลำบาก เพราะจะมีเ งิ น มีทอง มีกิน มีใช้อยู่ตลอ ดเวลา มีความสุขกับในสิ่งที่ได้เลือ กทำได้เลือ กเดิน

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมด้านอาชีพ การงานที่ได้ทำ มีความมั่นคงมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีความฉลาด มีไหวพริบในการทำงานจะประสบผลสำเร็จในด้านของการงานอยู่เสมอ “วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อภัย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี”

Cr.ที่มา sanookpostsod
เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า