Sunday, 14 April 2024

“วัดไผ่เหลือง” แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ผู้สูงอายุ -คนพิก า ร ถึงบ้านและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

จากสถ า น ก า ร ณ์ ที่เกิดขึ้นทำให้มีประชาชนได้รับความเดื อดร้ อนจำนวนมาก ทางพระครูสมุห์สิทธิโชค อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

ได้ริเริ่มโครงการ “สละเงินสบายใจ ช่วยเหลือประชาชน” นอกจากแจ กข้าวสาร น้ำดื่มที่วัดแล้ว ยังให้ศิษยานุศิษย์ ออกแจ กจ่ ายข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และคนพิก าร ที่ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้

“หลายครอบครัวกำลังเดื อดร้ อน ไม่มีเงินซื้อข้าว ข้าวสารหมด แต่ละคนข าดแคล น ผู้ที่ได้รับรู้สึกดีใจที่ได้รับข้าว คนแก่อวยพรพร้อมยกมือไหว้เป็นสิ่งที่ทางวัดไผ่เหลือต้องการอยากจะเข้าช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด”

วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนรอบๆ วัดกับชุมชนต้องอยู่ด้วยกัน

การช่วยเหลือกันในยามทุ กข์อย ากลำบ ากในขณะนี้ เป็นสิ่งที่ทางวัดเราน่าจะหยิบยืนให้เขาได้สามารถเดินต่อไปได้

วันที่ชีวิต “ไม่ขาดทุน” , คือ วันที่คุณทำบุญ และ ให้อภัย วันที่ชีวิต “ได้กำไร” > คือ วันที่คุณ ตั้งใจ..ทำความดี !!

แหล่งที่มา : mgronline