Saturday, 20 July 2024

วิธีปลูกถั่วฝักย าวให้งามไวใช้เวลาไม่นาน 40 วันให้ผลผลิต

การปลูกห ย อ ดเมล็ดหลุมละ 3-4 เมล็ด กลบด้วยแกลบหรือ ปุ๋ ยค อ ก หรือดินผสม ให้หนาประมาณ 5 เซนติเมตร คลุมด้วยฟางแห้งบาง ๆ เพื่อรักษาความชื้น รดน้ำให้ชุ่มพอเหมาะการจัดการหลังการปลูกการถ อ นแยกหลังจากห ย อ ด เมล็ดแล้ว 7 – 15 วัน ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือต้นแข็งแรงไว้ 2 ต้นต่อหลุม

การให้น้ำหลังห ย อ ดเมล็ดควรให้น้ำทุกวัน เช้น – เย็น จนต้นถั่วฝักย า วสามารถตั้งตัวได้ แล้วจึงค่อยปรับการให้น้ำลง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศ และสภาพดิน แต่ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอ และไม่ควรปล่อยให้น้ำขัง ต้นถั่วฝักย า วอาจ ต า ยได้

การให้ปุ๋ ย
-ในดินร่วน หรือร่วนปนทราย ใช้ปุ๋ ยสูตร 12-24-12 หรือ 5-10-5 อัตรา 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่
-ในดินเหนียว ใช้ ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่
-ในดินทราย ใช้ ปุ๋ ย สูตร 13-13-21 อัตรา 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่

แบ่งใส่ ปุ๋ ย 2 ครั้ง ครั้งละ 25 -50 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งแรกรองก้ นหลุมก่อนปลูก ครั้งที่สองเมื่อเริ่มออกด อ ก (ถั่วมีอายุประมาณ 30 วัน) ใส่ 2 ข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ อาจมีการใส่ ปุ๋ ย เพิ่มเมื่อเก็บผลผลิต เพื่อบำรุงต้นให้สามารถเก็บผลผลิตได้นานขึ้น

การทําร้านผักถั่วฝักย า วเมื่อมีอายุประมาณ 15 – 20 วัน จะมีใบจริง 4 – 5 ใบ และเริ่มท อ ด ย อ ด หรือเลื้ อ ยหาที่เกาะ ควรหาไม้เส้นผ่ าศูนย์กลางประมาณ ครึ่งนิ้ว ย า ว 2 – 2.5 เมตร ปักใกล้หลุมเพื่อให้ถั่วฝักย าว พันหรือเลื้อยขึ้นไปตามไม้ ในระยะแรกต้องช่วยจับ ย อ ด ให้พันไม้ค้าง โดยพันทวนเข็มนาฬิกา การปักไม้ค้ำมีหลายแบบ ที่นิยมคือการทำค้างแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การพรวนดินและกำ จั ด วั ช พื ชในช่วงประมาณ 7 – 10 วันแรกหลังปลูก ควรถ อ น ห ญ้ า เพื่อป้องกันการแย่งอาหารจากต้นถั่วฝักย า ว และควรถอนอีกครั้งพร้อมกับการใส่ ปุ๋ ย ครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้แย่ง ปุ๋ ยจากต้นถั่วฝัก ย า ว หลังจากนั้นไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้ว เนื่องจากต้นถั่วฝัก ย า วจะเจริญคลุมพื้นที่ปลูก

การ ตั ดแต่งกิ่งควรมีการตั ด แต่งกิ่งช่วงด้านล่างบ้าง เพื่อไม่ให้ต้นโท ร ม และทำให้ฝักเต่ง ไม่ลีบ โดยเฉพาะในฤดูฝน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอย ตั ดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้ฝักนอนอยู่บนดิน

การเก็บเกี่ยวระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ เมื่อถั่วฝัก ย า วมีอายุประมาณ 40 วันหลังปลูก หรือหลัง ด อ กบาน 4 – 8 วัน โดยทั่วไปจะเก็บได้ประมาณ 22 – 25 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับสายพั นธุ์และการดูแล โดยเลือกเก็บฝักที่สียังไม่จาง และฝักยังไม่พ อ ง เรียบ สม่ำเสมอ ควรทยอยเก็บทุก ๆ 2- 4 วัน ไม่อย่างนั้นฝักจะแก่คาต้น

วิธีการเก็บถั่วฝัก ย า ว ปลิดที่ขั้ว ระวังไม่ให้ ด อ กใหม่หลุด ไม่อย่างนั้นจะมีผลต่อการเกิดฝักใหม่ และควรทยอยเก็บ อย่าปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง หลังเก็บแล้ว ไม่ควรไว้กลางแดดหรือวางกับดินโดยไม่มีอะไรรอง ควรแช่ในน้ำสะอาด 1 ชั่วโมง เพื่อกำ จั ดสิ่งป น เ ปื้ อ น เพื่อให้ถั่วฝักย า ว สดใหม่ สะอาด น่าซื้อและได้ราคาดี

เทคนิคทำให้ฝักดกเด็ด ย อ ดในช่วงวันที่ 25 ช่วงที่ถั่วฝักย า วเริ่มไต่ย อ ดขึ้นตามค้าง ให้เด็ดย อ ดถั่วฝัก ย า ว ออก 2 คู่ หรือประมาณ 2 นิ้ว หลังจากนั้น 3 – 4 วัน จะมี ย อ ด ใหม่แต กออกประมาณ 4 – 5 ย อ ด ตรงข้อที่ได้เด็ดออกไป ดูแลให้ ปุ๋ ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอต่อไปอีกประมาณ 10-15 วัน ย อ ดที่แตกใหม่จะเริ่มผลิดอก และติดฝักที่ดกกว่าการที่ไม่ได้ทำการเด็ด ย อ ด นอกจากนั้นยังทำให้พุ่มถั่วไม่สูงจนเกินไป ทำให้ง่ายต่อการดูแลและการเก็บฝัก

ขอบคุณแหล่งที่มา เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า