Monday, 15 April 2024

สละเวลาแค่ 1 นาที แต่ได้ประโยชน์จากบทความนี้กลับไปใช้ได้ตลอดชีวิต

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก เพราะความบริสุทธิ์ที่ท่านมีให้กับลูกเหมือนใจของ พ ร ะ อ ร หั น ต์ มีความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งอื่นแอบแฝง ในทางโลกการจะลงทุนอะไร จะต้องคิดถึงกำไรขาดทุน พ่อแม่ของเราลงทุนตัวเรามาไม่เคยรู้มาก่อนว่า จะกำไรหรือขาดทุน ตั้งแต่เราอยู่ในท้อง ก็ดีใจเอาอาหารมาบำรุง อยากกินของแปลกๆก็ไปสรรหามา ไม่รู้ว่าเราจะเป็นหญิงหรือชายจะครบ 32 หรือไม่ และเมื่อเกิดมาแล้วจะกตัญญูหรือเน s คุณก็ไม่รู้ ทั้งๆ ที่ท่านไม่รู้ แต่ท่านก็ทุ่มให้เราจนสุดชี วิต แม้ต้องกู้ ห นี้ยืมสินก็ยอมท่านพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อลูกของตัวเอง

ถ้าท่านใช้เวลาที่มาเลี้ยงดูเราไปปฏิบัติธรรมอย่างตั้งใจอย่างที่เลี้ยงเรามาก็กลายเป็น พ ร ะ อ ร หั น ต์ ไปนานแล้ว ท่านจึงเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ลูกควรทำบุญด้วย เป็นทักขิไณยบุคคลของลูก เป็น พ ร ะ อ ร หั น ต์ ในบ้านจาก พระมหาสมชาย ฐานวุ ฑฺโฒ เวลาเราสุขเราคิดถึงแฟน เวลาที่เรากินของอร่อยเราคิดถึงเพื่อนเวลาที่เราอย ากไปเที่ยวเราคิดถึงครอบครัวเรา เรากำลังหลงลืมใคร

บางคนที่ส่งเสริม เคี้ยวเข็ญ ผลักดันเป็นกำลังสำคัญที่ส่งเราให้มาถึงจุดที่เรายืนอยู่หรือเปล่า พ่อแม่แก่เฒ่าลงทุ กๆ วันหูตาฝ้าฟาง ลูกบอก ”เบื่อ” พ่อแม่บ่นเพราะกำลังลดถอยลงไม่หนุ่มสาวเหมือนเก่าลูกบอกไม่น่ารักที่ต้องคอยมาดูแล พ่อแม่กินไม่ได้เหมือนเก่าลูกบอกว่าเรื่องมากพ่อแม่พูดอะไรกลายเป็นว่าลูกบอกว่าวุ่นวาย พ่อแม่คอยถามด้วยความเป็นห่วงลูกบอกว่าอย่ายุ่ง

เรายังไม่เคย “แก่” เราไม่รู้หรอกว่า ร่างกายของพ่อแม่ที่เสื่อมลงทุ กๆ วันมันต้องบอบซ้ำผ่านการใช้งานมานานนั้นเป็นอย่างไร เรายังแข็งแรงเราไม่รู้หรอกว่ายามพ่อแม่ที่แก่เฒ่าเจ็บป่วยมันทุ กข์ท ร มานเพียงใด เราเคยเป็นแต่ผู้รับจากพ่อแม่จนชินชา จนวันที่เรายืนได้ด้วยขาตัวเอง พ่อแม่ก็ไม่จำเป็นใน(ชีวิต)อีกต่อไป พ่อแม่คือพระในบ้าน หากพระในบ้านเรายังกราบไหว้ไม่ได้

หากพระในบ้านเรายังทำบุญกตัญญูกับท่านไม่ได้ เดินสายไหว้พระ 9 วัดหรือมากกว่านั้น ก็เข้าไม่ถึงบุญ วันนี้อย่าให้เป็นวันที่สายเกินไปจนกว่าจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ กลับไป “ดูแลทำนุบำรุงจิตใจของท่านบ้าง” พรอันประเสิร์ฐและศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองเราจากภยันอันตรายทั้งหมด คือ “พรอันประเสิร์ฐจากปากของพ่อแม่”

มีคนมากมายที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ ชีวิตที่เห็นยังดีและมีความเจริญก้าวหน้านั้นยังคงเป็นเพราะบุญเก่ายังส่งผล แต่เมื่อหมดบุญเก่าความเจริญนั้นก็ถึงเวลาหมดสิ นไปด้วย และยิ่งกับคนที่ไม่มีบุญเก่ามากพอ ก็จะทำให้ชีวิตต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ

แรงแห่งความกตัญญู เป็นแรงดึงดูดโชคลาภ ความร่ำรวยที่สำคัญมากแร งหนึ่ง หลายคนเรียกว่า แร งแห่งการตอบแทน

รักที่บริสุทธิ์คือรักของพ่อแม่  จงดูแลท่านให้ดี

ขอบคุณแหล่งที่มา rahuslub