Monday, 20 May 2024

วิธีป้องกันและกำจัดหนอนชอนใบมะนาว

หนอนชอนใบ เป็นตัวอ่อนของ ผี เสื้อกลางคืนขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ความกว้างขณะกางปีกออก เพียง 0.8 มิลลิเมตร เท่านั้น เพศเมียตัวเต็มวัยหลังผสมพันธุ์แล้ว บินมาวางไข่ที่ผิวใบอ่อนของมะนาว ที่มีอายุ 1-7 วัน ไข่มีขนาดเล็กกว่าหัวเข็มหมุ

ด หากไม่สังเกตจะมองไม่เห็น รูปร่างกลมรี สีเหลืองใส ไข่ฟักออกเป็นตัวภายในเวลา 3 วัน แล้วเจาะเข้าไปชอนไชภายในใบอ่อนมะนาวเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงและเซลล์อ่อนของใบระยะเป็นตัวหนอน 7-10 วัน จากนั้นจะเข้าดักแด้เป็นเวลา 5-10 วัน อยู่ในใบมะนาว ก่อนฟักออกเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย

ลักษณะการทำลาย มองเห็นเป็นทางสีขาว คดเคี้ยวไปมาตามทางที่ตัวหนอนเคลื่อนผ่าน ต่อมาใบจะหงิกงอ การระบาดรุนแรง ใบและต้นมะนาวแคระแกร็น กา ร s ะบาดเกิดขึ้นได้ตลอดปี แต่มัก s ะบาด รุ น แรงระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน นอกจากหนอนชอนใบเข้าทำลายมะนาวแล้ว ยังสามารถเข้าทำลายได้ทั้งส้มโอ ส้มเขียวหวาน และมะกรูด ประการสำคัญ หนอนชอนใบยังเป็นตัวเร่งให้เกิดการระบาดของ โ ร ค แคงเกอร์อีกด้วย

การป้องกันกำจัด เมื่อพบการระบาดระยะแรก ให้เด็ดใบอ่อนที่หนอนชอนใบเข้าทำลาย นำไป เ ผ า ไ ฟ ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนอนชอนใบอีกต่อไป แล้วฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด หรือ อะบาเม็กติน อัตรา 16 ซีซี และ 10 ซีซี ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ชนิดใดชนิดหนึ่งให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม เมื่อผ่านช่วง 7 วัน ไปแล้ว ใบเริ่มแก่หรือเข้าวัยที่เรียกว่า ใบเพสลาด การระบาดของหนอนชอนใบจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป