Monday, 24 June 2024

วิธีปลูก มะพร้าวน้ำหอม สำหรับมือใหม่

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจเมือง ร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ราก ไปจนถึงยอดและมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกันอย่ างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษคือ น้ำมะพร้าวหอม เ นื้ อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมชื่นใจ

ปัจจัยที่จำเป็น
-สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
-น้ำฝน ควรอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนต กกระจายสม่ำเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิลิตรต่อปีและไม่ควรมีฝนต กน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกิน 3 เดือน
-สภาพภูมิอากาศ ควรเป็นพื้นที่ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส
-แสงแดด ควรได้รับแสงแดดอย่ างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน แสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดปีจึงจะเติบโตดี
-ลม ควรมีลมพัดอ่อนๆ แต่สม่ำเสมอ
-ดิน ไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัดเป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอและความชื้นพอเหมาะ
-แหล่งน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่ างยิ่งเพราะจะช่วยให้ผลผลิตมะพร้าวอ่อนตลอดปีถ้าข าดน้ำจะทำให้ผลมะพร้าวมีทิ้งช่วง หมายเหตุ ถ้าเป็นดินน้ำไหลทร ายมูลที่เกิดจากน้ำพัดพามาสะสม เช่น ดินริมแม่น้ำจะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินงาน
การปลูกในที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขั ง จำเป็นต้องยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ำไม่น้อยกว่า 50 ซม. คันร่องกว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 10 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตรหมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง

การปลูกในที่ดอนถ้าเป็นพื้นที่รกร้างต้องถางให้เตียน โค่น ต้นไม้และขุดออกให้หมดเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาต่อไปหมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่เป็นดินดานหรือเป็นขั้นหิน ที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีปลูก
1.การเตรียมหลุม ขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ย าวประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูกแยกดินบนและดินล่างไว้คนละ ด้านของขอบหลุม ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้เศษหญ้าหรือใบไม้รองก้นหลุม ใช้ ดินบน 1 ส่วนผสมปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วใส่ดินล่างผสม กับปุ๋ยร็อคฟอสเฟต 1/2 ต่อหลุมใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน

2.การปลูก หลังจากฝนต กหนัก 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนจึงเริ่ม ปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุมขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าว วางลง จัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้แบนกลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะแรกๆ ควรทำร่มบังแดดด้วย หมายเหตุ ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกคือระยะระหว่าง ต้น x ระยะระหว่างแถว 6×6 เมตร การดูแลรักษาในช่วง 1 – 2 ปีแรก การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูแล้ง ควรรดน้ำอย่ างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนเพื่อรักษา ความชื้นศั ต รูพืช

1.ด้วงแรด จะกัดยอดมะพร้าว ทำให้ใบข าดเป็นริ้ว ๆ รูป สามเหลี่ยมต่อมาทางมะพร้าวจะหักทับลงทำให้มะพร้าวโทรมป้องกันและกำจัดโดยใช้สารสกัดชี วภ า พที่มีฤ ท ธิ์ในการ ป้องกันแ ม ล งศัตรูมะพร้าว ฉีดที่บริเวณโคนต้นมะพร้าว ประมาณ 3 ทางนับจากยอดลงมาและควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจาก ฉีดพ่นย า
2.ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวห น อ นจะกัดกินส่วนอ่อนของ มะพร้าวทำให้มะพร้าวแคระแกร็นใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่นคอ มะพร้าวเ u่ า

ป้องกันและกำจัด โดยใช้ดินน้ำมันอุดหรือทารอยแ ผ ลที่ เกิดขึ้นและพรวนดินถมโคนมะพร้าวอย่ าให้รากลอยใช้สาร สกัดชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแ ม ล งผสมหรือuี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบตัวด้วงทำ ล า ย การกำจัดวั ช พื ช โดยใช้วิธีไถพรวน ใช้มีดดายการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งในช่วยฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ยคอก ประมาณ 2 ปีต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นออกมา 15 ชม. จนถึงรัศมี1.5 เมตรรอบต้นการปลูกพืชแซม ในปีที่ 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรง พุ่มไม่ใหญ่นักและยังไม่ได้ผลผลิตจึงควรปลูกพืชอายุสั้นเช่น พืช ตระกูลถั่ว พืชไร่ เพื่อเพิ่มร ายได้

การเก็บเกี่ยวทำประมาณ 20 วัน ต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวมีเ นื้ อเต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปหรือที่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสอง ชั้น การเก็บเกี่ยวควรใช้เชือกผูกทลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะ ทำให้ไม่ซ้ําหรือแต กง่าย เก็บได้นานขึ้นหมายเหตุ สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้าเห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่าบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดง ว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี

ผลผลิต และลักษณะมะพร้าวอ่อนที่ดีใบ มีทางใบเส้นแผ่กระจายรอบลำต้น เมื่อมองทรงพุ่มจาก ภายนอกจุคล้ายรูปวงกลมจั่น มีจั่นอยู่ทุกโคนทาง และที่นั่นมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุ ติดอยู่ ผล มีผลโตสม่ำเสมอทั้งทะลาย น้ำหนักผลประมาณ 900 กรัมต่อผล ผลย าวรีเล็กน้อย และตรงกันเป็นจีบเล็กน้อย น้ำมีรสหวานและกลิ่นหอม เ นื้ อนุ่มรสชาติกลมกล่อม

หมายเหตุ เ นื้ อ มะพร้าวน้ำหอม นำไปทำขนมหรืออาหาร อาทิมะพร้าวแก้ว,น้ำส้มสายชูหมักจากน้ำมะพร้าว แยมมะพร้าว มะพร้าว กรอบ,กะทิ,เนยมะพร้าว มะพร้าวแช่อิ่ม สังขย าทาขนมปัง,วุ้นมะพร้าว, ขนมโสมนัส, พายมะพร้าว เค้กมะพร้าวน้ำมะพร้าวกระป๋องผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าวทำที่เขี่ยบุ ห รี่ กระจาด,ตะกร้า,กาน้ำ,พวงกุญแจ กะโหลกซอ,ไม้กวาด,กระเช้า ฯลฯ ตลาด และผลตอบแทนปัจจุบัน มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่นิยมบริโภคทั้งภายในและ ต่างประเทศรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมรับประทาน นอกจากนี้ยังส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ ทั้งในรูปผลสดและแปรรูปมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท ร าคาที่เกษตรกร ข ายได้ 1.50-2.50 บาท/ผล

แหล่งข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า