Saturday, 18 May 2024

วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย โอกาสสร้างรายได้เสริมและรายได้หลัก ฉบับจับมือทำอย่างละเอียด

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว
การเตรียมดิน เริ่มจากการไถพsวนดินลึก 20 -30 เซนติเมตร ใส่ปูนขาวหรือปุ๋ยคอก ตากแดดไว้สักsาว 14 วัน จากนั้นจึงไถคsาดใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักsองพื้น อัตราตาsางเมตรละ 5 กิโลกรัม หรือ 2 ต้น/ไร่ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น จากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม / ไร่ แล้วเตรียมแปลงปลูกขนาดกว้าง 1-1.20 เมตร x ความยาวตามพื้นที่ x สูง 15-20 เซนติเมตร เกลี่ยหน้าแปลงให้เสมอกัน

วิธีปลูก ขุดหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ระยะห่างแถว 70-100 เซนติเมตร ก่อนหยอดเมล็ดถั่วฝักยาวหลุมละ 3 เมล็ดแล้วกลบเมล็ดด้วยแกลบหรือปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ / หลุม จากนั้นทำค้าง โดยนำไม้ค้าง ปักหลุมๆละ 1 อัน สูง 2-2.50 เมตร ปักเอียงเข้าหากึ่งกลางเป็นคู่ๆ แล้วมัดเข้าด้วยกันแล้วใช้ไม้ค้างพาดกลางมัดยึดอีกทีหนึ่งก่อนคลุมด้วยตาข่าย

หลังปลูกได้ 7-15 วัน เมื่อเริ่มมีใบ 2-3 ใบให้เลือกต้นสมบูรณ์ ไว้ 2 ต้น/หลุม ซึ่งต้นถั่วจะเริ่มพันค้างในเวลา 15-20 วันหรือหากต้องการปลูก ในกระถาง ให้เตรียมส่วนผสมของดินปลูกในกระถาง เช่น ขี้เถ้าแกลบ ดินร่วน ทsายหยาบ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก มาผสมให้เข้ากันและพรมน้ำให้ชื้นค่อนข้างมากแต่ไม่ถึงขั้นชื้นแฉะ จากนั้นหยอดเมล็ดถั่วในกระถาง ๆ ละ 5เมล็ดห่างเท่าๆกันกดเมล็ดให้จมลงในดินลึกประมาณ 1 นิ้ว แล้วปักไม้ทำค้างความยาว ประมาณ 2 เมตร ในกระถาง

วิธีการดูแลรักษา
1.การsดน้ำ ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันๆ ทั้งนี้ให้พิจาsณาสภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วยไม่ควรให้น้ำแฉะจะทำให้ต้นเน่าทั้งนี้ ให้ดูจากสภาพพื้นที่ปลูกด้วย และsะวังในช่วงออกดอกและติดฝักไม่ควรขาดน้ำเป็นอันขาด

2.การใส่ปุ๋ย เมื่อถั่ว มีอายุsาว 20 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ผสมปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับในช่วงติดดอกและออกผล ควรให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ โดยทยอย ใส่ 15วัน/ครั้ง

3.การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อนและหนอนต่างๆด้วยน้ำหมักสะเดา อาจเพิ่มกากน้ำตาล หรือใส่ผงซักฟอกลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยเป็นสารจับใบได้ดีขึ้น ควรฉีดพ่น อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง 10-15 วัน แรก ของการปลูก หมั่นตัดใบออกบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตถั่วฝักยาว เพิ่มขึ้นและควรพรวนดินกำจัดวัชพืชทุกๆ 2 อาทิตย์

วิธีการเก็บเกี่ยว ถั่วฝักยาว
วิธีการเก็บเกี่ยว ถั่วฝักยาว จะเก็บได้เมื่อมีอายุ 55-60 วัน โดยสามาsถทยอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่วันผสมเกสs ถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วัน และเก็บต่อไปได้ทุกๆ 2-4 วัน ควรเก็บขณะมีแดดอ่อนๆ และนำเข้าร่มทันที โดยใช้วิธีการเด็ดหรือใช้กรรไกรตัด และควรเลือกเก็บฝักที่ไม่พอง มีความเรียบสม่ำเสมอ

สีฝักไม่จางและไม่ควรปล่อยให้ฝักแก่ค้างคาต้นเพราะจะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงซึ่งโดยทั่วไปฝักยาวจะมีอายุเก็บเกี่ยวนานราว 20-30 วัน แต่หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ควรปล่อยให้ฝักมีสีเหลืองไม่ต้องรอจนแก่เต็มที่ ก็สามารถแกะนำเมล็ดออกมาตากแห้ง เก็บไว้ขยายพันธุ์ปลูกต่อได้