Monday, 20 May 2024

วิ ธีปรุงดินปลูกผัก ให้โตเร็ว ปลูกอะไรก็งาม

สิ่งสำคัญในการปลูกผักนอ กจากน้ำจะต้องมี รู้วิ ธีการปลูกแล้วสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอ ย่ างคือ ต้องมีดินที่ดีด้วย เพราะหากเรามีดินที่ดี เหมาะกับการปลูกพืชผักจะทำให้ผักของเราโตเร็ว งามไว ไม่ต้องใช้ส า รเค มีเลย ฉะนั้นดินก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผักของเราโตเร็ว

หล า ยคนสนใจอย ากปลูกผัก แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอ ย่ างไร และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ลองลงมือปลูกผักเองมาบ้างแล้ว แต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดี และไม่รู้ว่าควรทำอ ย่ างไร วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บมาฝากกันจ้า การปรุงดิน เป็นหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งาม คือ การปรุงดินให้ดี สำหรับวิ ธีปรุงดินที่จะขอนำเสนอ ให้ลองนำไปทำกันดูจ้าทรายหย าบช่วยทำให้ดิน โ ป ร่ ง ระบายน้ำได้ดี

1. ขี้เถ้า แ ก ล บ (แกลบดำ) น้ำ ห นั กเบา ร า ค าถูก เมื่อนำมาผสมกับดิน จะทำให้ดินเบา และระบายน้ำดี เ มื่ อ ผ ส ม กับดินเหนียว ก็จะทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น มักใช้เป็นวัสดุ ป ลู ก ก ล้ า บางชนิดและปักชำ

2. ปุ๋ ย ห มั ก หรือปุ๋ ยคอ ก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ พืช ใบไม้แห้ง ใบไม้ผุ เพื่อเพิ่ม ธ า ตุ อาหารให้แก่พืช แ ล ะ ทำให้ดินโปร่ง
3. แกลบดิบ จะมีความพรุนสูง โปร่งเบา จึงทำให้ถ่ายเทอากาศได้ดี แถมยังช่วยอุ้มน้ำ รั ก ษ าความชุ่มชื้นในดินอีกด้วย
4. กาบ ม ะ พ ร้ า ว สับ ช่วยเพิ่มช่องว่างในดิน ทำให้ดินโปร่ง และเมื่อย่อยสล า ยก็ ก ล า ย เป็นปุ๋ ยให้ต้นไม้ได้อีกด้วย

ตัวอ ย่ างส่วน ผ ส ม ดินปลูก

-เ นื้อ ดิน 1 ส่วน
-ปุ๋ ยห มั กหรือ ปุ๋ ย ค อ ก ½ ส่วน
-ทรายหย าบ ½-1 ส่ ว น (ขึ้นอยู่กับการระบายน้ำของดินที่ใช้)
-กาบมะพร้าวสับหรือ แ ก ล บ ดิบ 1 ส่วน หรืออ ย่ างละ ½ ส่วน
-น้ำห มั กชีวภาพ รสจืด ½ ส่วน หรือผสมราดให้ พ อ ห ม า ด

ขั้ น ต อ นการทำนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้า เ ข้ า ด้วยกันตักดินที่ผสมเสร็จแล้วใส่กระสอบปุ๋ ย หรือ กองไว้ในที่ร่ม พักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ห รื อ จนกว่าดินจะไม่มีความร้อน จึงนำไปใช้ได้

ข้ อแ น ะนำพืชแต่ละชนิด มีความต้องการ แ ต ก ต่ า ง กัน จึงต้องแก้ปัญหาต ามลักษณะดินที่เราพบ หากสภาพดินเดิมเป็นดินที่ระบายน้ำไม่ดี ให้เพิ่มทรายหย าบเข้าไปหากดินเก็บ ค ว า ม ชื้ น ได้น้อย ให้เพิ่มกาบมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าว แต่การใส่ขุย ม ะ พ ร้ า ว มากเกินไปจะทำให้ดินแน่น ให้ใส่พอประมาณก็พอหากใช้ แ ก ล บ ดำควรระวังเรื่อง ค ว า ม เป็นด่างของดิน ก่อนใช้จึงควรนำแกลบดำมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนห้ า ม ใช้ใบไม้สดหรือต้นสดมาผสม แล้ว ป ลู ก ต้นไม้เลย เพราะกระบวนการย่อยสล า ยจะเกิด ค ว า ม ร้อน ทำให้ร ากต้นไม้ได้รับผลกระทบโดยตรง

ข้ อมูลจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่มา poobpub เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า