Thursday, 20 June 2024

สวดมนต์ บทสวดหนุนนำ ใ ห้ ชี วิ ต ดีขึ้น ยิ่งสวด ยิ่งรวย เสริม ด ว ง เสริมบารมี

การ สวดมนต์ ก่อนนอน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตสงบ มีสมาธิ มีความสุขมากขึ้น วันนี้นำบทสวดมาให้กับทุกคน เป็นบทสวดมนต์สั้น สวดก่อนก่อนแล้วชีวิตจะเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่เรื่องดีๆเข้ามา แนะคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนสวดแบบสั้นจะช่วยหนุนนํา

บทสวด
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวๅเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตๅ ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะ
คะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมๅมิ (กราบ 1 ครั้ง)

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหๅปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอัน ยิ่ ง ใ ห ญ่ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะ ธ า ตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธๅตุตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอ บูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้บทสวดสั้นง่ๅยต่อ การจดจำหมั่นสวดทุกวันดีต่อใจพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิดอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีควๅมทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวรอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบๅทเบียดเบียน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีควๅมสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้ง ห ล า ย ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บลาจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆเถิด อย่ๅได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีควๅมสุขกๅย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้
จะได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อๅจจะมองไม่เห็นเป็นรูปพระธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ความดีความชอบ จากการ ส ว ด มนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆ

แหล่งที่มา : kiddidee.com
เรียบเรียง เกษตรก้าวหน้า